OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van studiebewijzen uitgereikt in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    05 JULI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.20/07/2004
  • datum laatste wijziging
    03/10/2008

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 10-7-2008 - B.S. 3-10-2008

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 10quater, § 3, aldaar ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003, 24 oktober 2003 en 18 februari 2004,

Besluit :

Artikel 1.

Het model en de onderrichtingen voor het invullen van de hieronder vermelde studiebewijzen, uitgereikt aan de regelmatige leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, worden weergegeven in de overeenstemmende bijlage :

- het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs : bijlage 1;

- het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer : bijlage 2;

- het attest van verworven bekwaamheden : bijlage 3;

- het kwalificatiegetuigschrift van het deeltijds beroepssecundair onderwijs : bijlage 4.

Art. 2.

Het ministerieel besluit van 23 april 1999 tot vaststelling van de modellen van studiebewijzen uitgereikt in het deeltijds beroepssecundair onderwijs wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2004.

BIJLAGE 1

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

GETUIGSCHRIFT VAN DE TWEEDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van de instelling : ..................................................................................................

Onderwijsvorm : beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, ......................................................, directeur van de bovengenoemde instelling, bevestigt dat ............................................................ (1), geboren te .........................................., op .................................. (2),

1° als regelmatige leerling de tweede graad van het secundair onderwijs volledig heeft gevolgd;

2° bedoelde graad met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde instelling en onderwijsvorm.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ............................................., op 30 juni .......

De houder, De directeur,

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen :

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

BIJLAGE 2

Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

GETUIGSCHRIFT OVER DE BASISKENNIS VAN HET BEDRIJFSBEHEER

Benaming en adres van de instelling : ..............................................

Ondergetekende, ....................................................., directeur van de bovengenoemde instelling, bevestigt dat ....................................................... (1), geboren te ............................, op ................................. (2), voldaan heeft aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in :

1° de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;

2° het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ................................., op 30 juni .......

De houder, De directeur,

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen :

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

BIJLAGE 3

Attest van verworven bekwaamheden

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

ATTEST VAN VERWORVEN BEKWAAMHEDEN

Benaming en adres van de instelling : .......................................................................

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, ....................................................., directeur van de bovengenoemde instelling, bevestigt dat .............................................. (1), geboren te ........................, op .................... (2), binnen de opleiding (3) ...................................., de volgende bekwaamheden heeft verworven : .....................................................................................................................................................................

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ....................................., op ......................................

(4) De houder, De directeur,

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen :

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters;

(3) de benaming van de kwalificatiegerichte beroepsopleiding waarvan de leerling één of meer stappen met vrucht heeft doorlopen en aldus de overeenkomstige bekwaamheden heeft verworven;

(4) hetzij 30 juni, hetzij de datum in de loop van het schooljaar waarop de leerling het centrum verlaat en/of de kwalificatiegerichte beroepsopleiding stopzet.

BIJLAGE 4

Kwalificatiegetuigschrift van het deeltijds beroepssecundair onderwijs

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

KWALIFICATIEGETUIGSCHRIFT VAN HET DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van de instelling : .....................................................................................

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs

Opleiding : .................................................................................................................................. (1)

Ondergetekende, ....................................................., directeur van de bovengenoemde instelling, bevestigt dat ............................................................ (2), geboren te ........................., op ......................... (3), voor de kwalificatiecommissie met vrucht een kwalificatieproef heeft afgelegd in bovengenoemde instelling, onderwijsvorm en opleiding.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ............................, op 30 juni .......

De houder, De directeur,

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen :

(1) de benaming van de kwalificatiegerichte beroepsopleiding;

(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters.