OPGEHEVEN : Decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    30 APRIL 2004
  • publicatiedatum
    B.S.28/07/2004
  • datum laatste wijziging
    27/02/2014

COORDINATIE

Decr. 18-11-2005 - B.S. 13-1-2006

Decr. 8-6-2007 - B.S. 19-7-2007

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

Decr. 9-7-2010 - B.S. 31-8-2010

Decr. 29-6-2012 - B.S. 3-8-2012

opgeheven door Decr. 20-12-2013 - B.S. 27-2-2014

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 1.

[...]

Decr. 8-6-2007

[...]

Decr. 29-6-2012

TITEL V. - Studentenmobiliteit

HOOFDSTUK I. - Voorwaarden

Art. 78.

Studenten die een studieperiode in het buitenland doorbrengen kunnen in aanmerking komen voor een mobiliteitstoelage van de Vlaamse Gemeenschap indien :

1° de student is ingeschreven aan een Vlaamse ambtshalve geregistreerde instelling die beschikt over een Erasmus University Charter;

2° de student door deze instelling geselecteerd is om via het Erasmusprogramma een studieperiode in het buitenland door te brengen;

3° de studieperiode in het buitenland minimum drie maanden en maximum een volledig academiejaar bedraagt.

HOOFDSTUK II. - Berekening van de mobiliteitstoelage

Art. 79.

[§ 1. Om de mobiliteitstoelage te berekenen, worden de studenten ingedeeld in twee categorieën. Deze categorieën worden als volgt samengesteld :

1°[[categorie 1 bestaat uit :

- beursstudenten, zoals gedefinieerd in artikel 2, 3°, van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten;

- beurstariefstudenten, zoals gedefinieerd in artikel 2, 5°, van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen;

- bijna-beursstudenten, zoals gedefinieerd in artikel 2, 7°, van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen. De Vlaamse Regering kan het bedrag van 1.240 euro, zoals vermeld in artikel 2, 7°, verhogen tot maximum 5.000 euro;]]

2° categorie 2 bestaat uit studenten die niet behoren tot categorie 1.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt jaarlijks de mobiliteitstoelage per categorie op advies van het in artikel 5, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008 tot oprichting van de overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van de Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren bedoelde Vlaamse Erasmuscomité.]

Decr. 8-5-2009; [[ ]] Decr. 9-7-2010

HOOFDSTUK III. - Procedure

Art. 80 en 81.

[...]

Decr. 8-5-2009

TITEL VI. - Inwerkingtreding

Art. 82.

Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2004.

- (1): In afwijking van de wijzigingen door Decr. 8-6-2007, blijft dit decreet gelden wat betreft de aanvragen die betrekking hebben op de academiejaren 2004-2005 tot en met 2006-2007 (Decr. 8-6-2007; Art. 76)