OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs

 • goedkeuringsdatum
  11 JUNI 2004
 • publicatiedatum
  B.S.06/08/2004
 • datum laatste wijziging
  17/05/2006
 • erratum
  B.S.22-10-2004

COORDINATIE

opgeheven door M.B. 24-4-2006 - B.S. 17-5-2006

Departement Onderwijs

De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 40bis, § 4, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, en op artikel 47, § 2, toegevoegd bij het decreet van 21 december 1994;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 31, § 8, ingevoegd bij decreet van 1 december 1998 en gewijzigd bij decreet van 14 februari 2003 en op artikel 41, § 2 toegevoegd bij decreet van 21 december 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003 en 24 oktober 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 juni 1995 genomen ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs,

Besluit :

Artikel 1.

De mededeling aan het departement Onderwijs van iedere toelating tot de proeftijd of vaste benoeming gebeurt met ingang van 1 september 2003 :

1° met het formulier PERS 13 gevoegd als bijlage I bij dit besluit, voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

2° met het formulier PERS 14 gevoegd als bijlage II bij dit besluit, voor de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 2.

§ 1. De mededeling aan het departement Onderwijs van een vaste benoeming bij mutatie en van elke nieuwe affectatie door de inrichtende macht gebeurt voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, met ingang van 1 september 2003 door een elektronische zending via een opdrachtenpakket RL 1.

§ 2. In afwijking van § 1 gebeurt de mededeling aan het departement Onderwijs van een vaste benoeming bij mutatie en van elke nieuwe affectatie door de inrichtende macht voor scholen of instellingen die niet via elektronische weg communiceren met het departement Onderwijs, met ingang van 1 september 2003 via de in artikel 1 bedoelde formulieren.

Art. 3.

Het ministerieel besluit van 9 januari 2001 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs wordt met ingang van 1 april 2004 opgeheven.

BIJLAGEN

Cfr. het Belgisch Staatsblad dd. 6-8-2004