Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    07 MEI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/2004
  • datum laatste wijziging
    01/09/2010

COORDINATIE

Decr. 22-6-2007 - B.S. 21-8-2007

Decr. 21-12-2007 - B.S. 31-12-2007

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

Decr. 18-12-2009 - B.S. 30-12-2009

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

TITEL II. - Noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen

...

HOOFDSTUK XIII. - Leerlingenvervoer en busbegeleiding

Art. 55.

De scholen die betrokken zijn bij de organisatie van het zonaal leerlingenvervoer georganiseerd krachtens de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer, verlenen hun medewerking aan de organisatie van het collectief zonaal leerlingenvervoer.

Zij stellen busbegeleiders aan en ontvangen hiervoor een toelage lastens de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag van deze toelage, de wijze van toekenning en de controlemaatregelen [, en bepaalt de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden voor de busbegeleiders].

Decr. 8-5-2009

[Art. 55bis.

Aan het personeel dat door middel van een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is als busbegeleider bij een basisschool of een secundaire school kan tijdens de maanden juli en augustus een bestaanszekerheidsvergoeding worden toegekend. De Vlaamse Regering bepaalt hiervoor de modaliteiten.]

Decr. 22-6-2007

[Art. 55ter.

De Vlaamse Regering kan tijdens het schooljaar 2007-2008, binnen de perken van de begroting, de subsidies verleend aan gemeenten voor de organisatie van netoverstijgend leerlingenvervoer in het gewoon basisonderwijs tijdens het schooljaar 2006-2007 verlengen.

De subsidies voor het schooljaar 2007-2008, ten laste van de begroting 2007, zijn beperkt tot maximaal het subsidiebedrag dat deze gemeente ontving tijdens het schooljaar 2006-2007.]

Decr. 21-12-2007

[Art. 55quater.

[[...]] ]

Decr. 4-7-2008; [[ ]] Decr. 18-12-2009

Art. 56.

Artikel 55 heeft uitwerking op 1 september 2000.