OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het experimenteel onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    16 APRIL 2004
  • publicatiedatum
    B.S.27/10/2004
  • datum laatste wijziging
    31/08/2005

COORDINATIE

opgeheven door Art. 7 van ditzelfde besluit.

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het deeltijds beroepssecundair onderwijs, bedoeld in het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, titel IV, hoofdstuk I, afdeling 3.

Het behelst een onderwijsexperiment dat betrekking heeft op de schooljaren 2002-2003 (vanaf 16 mei 2003), 2003-2004 en 2004-2005 en dat gebaseerd is op de bepalingen van hoofdstuk X, afdeling 1, van het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1) anderstalige nieuwkomer : een leerling die als regelmatige leerling tot het deeltijds beroepssecundair onderwijs kan worden toegelaten en bovendien voldoet aan alle volgende bijzondere voorwaarden :

a) niet de Belgische of Nederlandse nationaliteit bezitten;

b) het Nederlands niet als moedertaal hebben;

c) geen volledig schooljaar onderwijs gevolgd hebben in een Nederlandstalige onderwijsinstelling;

d) het Nederlands onvoldoende beheersen om een alternerend systeem van deeltijds leren en deeltijds werken met goed gevolg te doorlopen;

e) op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;

2) onthaalonderwijs : een specifiek en tijdelijk onderwijsaanbod dat anderstalige nieuwkomers voorbereidt op betere doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Dit onderwijsaanbod is gericht op taalvaardigheid, inburgering en zelfredzaamheid;

3) onderwijsnet : het Gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs respectievelijk het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Art. 3.

Per onderwijsnet kan in één door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers worden georganiseerd.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, duidt het centrum of de centra aan op voorstel van de inrichtende machten of hun representatieve verenigingen en rekening houdend met volgende criteria :

1) de relatieve grootte van de leerlingenpopulatie van het centrum;

2) de ligging van het centrum in een gebied waar kansarmoede en socio-economische achterstelling meer uitgesproken aanwezig zijn;

3) de aanpak van het centrum met betrekking tot de invulling van de tewerkstellingscomponent voor deeltijds lerenden en de bereikte tewerkstellingsratio;

4) de samenwerking met een voltijds secundaire school die onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers aanbiedt en terzake expertise heeft opgebouwd;

5) de visie van het centrum op de organisatie van onthaalonderwijs en de vooropgestelde acties tot implementatie ervan, vastgelegd in een raamplan.

Art. 4.

§ 1. Het onthaalonderwijs kan zowel worden geïntegreerd in één of meer beroepsopleidingen die door het centrum worden verstrekt als worden aangeboden in een afzonderlijke opleiding.

§ 2. Het onthaalonderwijs omvat 15 wekelijkse lesuren, ingericht :

1) hetzij als een bundeling van algemene, technische en/of praktische vakken, waaronder alleszins ten minste 8 lesuren Nederlands;

2) hetzij als een integratie van algemene, technische en/of praktische vakken, georganiseerd als uren die geen lesuren zijn onder de noemer "bijzondere pedagogische taken" en met bijzondere nadruk op de component Nederlandse taal;

3) hetzij als een combinatie van beide voorgaande vormen.

Art. 5.

Voor de uitvoering van het project tijdens het schooljaar 2002-2003 wordt aan elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat op de aanvangsdatum in het betrokken schooljaar ten minste 10 anderstalige nieuwkomers heeft ingeschreven, 3,4 uren-leraar per anderstalige nieuwkomer toegekend.

Voor de uitvoering van het project tijdens het schooljaar 2003-2004 wordt aan elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat op 1 oktober van het betrokken schooljaar ten minste 25 anderstalige nieuwkomers heeft ingeschreven, met ingang van 1 september van het betrokken schooljaar 3,4 uren-leraar per anderstalige nieuwkomer toegekend; indien het vereist minimum aantal anderstalige nieuwkomers evenwel slechts na 1 oktober wordt bereikt, dan wordt aan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs 3,4 uren-leraar per anderstalige nieuwkomer toegekend vanaf de datum waarop bedoeld minimum voor het eerst wordt bereikt. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, kan in uitzonderlijke omstandigheden afwijking verlenen van bedoeld minimum.

Voor de uitvoering van het project tijdens het schooljaar 2004-2005 wordt aan elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat op 1 oktober van het betrokken schooljaar ten minste 25 anderstalige nieuwkomers heeft ingeschreven, met ingang van 1 september van het betrokken schooljaar 3,4 uren-leraar per anderstalige nieuwkomer toegekend. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, kan in uitzonderlijke omstandigheden afwijking verlenen van bedoeld minimum.

In elk van voormelde schooljaren wordt, bij stijging of daling van het aantal anderstalige nieuwkomers met vier eenheden of een veelvoud daarvan, het pakket uren-leraar herberekend.

Voor de toepassing van deze bepalingen worden maximum 60 anderstalige nieuwkomers in aanmerking genomen.

Art. 6.

De centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs zullen hun medewerking verlenen aan de evaluatie bedoeld in artikel 81 van het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor.

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 mei 2003 en houdt op uitwerking te hebben op 31 augustus 2005.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.