OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie

  • goedkeuringsdatum
    30 APRIL 2004
  • publicatiedatum
    B.S.08/11/2004
  • datum laatste wijziging
    01/09/2010

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 15-6-2005 - B.S. 31-8-2007

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid artikel 3, § 1, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 411 van 25 april 1986;

Gelet op de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs, inzonderheid de artikelen 5 en 5bis ;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1999 houdende ordening van de bestaande afdelingen van het onderwijs voor sociale promotie in studiegebieden en categorieën;

Gelet op het advies van de Raad voor Volwassenenonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 29 april 2003;

Gelet op het advies van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 13 mei 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting, gegeven op 28 april 2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De structuurkenmerken van de afdeling biotechnologie, geordend in de categorie technisch, worden als volgt gewijzigd :

minimum studieduur : 2 jaar;

maximum studieduur : 4 jaar;

minimum aantal lestijden : 960;

maximum aantal lestijden : 1 440.

Art. 2.

De structuurkenmerken van de afdeling chemie- en kunststoffentechnologie, geordend in de categorie technisch, worden als volgt gewijzigd :

minimum studieduur : 2 jaar;

maximum studieduur : 4 jaar;

minimum aantal lestijden : 960;

maximum aantal lestijden : 1 440.

Art. 3.

De structuurkenmerken van de afdeling elektro-mechanica, geordend in de categorie technisch worden als volgt gewijzigd :

minimum studieduur : 2 jaar;

maximum studieduur : 4 jaar;

minimum aantal lestijden : 960;

maximum aantal lestijden : 1 440.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 september 2004.

Art. 5.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.