OPGEHEVEN : Decreet houdende het Nederlandstalig onderwijs in Brussel-Hoofdstad

  • goedkeuringsdatum
    07 MEI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.09/11/2004
  • datum laatste wijziging
    11/02/2008

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 30-11-2007 - B.S. 11-2-2008

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende het Nederlandstalig onderwijs in Brussel-Hoofdstad.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I

Art. 2.

Aan artikel III.4 van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt : ...

HOOFDSTUK III. - Voorrangsbeleid Brussel

Art. 3.

De V.Z.W. Voorrangsbeleid Brussel geniet de in artikel 4 bedoelde subsidie-enveloppe voorzover zij voldoet aan volgende voorwaarden :

1° zij stelt zich tot doel een netoverschrijdende structuur uit te bouwen ter ondersteuning van de Nederlandstalige basisscholen in Brussel.

Deze netoverschrijdende structuur is gericht op het creëren van een omgeving waarin de leerlingen :

a) positief kunnen functioneren op schoolniveau;

b) de nodige inzichten en vaardigheden verwerven om goed maatschappelijk te kunnen functioneren;

c) goed toegerust worden voor de ontwikkeling van hun professionele loopbaan;

2° zij legt uiterlijk op de eerste dag van de zesde maand na afsluiting van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag van de V.Z.W. Voorrangsbeleid Brussel ter kennisgeving voor aan de Vlaamse regering.

Art. 4.

De Vlaamse Regering waarborgt telkens drie jaar na elkaar ten minste dezelfde subsidie-enveloppe voor de loonkosten van de personeelsleden en de werkingsmiddelen binnen de door de Vlaamse Gemeenschap vastgestelde begrotingskredieten.

Art. 5.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder de V.Z.W. Voorrangsbeleid Brussel de V.Z.W. verstaan die aangewezen is bij het door het Protocol van 6 oktober 2003 verlengde Protocol van 4 juni 1999 tussen de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken en de voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, collegelid bevoegd voor Onderwijs, Voorschoolse Aangelegenheden en Gezondheidszorg.

HOOFDSTUK IV. - Bicultureel onderwijs

Art. 6.

De V.Z.W. Werkgroep Immigratie geniet de in artikel 7 bedoelde subsidie-enveloppe voorzover zij voldoet aan de volgende voorwaarden :

1° zij stelt zich tot doel het verschaffen van, voor Nederlandstalige scholen in Brussel :

a) de structurele en/of inhoudelijke ondersteuning van het project "Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur" en andere initiatieven met betrekking tot meertalig onderwijs en talensensibilisering;

b) een vormingsaanbod voor leerkrachten, leerlingen en hun ouders;

2° zij legt uiterlijk op de eerste dag van de zesde maand na de afsluiting van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag van de V.Z.W. Werkgroep Immigratie der kennisgeving voor aan de Vlaamse Regering.

Art. 7.

De Vlaamse Regering waarborgt telkens na drie jaar na elkaar ten minste dezelfde subsidie-enveloppe voor de loonkosten van de personeelsleden en de werkingsmiddelen, binnen de door de Vlaamse Gemeenschap vastgestelde begrotingskredieten.

HOOFDSTUK V. - Inwerkingstredingsbepaling

Art. 8.

De bepalingen van dit decreet treden in werking op 1 januari 2005, met uitzondering van artikel 2 dat in werking treedt op 1 september 2004, voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2005-2006.