OPGEHEVEN : Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

  • goedkeuringsdatum
    07 MEI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.19/11/2004
  • datum laatste wijziging
    29/02/2016

COORDINATIE

Decr. 24-12-2004 - B.S. 21-2-2005

Decr. 20-5-2005 - B.S. 9-6-2005

Decr. 1-6-2012 - B.S. 5-7-2012

opgeheven door Decr. 29-5-2015 - B.S. 23-6-2015 en B.Vl.R. 11-9-2015 - B.S. 27-11-2015

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder :

1° antenne : een vestigingsplaats van een Huis van het Nederlands;

2° centrum : in zoverre zij NT2 aanbieden één der volgende entiteiten :

a) een centrum voor basiseducatie, bedoeld in het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen,

b) een centrum voor volwassenenonderwijs, bedoeld in het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs,

c) een talencentrum ingericht bij een universiteit in de zin van het decreet van [12 juni] 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap,

d) een SYNTRA-opleidingsplaats, zijnde een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, bedoeld in artikelen 57 tot en met 61 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen in de kleine en middelgrote ondernemingen,

e) een centrum voor beroepsopleiding van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, bedoeld in artikel 85 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding; 3° cursisten : kandidaat-cursisten of cursisten;

4° doorverwijzen : het oriënteren van een cursist naar het meest gepaste aanbod NT2. Deze oriëntering is enkel bindend op het vlak van de niveaubepaling;

5° NT2 : de opleiding Nederlands als tweede taal;

6° onthaalbureau : een bureau, bedoeld in artikel 6 of 7, § 2, van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;

7°[...]

Decr.20-5-2005

HOOFDSTUK II. - Missie

Art. 3.

§ 1. De Huizen van het Nederlands hebben als doelstelling :

1° het optimaliseren van de dienstverlening ten aanzien van anderstaligen die aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben en die Nederlands willen leren gericht op sociale, professionele of educatieve redzaamheid.

De Huizen van het Nederlands oriënteren deze anderstaligen op een deskundige en neutrale wijze naar het meest gepaste aanbod NT2 en dragen zo bij tot de integratie van anderstalige volwassenen en tot de inburgering van de anderstalige nieuwkomers in de Vlaamse samenleving;

2° het bijdragen tot het optimaliseren van het aanbod, door :

a) het verwerven van een zo volledig mogelijk overzicht van vraag, aanbod, uitval (en reden tot uitval), doorstroom en wachtlijsten;

b) het signaleren van knelpunten, behoeften en oplossingen aan de overheid;

c) het optimaliseren van de afstemming van het aanbod NT2 tussen de verschillende centra;

3° het ontwikkelen en opvolgen van een objectief meet- en registratie-instrumentarium;

[4° het ondersteunen van het Vlaamse inburgeringsbeleid.]

§ 2. Vanaf 1 januari 2005 kunnen de centra slechts in aanmerking worden genomen voor financiering of subsidiëring indien zij de uitsluitende bevoegdheid van de Huizen van het Nederlands met betrekking tot de organisatie en coördinatie van intake, testing en doorverwijzing van cursisten die niet beschikken over een studiebewijs NT2 aanvaarden.

[De intake, testing en doorverwijzing gebeuren aan de hand van door de Vlaamse Regering aangeleverde instrumenten.]

Decr.20-5-2005

HOOFDSTUK III. - Organisatie

Art. 4.

§ 1. [Er worden acht Huizen van het Nederlands erkend en gesubsidieerd met als respectievelijke werkingsgebieden het grondgebied van :]

1° de provincie West-Vlaanderen;

2° de provincie Limburg;

3° de provincie Vlaams-Brabant;

4° de provincie Oost-Vlaanderen, met uitzondering van de stad Gent;

5° de provincie Antwerpen, met uitzondering van de stad Antwerpen;

6° de stad Antwerpen;

7° de stad Gent;

8° het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

§ 2. [Een Huis van het Nederlands kan slechts worden erkend en gesubsidieerd indien het wordt opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk conform de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.]

§ 3. Een Huis van het Nederlands kan antennes organiseren in het eigen werkingsgebied.

Centra die NT2 aanbieden kunnen niet als antenne fungeren.

Een Huis van het Nederlands, bedoeld in § 1, 1° tot en met 5°, organiseert ten minste een antenne in elke centrumstad, bedoeld in artikel 4 van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds.

De Vlaamse Regering kan het maximale aantal antennes per Huis van het Nederlands bepalen, evenals de criteria waaraan een antenne dient te voldoen om als dusdanig te worden erkend. Bij de bepaling van het maximale aantal antennes wordt ten minste rekening gehouden met het landelijk dan wel (groot)stedelijk karakter van het werkingsgebied van het Huis van het Nederlands.

§ 4. Huizen van het Nederlands kunnen hun opdracht inzake intake, desgevallend testing, en doorverwijzing uitvoeren in de antennes en in de centra binnen het werkingsgebied.

Decr.20-5-2005

[HOOFDSTUK IV. - Opdrachten

Art. 5.

Om voor erkenning en subsidiëring in aanmerking te komen oefent het Huis van het Nederlands volgende opdrachten uit :

1° de volledige realisatie van de in artikel 3 vastgestelde missie;

2° het verzamelen en verstrekken van informatie over het aanbod NT2 van alle betrokken centra en van eventuele andere aanbieders NT2;

3° het opstellen van een uitgewerkt plan met betrekking tot de organisatie van en de dienstverlening door het Huis van het Nederlands. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het opstellen en het indienen van het plan. Het plan is afgestemd op de afspraken, geformuleerd in het afsprakenkader NT2, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 juli 2003, en/of in elk aanvullend of vervangend kader;

4° het implementeren van het in punt 3° bedoelde plan op het vlak van een gecoördineerde en geobjectiveerde intake, eventueel testing, en doorverwijzing van zowel cursisten die doorverwezen zijn door de centra en de onthaalbureaus als van degenen die zich rechtstreeks aandienen bij het Huis van het Nederlands. Hiertoe organiseert het Huis van het Nederlands opleidingen en andere bekwaamheidsbevorderende activiteiten voor de personen die belast zijn met deze intake, testing en doorverwijzing;

5° het registreren van de resultaten van de intake, eventueel testing, en doorverwijzing en het verder administratief volgen van de cursisten die zich voor een opleiding NT2 inschrijven bij één van de betrokken centra. Hiertoe maakt het Huis van het Nederlands gebruik van het door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gestelde registratiesysteem;

6° het verstrekken van informatie aan de onthaalbureaus waarover die moeten beschikken om hun opdracht zoals bepaald in artikelen 8 en 25, § 1, van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid te kunnen uitoefenen;

7° het goedkeuren van een jaarlijkse begroting;

8° het goedkeuren van een jaarlijkse gezamenlijke begroting betreffende het geautomatiseerde registratiesysteem, bedoeld in artikel 11, § 1, tweede lid, 2°.]

Decr.20-5-2005

HOOFDSTUK V. - Werkingsbeginselen

Art. 8 en 9.

[...]

Decr.20-5-2005

HOOFDSTUK VI. - Personeel

Art. 10.

[Elk Huis van het Nederlands heeft één coördinator die beschikt over een bekwaamheidsbewijs van tenminste hoger onderwijs van het lange type.]

Een Huis van het Nederlands kan voor de intake, desgevallend testing, en doorverwijzing een beroep doen op personeelsleden van een centrum die, mits hun akkoord, door het desbetreffende centrum ter beschikking worden gesteld van het Huis. Bedoelde opdrachten worden uitgeoefend overeenkomstig de procedures voorgeschreven door het Huis van het Nederlands.

Decr.20-5-2005

HOOFDSTUK VII. - Financiering

[Afdeling I. - Samenstelling algemene vergadering en raad van bestuur

Art. 10bis.

Om voor erkenning en subsidiëring in aanmerking te komen, moet :

1° de algemene vergadering van een Huis van het Nederlands ten minste bestaan uit :

a) alle centra binnen het werkingsgebied van het betreffende Huis van het Nederlands;

b) het onthaalbureau binnen het werkingsgebied van het betreffende Huis van het Nederlands;

c) de betrokken provincies voor de Huizen van het Nederlands met de in artikel 4, § 1, 1° tot en met 5°, bedoelde werkingsgebieden;

d) de betrokken steden voor de Huizen van het Nederlands met de in artikel 4, § 1, 6° en 7°, bedoelde werkingsgebieden;

e) de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor wat betreft het Huis van het Nederlands met het in artikel 4, § 1, 8°, bedoelde werkingsgebied.

Als de in het eerste lid, 1°, bedoelde centra zich uitstrekken over het werkingsgebied van meerdere Huizen van het Nederlands, dan zijn ze verplicht deel uit te maken van al de algemene vergaderingen van die Huizen van het Nederlands;

2° de raad van bestuur ten minste bestaan uit :

a) één vertegenwoordiger per categorie van de in punt 1° verplichte leden van de algemene vergadering;

b) de coördinator die de vergadering met raadgevende stem bijwoont.]

Decr.20-5-2005

[Afdeling Ibis.] - De bepaling van het globaal krediet

Decr.20-5-2005

Art. 11.

(voetnoot 1)

§ 1. De Vlaamse Gemeenschap stelt [voor de subsidiëring] van de Huizen van het Nederlands een globaal krediet ter beschikking. [...] Vanaf het begrotingsjaar 2005 waarborgt de Vlaamse Regering binnen de beschikbare begrotingskredieten telkens drie jaar na elkaar ten minste hetzelfde globaal krediet, dat ten minste gelijk is aan 2.500.000 euro.

Binnen het globaal krediet worden [drie] forfaitaire bedragen voorzien :

1° een forfaitair bedrag van 50.000 euro per Huis van het Nederlands;

2° een forfaitair bedrag voorzien voor onderhoud en ontwikkeling van het gezamenlijk geautomatiseerd registratiesysteem. De Vlaamse Regering bepaalt dit forfaitair bedrag op basis van een door de Huizen van het Nederlands gezamenlijk ingediende begroting;

[3° een forfaitair bedrag per erkende antenne. De Vlaamse Regering stelt dit bedrag vast.]

§ 2. [...]

Decr.20-5-2005

Art. 12.

[De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder zij het totale krediet, na aftrek van de forfaitaire bedragen, onder de Huizen van het Nederlands verdeelt. De verdeling gebeurt naar evenredigheid met het aantal doorverwezen cursisten dat door of onder coördinatie van elk van de Huizen van het Nederlands geregistreerd wordt in het open, objectief en elektronisch meet- en registratie-instrumentarium. Voor deze verdeling gelden de volgende gewogen registraties :

1° de eerste aanmelding door het Huis van het Nederlands met coëfficiënt 1;

2° de eerste aanmelding door het Huis van het Nederlands in combinatie met een cognitieve test met coëfficiënt 1,25;

3° het vervolg op een eerste aanmelding door het Huis van het Nederlands met coëfficiënt 0,5;

4° het vervolg op een eerste aanmelding door het Huis van het Nederlands in combinatie met een cognitieve test met coëfficiënt 0,75.]²

In afwijking van het eerste lid wordt aan het Huis van het Nederlands met als werkingsgebied het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad een krediet toegekend ten bedrage van [ten minste]¹ 15 % van het globale krediet na aftrek van de forfaitaire bedragen.

[ ]¹ Decr. 20-5-2005; [ ]² Decr. 1-6-2012

Afdeling II. - De wijze van uitkering van [het globaal krediet]

Decr.20-5-2005

Art. 13.

(voetnoot 1)

De forfaitaire bedragen, bedoeld in artikel 11, § 1, tweede lid, worden uiterlijk op 31 maart betaald.

[Het overige deel van het krediet, bedoeld in artikel 12, wordt in vier schijven uitgekeerd :

1° een eerste schijf uiterlijk op 31 maart;

2° een tweede schijf uiterlijk op 30 juni;

3° een derde schijf uiterlijk op 30 september;

4° een vierde schijf uiterlijk op 31 december.]

Decr.20-5-2005

Afdeling III. - Overige middelen

Art. 14.

§ 1. Een Huis van het Nederlands kan benevens de jaarlijkse enveloppe beschikken over volgende middelen :

1° financiële, materiële of immateriële ondersteuning door openbare besturen;

2° opbrengsten uit het eigen bezit;

3° schenkingen en legaten;

4° leningen van allerlei aard;

5° andere inkomsten, op grond van een machtiging door de Vlaamse Regering.

§ 2. Een Huis van het Nederlands kan schenkingen en legaten onder bezwarende titel ontvangen na machtiging van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering kan aan de leningen van een Huis van het Nederlands de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap verlenen.

§ 3. Onverminderd de bestaande mogelijkheden inzake detachering kan een personeelslid, tewerkgesteld bij één van de in artikel 5, § 1, eerste lid, bedoelde actoren, belast worden met een taak bij een Huis van het Nederlands.

Het betrokken personeelslid blijft gedurende de opdracht juridisch en administratief behoren tot de terbeschikking stellende actor.

HOOFDSTUK VIII. - [Toezicht en controle]

Decr.20-5-2005

Afdeling I. - Richtlijnen

Art. 15.

§ 1. De Vlaamse Regering werkt voor elk Huis van het Nederlands driejaarlijks een richtlijn uit.

In de richtlijn worden tenminste volgende aangelegenheden vastgelegd :

1° de rapportering door het Huis van het Nederlands aan de Vlaamse Regering in verband met tenminste de algemene werking van het Huis van het Nederlands, het aanbod NT2, de intake, testing, doorverwijzing en administratieve opvolging van de cursisten. Hiertoe reikt de Vlaamse Regering documenten aan. Er wordt ten minste vóór 31 maart van het volgende jaar voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de werking van het afgelopen kalenderjaar;

2° de gedragsregels die betrekking hebben op de door het Huis van het Nederlands aan de burgers te leveren diensten.

§ 2. De richtlijn wordt uitgewerkt in samenspraak met het betrokken Huis van Nederlands.

[...]

Decr.20-5-2005

Afdeling III. - Opvragen van gegevens

Art. 17.

[De Vlaamse Regering kan te allen tijde gegevens opvragen bij de Huizen van het Nederlands. De termijn waarbinnen die gegevens aangeleverd moeten worden, wordt bepaald door de Vlaamse Regering. De gegevensuitwisseling tussen de Huizen van het Nederlands en de centra respectievelijk de onthaalbureaus, verloopt elektronisch.]

Decr.20-5-2005

[Afdeling IV. - Sancties

Art. 17bis.

§ 1. De Vlaamse Regering kan de erkenning van de Huizen van het Nederlands intrekken als de activiteiten niet meer overeenstemmen met de opdrachten, bepaald in artikel 5.

De erkenning kan alleen worden ingetrokken met een met redenen omklede beslissing en nadat het Huis van het Nederlands door de Vlaamse Regering of door de door de Vlaamse Regering aangewezen persoon is gehoord.

§ 2. De Vlaamse Regering kan een administratieve boete per dag bepalen bij het laattijdig opleveren van de gegevens zoals bepaald in artikel 17. Deze boete bedraagt tussen de 50 euro en 150 euro.]

Decr.20-5-2005

HOOFDSTUK IX. - Bijzondere bepalingen betreffende het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Art. 18.

§ 1. Het Huis van het Nederlands met als werkingsgebied het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad heeft, naast de in artikel 3 bedoelde missie, volgende doelstellingen :

1° de kwaliteitsondersteuning van het Nederlandstalig aanbod voor anderstaligen;

2° het voeren van een taalpromotiebeleid voor anderstaligen en Nederlandstaligen.

§ 2. De in [artikel 5] bedoelde opdrachten van [het Huis van het Nederlands] worden uitgebreid met de globale realisatie van de doelstellingen, genoemd in § 1. [Het Huis van het Nederlands beschikt hiervoor over twee bijkomende personeelsleden die beschikken over een bekwaamheidsbewijs zoals bepaald in artikel 10, eerste lid.]

§ 3. De Raad van Bestuur duidt het orgaan of het personeelslid aan dat instaat voor de integratie van het geheel van de doelstellingen van het Huis van het Nederlands.

[Het Huis van het Nederlands duidt het personeelslid aan dat instaat voor de integratie van het geheel van de doelstellingen van het Huis van het Nederlands. Dit personeelslid neemt zoals bepaald in artikel 10bis, § 1, 2°, b), met raadgevende stem deel aan de bijeenkomsten van de raad van bestuur.]

§ 4. Tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Huis voor het Nederlands vindt een gestructureerd overleg plaats omtrent financiering, werking, beheer, rapportering en aansturing.

Decr.20-5-2005

Art. 19.

[...]

Decr.20-5-2005

HOOFDSTUK X. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Art. 20.

In het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van de basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen wordt een artikel 15bis ingevoegd, dat luidt als volgt : ...

Art. 21.

Aan artikel 33 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt : ...

Art. 22.

Aan artikel 45 van hetzelfde decreet, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt : ...

Art. 23.

Hoofdstuk II, afdeling 6, van het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, bestaande uit artikel 11, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK XI. - Overgangsbepaling

Art. 24.

[Tot de inwerkingtreding van artikel 12, eerste lid, verdeelt de Vlaamse Regering, na aftrek van de forfaitaire bedragen, het globale krediet onder de Huizen van het Nederlands evenredig met het aantal ingeschreven cursisten. Voor de verdeling van het krediet van het jaar n wordt rekening gehouden met het aantal ingeschreven cursisten van het jaar n-2.]

Decr.20-5-2005

HOOFDSTUK XII. - Inwerkingtredingsbepaling

Art. 25.

[Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.]¹[De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop de gegevensuitwisseling volledig elektronisch moet verlopen. Op die datum treedt artikel 12 in werking.]²

[ ]¹ Decr. 24-12-2004; [ ]² Decr.20-5-2005

- (1): Voor het jaar 2012 geldt dat de grootte van de totale subsidie per Huis van het Nederlands gelijk moet zijn aan de grootte bepaald op basis van het bedrag vermeld in artikel 11, § 1, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands. Dat impliceert dat het voormelde bedrag en de voormelde verdelingswijze geacht worden van toepassing te zijn op de totale subsidiëring voor het jaar 2012. Daartoe zal bij de berekening van de derde en de vierde schijf, vermeld in artikel 13, tweede lid, 3° en 4°, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands, voor het jaar 2012 een verrekening worden toegepast. (Decr. 1-6-2012; Art. 3)

- (1): Voor het jaar 2012 geldt dat de grootte van de totale subsidie per Huis van het Nederlands gelijk moet zijn aan de grootte bepaald op basis van het bedrag vermeld in artikel 11, § 1, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands. Dat impliceert dat het voormelde bedrag en de voormelde verdelingswijze geacht worden van toepassing te zijn op de totale subsidiëring voor het jaar 2012. Daartoe zal bij de berekening van de derde en de vierde schijf, vermeld in artikel 13, tweede lid, 3° en 4°, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands, voor het jaar 2012 een verrekening worden toegepast. (Decr. 1-6-2012; Art. 3)