OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de modellen van de studiebewijzen in het onderwijs voor sociale promotie en de modaliteiten voor de uitreiking van de studiebewijzen door de centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    16 APRIL 2004
  • publicatiedatum
    B.S.19/11/2004
  • datum laatste wijziging
    31/08/2007

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 41, vervangen bij het decreet betreffende het Onderwijs XIV van 14 februari 2003, en op artikel 42;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 19 augustus 2003, met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. In de bijlagen I t/m VI zijn de modellen van studiebewijzen, zoals opgesomd in artikel 41, § 1 tot en met 4, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, opgenomen.

§ 2. In het modulair onderwijs, ingericht door toepassing van artikel 75 van hetzelfde decreet wordt een eenheid bekrachtigd met een attest, waarvan het model opgenomen is in bijlage VII, en wordt een submodule en een module bekrachtigd door een deelcertificaat, waarvan het model opgenomen is in bijlage I.

§ 3. Het model van het supplement bij het certificaat, waarvan sprake in het tweede lid van artikel 41, § 2, van hetzelfde decreet, is opgenomen in bijlage VIII en IX.

§ 4. Het model van het supplement bij het getuigschrift, waarvan sprake in het tweede lid van artikel 41, § 3, van hetzelfde decreet, is opgenomen in bijlage X en XI.

§ 5. De supplementen, waarvan sprake in § 3 en § 4, kunnen enkel gedurende de schooljaren 2002-2003, 2003-2004 en 2004-2005 uitgereikt worden.

§ 6. Aan cursisten, die voldaan hebben aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en in het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van deze programmawet, wordt het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer uitgereikt. Het model van dit getuigschrift is opgenomen in bijlage XII.

Art. 2.

§ 1. De als bijlage toegevoegde modellen bevatten de minimum vermeldingen die op het studiebewijs moeten voorkomen. Het centrum mag het studiebewijs aanvullen met een opsomming van de leervakken van de opleiding, het behaalde studieresultaat in punten of procenten, de behaalde graad en titel.

§ 2. Het bestuur van het centrum reikt de studiebewijzen uit aan de cursisten ten laatste op het einde van de tweede maand na het afsluiten van het examen.

Art. 3.

Het tweede lid van artikel 11 en artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 november 1962 houdende algemene regeling van de studiën in het hoger technisch onderwijs worden opgeheven.

Art. 4.

Het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 1999 houdende de vaststelling van de modellen van de studiebewijzen in het onderwijs voor sociale promotie en de modaliteiten voor de uitreiking van deze studiebewijzen door de centra voor volwassenenonderwijs wordt opgeheven.

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002.

Art. 6.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

OMZETTINGSTABEL

Nummering B.Vl.R.

Nummering omzendbrief

I

9

II

10

III

11

IV

12

V

13

VI

14

VII

15

VIII

19

IX

17

X

16

XI

18

XII

20