OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende onderwijsprojecten "Accent op talent"

  • goedkeuringsdatum
    17 SEPTEMBER 2004
  • publicatiedatum
    B.S.09/12/2004
  • datum laatste wijziging
    18/09/2006

COORDINATIE

B.Vl.R. 4-2-2005 - B.S. 10-3-2005

Arr. nr. 145.356, 2-6-2005 - B.S. 22-7-2005

opgeheven door B.Vl.R. 23-6-2006 - B.S. 18-9-2006

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op hoofdstuk XI;

Gelet op het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor, inzonderheid op hoofdstuk X, afdeling 1;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op hoofdstuk IV, afdeling 3;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2003;

Gelet op het protocol nr. 524 van 19 maart 2004 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 291 van 19 maart 2004 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 36.964/1 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In het eindrapport "Accent op talent - een geïntegreerde visie op leren en werken" van de commissie, genoemd "Een nieuw perspectief voor technische en technologische beroepen en opleidingen" en opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, wordt voorgesteld om scholen, voortrekkersscholen genoemd, onder het motto "anders werken, anders leren, anders kiezen, anders besturen" te laten experimenteren met onderwijsveranderingen.

Dit besluit is van toepassing op voortrekkersscholen. In de bijlage 1 aan dit besluit gaat de lijst van groepen van voortrekkersscholen die, telkens rond een bepaald project, door genoemde commissie aan de hand van de in de bijlage 2 aan dit besluit opgenomen criteria werden geselecteerd voor bedoelde experimenten.

Art. 2.

De voortrekkersscholen worden gemachtigd om gedurende de schooljaren 2003-2004 tot en met 2005-2006 te experimenteren met onderwijsveranderingen, gebaseerd op :

1) voor wat betreft het basisonderwijs : de bepalingen van hoofdstuk XI van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

2) voor wat betreft het secundair onderwijs : de bepalingen van hoofdstuk X, afdeling 1, van het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor;

3) voor wat betreft het volwassenenonderwijs : de bepalingen van hoofdstuk IV, afdeling 3, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs.

Art. 3.

In afwijking van de vigerende wettelijke, decretale en reglementaire onderwijsbepalingen, hebben de voortrekkersscholen voor secundair onderwijs toelating om, naargelang van de behoeften, één of meer van de hierna volgende inrichtingsmodaliteiten toe te passen. Deze toelating doet geen afbreuk aan de verplichting voor deze scholen om de basisvorming onverkort aan te bieden en om in hoofde van de leerlingen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken of na te streven, naargelang van het geval; deze toelating doet evenmin afbreuk aan de vigerende rechtspositieregeling voor het personeel.

1) Het hanteren van leerplannen zonder het in aanmerking nemen van de vigerende goedkeuringsmodaliteiten.

2) Het niet koppelen van de respectieve basisvormingen van de eerste graad aan een minimum aantal wekelijkse lestijden.

3) Het differentiëren van de lesspreiding naar periode, klasgroep of zelfs individuele leerling.

4) Onverminderd het principe van de unieke inschrijving, het laten volgen van lessen door leerlingen in andere bij hetzelfde project betrokken scholen.

5) Het doorvoeren van alle horizontale en verticale samenzettingen van leerlingen. Onder horizontale samenzetting wordt om het even welke al dan niet vakoverschrijdende groepering van leerlingen van eenzelfde leerjaar verstaan; onder verticale samenzetting wordt om het even welke al dan niet vakoverschrijdende groepering van leerlingen van verschillende leer-jaren verstaan.

6) Het invoeren, ongeacht de graad, de onderwijsvorm en/of het structuuronderdeel, van aspecten van modulaire onderwijsinrichting.

7) Het uitstellen van delibererende klassenraden in de eerste graad tot het einde van het tweede leerjaar.

In voorkomend geval zal :

- het oriënteringsattest van het eerste leerjaar worden vervangen door een attest van regelmatige lesbijwoning, hetwelk van rechtswege toelating verleent tot het tweede leerjaar in zover dat leerjaar onder toepassing van deze afwijkende regeling valt;

- aan elke leerling, en voor zover nog niet in zijn bezit, op het einde van het eerste leerjaar een getuigschrift van basisonderwijs worden uitgereikt;

- de delibererende klassenraad van het eerste leerjaar alsnog beslissen om hetzij een oriënteringsattest A hetzij een oriënteringsattest B toe te kennen aan elke leerling die dit leerjaar heeft beëindigd en die overstapt naar een school of een structuuronderdeel die(dat) niet onder toepassing van deze afwijkende regeling valt, zonder op dat ogenblik in het bezit te zijn van een oriënteringsattest A of B van het tweede leerjaar.

8) Het al dan niet geïntegreerd organiseren van vakken onder vorm van uren die geen lesuren zijn doch ermee gelijkgesteld worden, meer bepaald onder vorm van bijzondere pedagogische taken.

[Art. 3bis.

§ 1. Aan elk project wordt voor de periode van 1 december 2003 tot en met 30 juni 2006 een halftijdse betrekking in het ambt van leraar secundair onderwijs of godsdienstleraar dan wel driekwart van een voltijdse betrekking in het ambt van leraar secundair onderwijs of godsdienstleraar toegekend, zoals bepaald in bijlage 3.

Deze extra deeltijdse betrekking per project strekt ertoe om de implementatie van het experiment in alle bij het project betrokken voortrekkersscholen te begeleiden en te ondersteunen.

§ 2. Elke betrekking, die bedoeld wordt in § 1, wordt binnen het gewoon secundair onderwijs ingericht op basis van uren die geen lesuren zijn, maar ermee gelijk gesteld worden, meer bepaald in de vorm van bijzondere pedagogische taken. Deze betrekking kan worden toegekend aan één of meer personeelsleden. Deze personeelsleden worden toegewezen aan één of aan meer scholen voor gewoon secundair onderwijs.

§ 3. De bij een project betrokken inrichtende machten beslissen gezamenlijk, enerzijds over de keuze tussen het ambt van leraar en/of het ambt van godsdienstleraar, bedoeld in § 1, en anderzijds over de toekenning respectievelijk de toewijzing, bedoeld in § 2.

Art. 3ter.

Onverminderd het in artikel 80, derde lid, van hetzelfde decreet van 20 oktober 2000 gestelde, zijn de in artikel 3bis bedoelde betrekkingen niet onderworpen aan de reglementering inzake de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling. De inrichtende macht kan evenwel op vrijwillige basis een personeelslid aanstellen dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Deze aanstelling wordt beschouwd als een reaffectatie of wedertewerkstelling en gebeurt steeds met instemming van het ter beschikking gestelde personeelslid.]

B.Vl.R.4-2-2005

Art. 4.

De voortrekkersscholen en hun inrichtende machten zullen hun medewerking verlenen aan de evaluatie bedoeld in artikel 171 van hetzelfde decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 respectievelijk in artikel 81 van hetzelfde decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor.

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2003 en houdt op uitwerking te hebben op 31 augustus 2006.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE 1 : ACCENT OP TALENT - lijst van projecten en, per project, deelnemende onderwijsinstellingen

(met vermelding van instellingsnummer)

1. Project : Nieuwe leeromgeving en open leercentrum

040642 - Koninklijk Atheneum GEEL

040634 - Middenschool GEEL

2. Project : Leuker leren en anders evalueren

042622 - Koninklijk Technisch Atheneum Vesaliusinstituut OOSTENDE

035139 - Koninklijk Technisch Atheneum 2 Ensorinstituut OOSTENDE

3. Project : Anders leren - anders kiezen. Interactie tussen bedrijfsleven en onderwijswereld

043166 - Koninklijk Technisch Atheneum DENDERMONDE

043182 - Middenschool Zwijveke DENDERMONDE

4. Project : Anders leren, anders kiezen : project methodeonderwijs

112292 - Koninklijk Atheneum Redingenhof LEUVEN

116831 - Koninklijk Atheneum 2 Ring LEUVEN

041665 - Middenschool 1 LEUVEN

5. Project : Zelfstandig leren bevorderen door ICT- en vakkenintegratie

041038 - Koninklijk Atheneum MALLE

041021 - Middenschool MALLE

6. Project : Het experimenteel modulair onderwijs binnen het stedelijk onderwijs van Antwerpen

028721 - Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten (S.I.S.A.) ANTWERPEN

028613 - Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs nr. 5 (S.I.T.O. 5) ANTWERPEN

028639 - Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs nr. 7 (S.I.T.O. 7) ANTWERPEN

110031 - Centrum voor Deeltijds Onderwijs (S.I.H.A.) ANTWERPEN

7. Project : Leren kiezen - kiezen om te leren

029348 - Stedelijke Middenschool nr. 1 ANTWERPEN

029017 - Stedelijke Middenschool nr. 9 - ANTWERPEN

028787 - Stedelijk Instituut voor Secundair Onderwijs ANTWERPEN

028449 - Stedelijk Instituut voor Talen, Handel en Informatica ANTWERPEN

028613 - Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs nr. 5 ANTWERPEN

028639 - Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs nr. 7 ANTWERPEN

028977 - Stedelijk Polytechnisch Instituut ANTWERPEN

028977 - Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (S.P.I.A.) BERCHEM

8. Project : Val van de muur (tussen onderwijsvormen, leerjaren, vakken, en tussen basis- en secundair onderwijs)

036764 - Technisch Instituut Tweebruggen GENT

112102 - Atheneum Wispelberg GENT

116749 - VIP-school (School voor verkoop, informatieverwerking en personenzorg) GENT

050633 - Secundair Kunstinstituut GENT

038059 - Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs SINT-AMANDSBERG

038059 - Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (G.I.T.O.) GENT

9. Project : Spin-off : mobiele schooltjes voor straatkinderen

039743 - Gemeentelijke secundaire school Munsterbilzen BILZEN

10. Project : Grensverleggende samenwerking onderwijs en bedrijfsleven (deel B) in een ideale schoolstructuur (deel A)

039479 - Instituut H. Graf KINROOI

107672 - College Heilig Kruis-Sint-Ursula 1 MAASEIK

107664 - College Heilig Kruis-Sint-Ursula 2 MAASEIK

111823 - Technisch Instituut Sint-Jansberg 1ste graad MAASEIK

039636 - Technisch Instituut Sint-Jansberg MAASEIK

11. Project : Talent@Sint-Nicolaas

(voetnoot 1)

032281 - Humaniora Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SINT-NIKLAAS

038257 - Instituut O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen SINT-NIKLAAS

038299 - Instituut Berkenboom SINT-NIKLAAS

038265 - Instituut Heilige Familie - Secundair SINT-NIKLAAS

038307 - Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie-Instituut SINT-NIKLAAS

038273 - Sint-Jozef-Klein-Seminarie SINT-NIKLAAS

038208 - Technisch Berkenboom-Instituut SINT-NIKLAAS

038216 - Technisch Instituut Sint-Carolus SINT-NIKLAAS

038224 - Technisch Instituut Sint-Isidorus SINT-NIKLAAS

038182 - Vrije Technische Scholen SINT-NIKLAAS

038182 - Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (V.T.S.) SINT-NIKLAAS

027681 - Vrije Technische Scholen BUSO SINT-NIKLAAS

107508 - Instituut Sinte-Amelberga TEMSE

12. Project : De 1A-anders klas en de werkplaatsklas

039768 - WICO-39768 NEERPELT

039784 - WICO-39784 OVERPELT

13. Project : De scholengemeenschap Sint-Michiel als leerstad

047886 - Biotechnicum BOCHOLT

038851 - Middenschool H. Hart BREE

038844 - Sint-Augustinusinstituut BREE

038828 - Technisch Instituut Sint-Michiel BREE

039842 - Instituut Agnetendal PEER

14. Project : Leren leren en leren kiezen in een verticaal en horizontaal continuüm

032409 - Sint-Jan Berchmanscollege DIEST

032417 - Vrij Technisch Instituut Mariëndaal DIEST

032425 - Diocesane Middenschool DIEST

013359 - Vrije Lagere School DIEST

016766 - Vrije Kleuterschool DIEST

025999 - Warandeschool DIEST

15. Project : Kwaliteitsgericht (be)sturen : scholen als lerende en ondernemende gemeenschappen

110403 - Vrij Technisch Instituut 1 AALST

110395 - Vrij Technisch Instituut 2 AALST

110387 - Vrij Technisch Instituut 3 AALST

110395 - Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (V.T.I. 2) AALST

035899 - DVM-HTB AALST

037648 - Sint-Jozefschool - secundair onderwijs ERPE-MERE

023333 - Sint-Jozefschool - vrije basisschool AALST

035881 - Centrum voor volwassenenonderwijs AALST

16. Project : Talenten (h)erkennen

036111 - Gemeentelijk Technisch Instituut BEVEREN

036053 - Sint-Jorisinstituut BAZEL

062158 - Sint-Maarten bovenschool BEVEREN

062141 - Sint-Maarten middenschool BEVEREN

BIJLAGE 2 : ACCENT OP TALENT - lijst van selectiecriteria met betrekking tot de projecten ("projectscreening")

* Voorlegging van een document met de formele goedkeuring van het projectvoorstel door de betrokken inrichtende macht(en), inclusief standpunten van de aanwezige onderhandelings-, participatie- of overlegorganen.

* Vertaling van het concept "anders leren" :

- ontwikkeling van alle talenten staat centraal

- leveren van maatwerk (aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden naast algemene kennis en specialistische vakkennis)

- van eindtermen naar startkwalificaties

- ontwikkelen van een individueel leertraject

- concentratie op individuele leervorderingen

- ontwikkelen van resultaat- en ontwikkelingsdoelen

- uitbouwen van modulair systeem

- opleiding en certificatie mogelijk van andere dan de traditionele leraar

- infrastructuur aangepast

- secundair onderwijs niet langer opgesplitst in onderwijsvormen

- leren in al zijn facetten toegankelijk voor een ruim publiek

- integreren van levenslang leren (school als kenniscentrum voor de brede gemeenschap, als onafhankelijk centrum voor studie- en beroepsinformatie)

- promoten van zelfstudie en zelfontwikkeling

- competenties worden op een zelfde manier gecertificeerd

- leraar als coach

- competentieontwikkeling van de leraar (leraar nascholen,...)

- ontwikkelen van meer stageplaatsen (in samenspraak met het bedrijfsleven en de werkgevers)

* Vertaling van het concept "anders kiezen" :

- ontwikkelen van oriëntatiefunctie van de school (visie op keuzebegeleiding in relatie tot haar missie,...)

- kiezen is een continu proces dat in de basisschool begint (continuïteit in begeleiding, geïntegreerd in de leerlingenbegeleiding,...)

- gemeenschappelijkheid van eerste graad en in hogere jaren meer flexibele leerwegen

- ontwikkelen van studieprofielen

- sensibilisatie van technologische ontwikkeling, wiskunde en wetenschappen

- aanbod van technische en technologische opleidingen aantrekkelijker maken

- studiekeuzebegeleiding optimaliseren

- ontwikkelen van studiekeuzebegeleiders (leraars en CLB-medewerkers nascholen,...)

- samenwerking tussen school en CLB

* Vertaling van het concept "anders besturen" :

- ontwikkeling van een eigen opvoedingsproject, een missie en een opdracht

- dialoog met stakeholders (leerlingen, personeel, socio-economische omgeving en lokale gemeenschap)

- ontwikkelen van een sterk leiderschap

- interne kwaliteitsbewaking (klantentevredenheid, benchmarking, continu verbeteren,...)

- nieuwe vormen van evaluatie

- verantwoording van middelen

- ontwikkelen van een managementsysteem

- ontwikkelen van een eigen personeelsbeleid

[Bijlage 3 : ACCENT OP TALENT - omvang van de extra betrekking in het ambt van leraar secundair onderwijs of godsdienstleraar die voor de periode van 1 december 2003 tot en met 30 juni 2006 per project wordt toegekend

Project : Nieuwe leeromgeving en open leercentrum : 1/2 betrekking

Project : Leuker leren en anders evalueren : 1/2 betrekking

Project : Anders leren - anders kiezen. Interactie tussen bedrijfsleven en onderwijswereld : 1/2 betrekking

Project : Anders leren, anders kiezen : project methodeonderwijs : 1/2 betrekking

Project : Zelfstandig leren bevorderen door ICT- en vakkenintegratie : 1/2 betrekking

Project : Het experimenteel modulair onderwijs binnen het stedelijk onderwijs van Antwerpen : 1/2 betrekking

Project : Leren kiezen - kiezen om te leren : 3/4 betrekking

Project : Val van de muur (tussen onderwijsvormen, leerjaren, vakken, en tussen basis- en secundair onderwijs) : 3/4 betrekking

Project : Spin-off : mobiele schooltjes voor straatkinderen : 1/2 betrekking

Project : Grensverleggende samenwerking tussen onderwijs en bedijfsleven (deel B) in een ideale schoolstructuur (deel A) : 3/4 betrekking

Project : Talent@Sint-Nicolaas: 3/4 betrekking

Project : De 1A-anders klas en de werkplaatsklas : 1/2 betrekking

Project : De scholengemeenschap Sint-Michiel als leerstad : 3/4 betrekking

Project : Leren leren en leren kiezen in een verticaal en horizontaal continuüm : 3/4 betrekking

Project : Kwaliteitsgericht (be)sturen : scholen als lerende en ondernemende gemeenschappen : 3/4 betrekking

Project : Talenten (h)erkennen : 3/4 betrekking.]

B.Vl.R.4-2-2005

- (1): De Raad van State beveelt vanaf 1 september 2005 de schorsing van de tenuitvoerlegging van dit besluit wat betreft het in bijlage 1, nr. 11, opgenomen project "Talent@Sint-Nicolaas". (Arr. nr. 145.356, 2-6-2005)