OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting en samenstelling van een Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    21 JANUARI 2005
  • publicatiedatum
    B.S.18/02/2005
  • datum laatste wijziging
    01/10/2007

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 29-6-2007 - B.S. 20-7-2007

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op Deel II, Titel IV;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2004;

Gelet op het protocol nr. 541 van 26 oktober 2004 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de vergadering van Sectorcomité X;

Gelet op het advies 37.860/1 van de Raad van State, gegeven op 9 december 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° VOC : het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs;

2° associatie : de vereniging zonder winstoogmerk bedoeld in artikel II.1, 2° van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;

3° erkende vakorganisatie : de personeelsvereniging bedoeld in artikel II.1, 4° van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;

4° afvaardiging van de besturen : de in toepassing van de artikelen II.89 en II.90 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen behoorlijk gemachtigde afgevaardigden van de hogescholen, de universiteiten en de associaties.

Art. 2.

Dit besluit is van toepassing op :

1° de hogescholen en universiteiten;

2° de associaties;

3° het personeel bedoeld in artikel II.1, 13° van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

HOOFDSTUK II. - Oprichting en samenstelling van het VOC

Art. 3.

Het VOC wordt opgericht bij het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 4.

De delegatie van de Vlaamse Regering bestaat uit maximum tien leden, technici inbegrepen.

Art. 5.

Elke erkende vakorganisatie stelt vrij haar afvaardiging samen die uit maximum vier leden bestaat. De afvaardiging van elke erkende vakorganisatie mag zich laten bijstaan door maximum twee technici per op de agenda ingeschreven punt.

Art. 6.

De afvaardiging van de besturen bestaat uit maximum acht leden en telt evenveel leden aangeduid door de Vlaamse Interuniversitaire Raad als door de Vlaamse Hogescholenraad. De afvaardiging van de besturen mag zich laten bijstaan door maximum twee technici per op de agenda ingeschreven punt.

HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.