Ministerieel besluit houdende erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk van het gesubsidieerd onderwijs, belast met het realiseren van nascholingsprojecten

  • goedkeuringsdatum
    17 JANUARI 2005
  • publicatiedatum
    B.S.28/02/2005
  • datum laatste wijziging
    28/02/2005

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing, inzonderheid op artikel 49;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, inzonderheid op de artikelen 3, § 4, en 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 september 1996 houdende erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk van het gesubsidieerd onderwijs, belast met het realiseren van nascholingsprojecten;

Overwegende de voorstellen tot erkenning van V.Z.W.'s nascholing door het Vlaamse Onderwijs Overleg Platform op 21 mei 1996, door de Cel voor het Provinciaal Onderwijs op 13 juni 1996, door het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap op 25 juni 1996, door het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs op 10 juli 1996, door de Vereniging van het Methodeonderwijs op 27 augustus 1996 door de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen op 26 november 2004, door de Vereniging van methodeonderwijs op 27 augustus 1996;

Overwegende de vraag van de Rudolf Steineracademie om ontheven te worden van haar taak als nascholingscentrum voor de Federatie van Rudolf Steinerscholen en het voorstel van zowel de Rudolf Steineracademie als de Federatie van Rudolf Steinerscholen om de Federatie van Rudolf Steinerscholen te erkennen als V.Z.W. van het gesubsidieerd onderwijs, belast met het realiseren van nascholing;

Overwegende dat een aantal wijzigingen in de coördinaten van de verenigingen zonder winstoogmerk waardoor een aanpassing van het ministerieel besluit van 13 september 1996 houdende erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk van het gesubsidieerd onderwijs, belast met het realiseren van nascholingsprojecten verantwoord is;

Overwegende dat het maatschappelijk doel van de voorgestelde V.Z.W.'s bestaat uit nascholing,

Besluit :

Artikel 1.

Met ingang van 1 januari 2005 worden de volgende verenigingen zonder winstoogmerk erkend met het oog op de uitvoering van de activiteiten, vermeld in titel IV, hoofdstuk III, van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing.

Naam

Adres

Rekeningnummer

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning V.Z.W. (POVPO)

Koloniënstraat 18-24, bus 5 1000 Brussel

068-2058342-29

Nascholing in het Katholiek Onderwijs V.Z.W.

Guimardstraat 1 1040 Brussel

435-0319681-49

Navormingscentrum van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap V.Z.W.

Ravensteingalerei 3, bus 7 1000 Brussel

091-0119134-47

Federatie van Steinerscholen V.Z.W.

Nachtegaalstraat 8 2600 Berchem

001-2188268-24

Studie- en Vormingscentrum voor het Methodeonderwijs

Kartuizerlaan 20 9000 Gent

001-3040752-72

VONAC V.Z.W.

Pleinlaan 2, lok. 3b 208 1050 Brussel

001-1472335-48

Art. 2.

Het ministerieel besluit van 13 september 1996 houdende erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk van het gesubsidieerd onderwijs, belast met het realiseren van nascholingsprojecten wordt opgeheven.