OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    18 MAART 2005
  • publicatiedatum
    B.S.09/05/2005
  • datum laatste wijziging
    02/10/2013

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 6-9-2013 - B.S. 2-10-2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 242, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van 7 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot wijziging van het besluit van 4 november 1997 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 januari 2005;

Gelet op advies 38.109/1 van de Raad van State, gegeven op 17 februari 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap worden als volgt vastgesteld :

1° Ambtsgebied A :

a) Hogeschool Gent, 9000 Gent;

b) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, 8000 Brugge;

c) Hogeschool West-Vlaanderen, 8500 Kortrijk;

d) Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, 8500 Kortrijk;

e) Arteveldehogeschool, 9000 Gent;

f) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, 9000 Gent.

2° Ambtsgebied B :

a) Katholieke Hogeschool Leuven, 3001 Leuven;

b) Katholieke Hogeschool Kempen, 2440 Geel;

c) Groep T Leuven Hogeschool, 3000 Leuven;

d) Katholieke Hogeschool Limburg, 3590 Diepenbeek;

e) Hogeschool Limburg, 3590 Diepenbeek;

f) Orpheus Instituut, 9000 Gent.

3° Ambtsgebied C :

a) Hogere Zeevaartschool, 2030 Antwerpen;

b) Hogeschool Antwerpen, 2000 Antwerpen;

c) Karel de Grote Hogeschool, 2030 Antwerpen;

d) Lessius Hogeschool, 2018 Antwerpen;

e) Plantijn Provinciale Hogeschool Antwerpen, 2000 Antwerpen;

f) Provinciale Hogeschool Limburg, 3500 Hasselt;

g) Operastudio Vlaanderen, 9000 Gent.

4° Ambtsgebied D :

a) Europese Hogeschool Brussel, 1000 Brussel;

b) Erasmushogeschool Brussel, 1070 Brussel;

c) Hogeschool Sint-Lukas Brussel, 1210 Brussel;

d) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, 1210 Brussel;

e) Katholieke Hogeschool Mechelen, 2800 Mechelen;

f) Hoger Instituut voor Schone Kunsten - Vlaanderen (H.I.S.K.), 2018 Antwerpen;

g) Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.), 1190 Brussel.

Art. 2.

De ambtsgebieden worden voor de periode van 1 januari 2005 tot 31 december 2009 aan de volgende titularissen toegewezen :

Ambtsgebied A : de heer Paul Cottenie, commissaris-coördinator;

Ambtsgebied B : Mevr. Anita Ruttens, commissaris;

Ambtsgebied C : Mevr. Nadine Van Haecke, commissaris.

De toewijzing van ambtsgebied D wordt opgeschort in afwachting van het in functie treden van een derde commissaris.

Art. 3.

De hogescholen en instellingen die ressorteren onder ambtsgebied D worden, in afwachting van het in functie treden van een derde commissaris. ad interim toegewezen aan de commissaris-coördinator en de commissarissen en toegevoegd aan hun respectieve ambtsgebieden op de volgende wijze :

1° Ambtsgebied A :

a) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, 1210 Brussel;

b) Hogeschool Sint-Lukas Brussel, 1210 Brussel.

2° Ambtsgebied B :

a) Europese Hogeschool Brussel, 1000 Brussel;

b) Erasmushogeschool Brussel, 1070 Brussel;

Performing Arts Research and Training Studio (P.A.R.T.S.), 1190 Brussel.

3° Ambtsgebied C :

a) Katholieke Hogeschool Mechelen, 2800 Mechelen;

b) Hoger Instituut voor Schone Kunsten - Vlaanderen (H.I.S.K.), 2018 Antwerpen.

Art. 4.

Opgeheven worden :

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van 7 juni 2002;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot wijziging van het besluit van 4 november 1997 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.