OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands

  • goedkeuringsdatum
    24 JUNI 2005
  • publicatiedatum
    B.S.29/07/2005
  • datum laatste wijziging
    29/02/2016

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 29-5-2015 - B.S. 23-6-2015 en B.Vl.R. 11-9-2015 - B.S. 27-11-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegde voor Begroting, gegeven op 17 juni 2005;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 21 juni 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gezien het garanderen van de rechtszekerheid met betrekking tot de werking, de continuïteit van de dienstverlening en de rechtszekerheid van het personeel van de Huizen van het Nederlands na de afloop van de experimentele fase op 30 juni 2005;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Na beraadslaging.

Besluit :

Artikel 1.

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands treedt in werking op 1 juli 2005.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2005.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Inburgering, is belast met de uitvoering van dit besluit.