OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

  • goedkeuringsdatum
    20 JULI 2005
  • publicatiedatum
    B.S.29/07/2005
  • datum laatste wijziging
    13/02/2013

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, gewijzigd bij de wetten van 2 juli 1981, 22 januari 1985, 7 november 1987, 6 juli 1989, 22 juli 1993, 25 maart 1998, 15 december 1998, 15 januari 2002, 27 december 2004 en 11 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b), en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 april 1982, 25 januari 1983, 14 mei 1984, 2 mei 1985, 7 november 1987, 28 april 1989, 2 augustus 1990, 31 oktober 1990, 10 september 1991, 17 oktober 1991, 11 oktober 1996, 22 oktober 1998, 7 december 1998, 7 januari 2001, 4 december 2001, 17 december 2002, 25 maart 2003, 8 december 2004 en 20 januari 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 april 1982, 27 juli 1983, 14 mei 1984, 2 mei 1985, 7 november 1987, 28 april 1989, 31 oktober 1990, 17 oktober 1991, 11 oktober 1996, 22 oktober 1998, 7 januari 2001, 4 december 2001, 17 december 2002, 8 december 2004, 27 december 2004 en 20 januari 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juni 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 24 juni 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 22 juni 2005;

Gelet op het protocol nr. 148/1 van 5 juli 2005 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de beslissing genomen in het kader van de begrotingscontrole 2005 om een voorschot uit te betalen dat de vakorganisaties toelaat om in 2005 voor het referentiejaar 2004 de vakbondspremie uit te betalen, werd er overeengekomen om, zodra artikelen de 60 tot en met 63 van de programmawet van 11 juli 2005 in werking treden, op basis van onderhavig koninklijk besluit, de voorschotten voor referentiejaar 2004 uit te betalen en dit vóór 31 augustus 2005. De bekendmaking van dit besluit moet één maand voor deze datum gebeuren om de nodige reglementaire en administratieve schikkingen te kunnen nemen om over te gaan tot de effectieve uitbetaling van de voorschotten aan de vakorganisaties. Meer bepaald dient, in uitvoering van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, nog een ministerieel besluit genomen te worden. Dit artikel maakt het voorwerp uit van een wijziging beoogt door artikel 6 van onderhavig koninklijk besluit;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b, en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

...

HOOFDSTUK II. - Wijziging aan het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

...

HOOFDSTUK III. - Diverse bepalingen en slotbepalingen

Art. 6.

In afwijking van artikel 16, § 1, van hetzelfde besluit, bepaalt de Eerste Minister het bedrag en de nadere regelen van vereffening van voorschotten die voor 31 augustus 2005 zullen worden overgedragen aan elk van de uitbetalingsinstellingen om tot de uitbetaling van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2004 te kunnen overgaan.

Art. 7.

In afwijking van artikel 18, § 1, van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, wordt de vakbondspremie van het referentiejaar 2004 uitbetaald vóór 31 maart 2006.

Art. 8.

In afwijking van artikel 19, § 1, 2°, van hetzelfde besluit, omvat de afrekening voor het referentiejaar 2004, het totaal bedrag van de verschuldigde vakbondspremies en van de daarmee verbonden administratieve kosten verminderd met de voorschotten bedoeld in artikel 16, § 1.

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 10.

Onze Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.