Wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken

  • goedkeuringsdatum
    02 AUGUSTUS 1963
  • publicatiedatum
    B.S.22/08/1963
  • datum laatste wijziging
    01/09/2009

COORDINATIE

Bijz.Wet 16-7-1993 - B.S. 20-7-1993

Gew.Wet 16-7-1993 - B.S. 20-7-1993

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

BOUDEWIJN, Koning der Belgen Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

...

HOOFDSTUK II. - De taalgebieden.

...

Art. 6.

§ 1. ...

§ 2. De hierna volgende bepaling wordt ingevoegd in titel I van de provinciale wet, waarvan zij artikel 5 zal uitmaken :

"Artikel 5. In de provincie Brabant, is er, benevens de regeringscommissaris, gouverneur van de provincie, bedoeld in de artikelen 1 en 4, een regeringscommissaris voor de hoofdstad van het Rijk, vice-gouverneur van de provincie Brabant.

Hij heeft tot taak :

1° de gouverneur van de provincie bij te staan in de uitoefening van diens bevoegdheden met betrekking tot het geheel van de provincie;

2° binnen de perken en onder de voorwaarden bij koninklijk besluit bepaald, de bevoegdheden van de gouverneur van de provincie uit te oefenen met betrekking tot de gemeenten die het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad uitmaken.

Hij moet blijk geven van een grondige kennis van de Nederlandse taal en van de Franse taal.

Hij wordt door de Koning benoemd en ontslagen.

Hij verblijft te Brussel.

Hij wordt bijgestaan door rijkspersoneel dat door de regering tot zijn beschikking wordt gesteld.

Voor het overige is zijn rechtstoestand gelijk aan die van de regeringscommissarissen, provinciegouverneurs."

§ 3. [De regeringscommissaris van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, vice-gouverneur, is belast met het toezicht op de toepassing van de wetten en verordeningen over het gebruik van de talen in bestuurszaken en in het onderwijs in de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Te dien einde wordt hij door de organen, die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van deze wetten en verordeningen op de hoogte gehouden van wat zij vaststellen.]

Gew. W.16-7-1993

[§ 3bis. De burgemeesters van de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad sturen binnen acht dagen aan het gouvernement van de vice-gouverneur afschriften van de besluiten der gemeenteoverheden die rechtstreeks of onrechtstreeks de toepassing van de wetten en verordeningen over het gebruik der talen in bestuurszaken of in het onderwijs betreffen.]

Gew. W.16-7-1993

Art. 7.

§ 1. ...

§ 2. ...

§ 3. Inzake onderwijs in de zes gemeenten :

A. De onderwijstaal is het Nederlands.

[...]²

B. Het kleuteronderwijs en het lager onderwijs mag worden verstrekt in het Frans indien deze taal de moedertaal of de gebruikelijke taal van het kind is en indien het gezinshoofd verblijf houdt in een van deze gemeenten.

Dit onderwijs mag slechts worden georganiseerd op verzoek van zestien gezinshoofden die in de gemeente verblijf houden.

De gemeente, die vorenvermeld verzoek ontvangt, is ertoe gehouden dit onderwijs te organiseren.

Het onderwijs van de tweede landstaal wordt verplicht in de lagere scholen naar rata van vier uur per week in de 2e graad, en van acht uur per week in de 3e en de 4e graad.

...

§ 5. De [regeringscommissaris, adjunct van de gouverneur I van de provincie Vlaams-Brabant]¹, is belast met het toezicht over de toepassing van de wetten en verordeningen over het gebruik der talen in bestuurszaken en in het onderwijs in de gemeenten bedoeld in dit artikel. Daartoe wordt hij door de organen, belast met het toezicht op de uitvoering van die wetten en verordeningen op de hoogte gehouden van wat zij ten aanzien van deze gemeenten vaststellen.

[§ 5bis. De burgemeesters van de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem, sturen binnen acht dagen aan het gouvernement van de adjunct van de gouverneur afschriften van de besluiten der gemeenteoverheden die rechtstreeks of onrechtstreeks de toepassing van de wetten en verordeningen over het gebruik der talen in bestuurszaken of in het onderwijs betreffen.]¹

[ ]¹ Bijz. W. 16-7-1993; [ ]² Decr. 8-5-2009

...

HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

Art. 57.

De Koning is ertoe gemachtigd :

1° ...

2° de bepalingen die het voorwerp zijn van artikel 7, § 3, te coördineren met de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs.