OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie van maximaal euro 500.000 aan de v.z.w. Werkgroep Immigratie

  • goedkeuringsdatum
    02 SEPTEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.19/10/2005
  • datum laatste wijziging
    02/01/2006

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wetten van de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het decreet van 24 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende het Nederlandstalig onderwijs in Brussel-Hoofdstad, inzonderheid op artikelen 6 tot en met 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 20 juli 2005;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ten laste van het krediet ingeschreven onder basisallocatie 33.11, programma 39.2 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005, wordt een subsidie van maximaal euro 500.000 verleend aan de vzw Werkgroep Immigratie, gevestigd te 1080 Brussel in de Werkhuizenstraat 25.

Art. 2.

§ 1. De subsidie dient door de vzw Werkgroep Immigratie te worden aangewend voor de realisatie van een project OETC en een vormingsaanbod voor scholen in Brussel.

§ 2. Wat betreft het OETC-project :

- De V.Z.W. Werkgroep Immigratie staat in voor de algemene organisatie, implementatie en begeleiding van OETC-projecten (bicultureel onderwijs) in de volgende basisscholen :

- Sint-Jan Berchmans, Nieuwland 75, 1000 Brussel;

- Gemeenschapsschool, K. Bogaerdstraat 4, 1020 Laken;

- Gemeenteschool, Grensstraat 67, 1030 Sint-Joost;

- Sint-Maria, Rubensstraat 108, 1030 Brussel;

- Lutgardisschool, G. Fivestraat 38, 1040 Brussel;

- Gemeenschapsschool, Mesenslaan 2, 1040 Brussel.

- Hiertoe stelt de V.Z.W. Werkgroep Immigratie anderstalige begeleiders ter beschikking van de betrokken scholen. Pedagogische begeleiders ondersteunen de anderstalige begeleiders en de scholen.

- Het OETC sluit aan bij de noties "inhoudelijk taalonderwijs" en "taalvaardigheidsonderwijs". De anderstalige begeleiders stemmen hun activiteiten af op de activiteiten van de titularissen en voegen eigen elementen toe die aansluiten bij de culturele herkomst van de kinderen en die deze verrijken.

- De medewerkers herbekijken de OETC-programma's met bijzondere aandacht voor de afbakening van de inhouden voor de verschillende klassen en het zoeken naar nieuwe materialen met een interculturele dimensie.

- De V.Z.W. Werkgroep Immigratie registreert op niveau van de medewerkers en op niveau van de projectscholen welke prestaties geleverd worden. - De V.Z.W. Werkgroep Immigratie evalueert haar werking via gegevens over doorstroming in het secundair onderwijs, welbevinden en betrokkenheid, tweetaligheid en interculturele vaardigheden, via een verslag over de herwerking van de lesprogramma's en een verslag over de begeleiding.

§ 3. Wat betreft het vormingsaanbod :

- De V.Z.W. Werkgroep Immigratie staat in voor organisatie, implementatie en begeleiding van een leerlinggericht, oudergericht en schoolgericht vormingsaanbod voor Brusselse scholen.

- Hiertoe wordt het volgende aanbod gedaan :

- doelgroep leerkrachten : buurtverkenning; taaldiversiteit; cultuurdiversiteit; ouders; nieuwkomers; jongeren; taalbeschouwing; taalportfolio; taalleerproblemen; meertalig onderwijs; identiteitsontplooiing; creativiteit;

- doelgroep leerlingen : ter beschikking stelling van materiaal en begeleiding bij activiteiten rond diversiteit, antiracisme en multiculturaliteit;

- doelgroep ouders : opvoedingsondersteuning; communicatie tussen school en ouders.

- Het aanbod van de V.Z.W. Werkgroep Immigratie is open toegankelijk voor alle Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

- Op jaarbasis organiseert de V.Z.W. Werkgroep Immigratie ten minste 40 sessies voor ten minste 400 deelnemers (doelgroep : leerkrachten en ouders) en bereikt ze ten minste 70 klassen (doelgroep : leerlingen).

- De V.Z.W. Werkgroep Immigratie registreert op niveau van de medewerkers en op niveau van de vormingsprojecten welke prestaties geleverd worden.

- De V.Z.W. Werkgroep Immigratie evalueert haar werking via gegevens uit schriftelijke evaluaties door deelnemers en begeleiders.

Art. 3.

§ 1. De V.Z.W. Werkgroep Immigratie werkt doelgericht. Hiertoe zorgt de vzw, binnen de grenzen van haar expertise, voor een schoolspecifieke uitwerking van haar initiatieven.

§ 2. De V.Z.W. Werkgroep Immigratie rapporteert voor november 2005 over de registratie van haar werking, over de geleverde prestaties en de bereikte resultaten aan de overheid, met het lopende schooljaar (2004-2005) als referentie-eenheid.

§ 3. De V.Z.W. Werkgroep Immigratie legt uiterlijk op de eerste dag van de zesde maand na afsluiting van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag van de V.Z.W. Werkgroep Immigratie ter kennisgeving voor aan de Vlaamse Regering.

Art. 4.

De subsidie wordt overgeschreven op rekeningnummer 437-0075431-03 van de V.Z.W. Werkgroep Immigratie.

Art. 5.

Een eerste schijf van 80 % van de subsidie wordt uitbetaald na ondertekening van dit besluit. De overige 20 % van de subsidie wordt uitbetaald na voorlegging van de jaarrekening en het jaarverslag en mits goedkeuring ervan door de bevoegde administratie.

Art. 6.

De V.Z.W. Werkgroep Immigratie zal onverwijld het bedrag of een gedeelte van de verleende subsidie terugbetalen indien de toekenningsvoorwaarden niet worden vervuld of indien de subsidie wordt aangewend voor andere doeleinden dan waartoe ze werd verleend.

Art. 7.

Controle ter plaatse door de daartoe gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap of van het Rekenhof is op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging mogelijk.

Art. 8.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 9.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs en Vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.