OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 48 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    22 JULI 2005
  • publicatiedatum
    B.S.31/10/2005
  • datum laatste wijziging
    31/08/2006

COORDINATIE

opgeheven door Art. 2 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 48;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 29 maart 2005;

Gelet op het protocol nr. 548 van 27 mei 2005 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 313 van 27 mei 2005 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het gegeven dat dit besluit met ingang van 1 september 2005 een besparing regelt op het huidige lestijdenpakket van de centra voor volwassenenonderwijs, gelet op de impact op de financiering en subsidiëring van de centra voor volwassenenonderwijs, gelet op de impact op de personeelsomkadering, gelet op de protocollen van niet-akkoord na de onderhandelingen die gevoerd werden in gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheden, gelet op de protocollen van niet-akkoord na de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs, gelet op het feit dat dit besluit derhalve zeker geen begunstigend besluit is en een retroactieve inwerkingtreding van het besluit als gevolg daarvan niet mogelijk is, gelet op het feit dat de Ministerraad van de Vlaamse Regering in reces gaat vanaf 22 juli tot 2 september 2005 waardoor het voorliggende besluit ten laatste definitief dient bekrachtigd te worden op de Ministerraad van de Vlaamse Regering op 22 juli 2005, gelet op het feit dat wanneer beroep zou gedaan worden op de procedure bedoeld in artikel 84 § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten dit besluit ten vroegste kan bekrachtigd worden door de Ministerraad van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 waardoor het besluit een retroactieve werking krijgt;

Gelet op het advies van de Raad van State 38757/1, gegeven op 12 juli 2005, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. Bijlage I gevoegd bij dit besluit bepaalt in kolom C per centrum voor volwassenenonderwijs en per studiegebied of categorie de historische referentiecijfers bedoeld in artikel 48, § 1 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs.

§ 2. De som van de in § 1 bedoelde referentiecijfers per centrum voor volwassenenonderwijs kan niet lager zijn dan het aantal gefinancierde of gesubsidieerde leraarsuren van het schooljaar 2004-2005 verminderd met 3,5%. Het aantal financierbare of subsidieerbare leraarsuren per centrum voor volwassenenonderwijs is vermeld in kolom D.

§ 3. Het volume ambten van bestuurs- en ondersteunend personeel en het aantal punten per centrum voor volwassenenonderwijs wordt opgenomen in bijlage II.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005 en houdt op uitwerking te hebben op 31 augustus 2006.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I en II : cfr. het Belgisch Staatsblad dd. 31-10-2005