OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderwijzend en het ondersteunend personeel in het gewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    22 JULI 2005
  • publicatiedatum
    B.S.25/11/2005
  • datum laatste wijziging
    16/10/2009

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 4-9-2009 - B.S. 16-10-2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid op artikel 59, 1° en 4°;

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, inzonderheid op artikel 96, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003 en gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004 en van 15 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 10, § 3, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, en op artikel 13, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1992, 22 juli 1993, 16 mei 1995, 30 juni 1998 en 8 juni 1999;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3 juni 2005;

Gelet op protocol nr. 556 van 17 juni 2005 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 321 van 17 juni 2005 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 38.637/1 van de Raad van State, gegeven op 12 juli 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het gewoon secundair onderwijs.

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs

Art. 2.

In artikel 10, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, wordt tussen de eerste en de tweede zin de volgende zin ingevoegd : ...

Art. 3.

In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juli 1992, 22 juli 1993, 16 mei 1995, 30 juni 1998 en 8 juni 1999, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : ...

HOOFDSTUK III. - Berekening van de puntenenveloppe van het ondersteunend personeel

[...]

B.Vl.R. 4-9-2009

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.