OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs en betreffende de ambtshalve concordantie

  • goedkeuringsdatum
    23 SEPTEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.22/12/2005
  • datum laatste wijziging
    05/12/2006

COORDINATIE

impliciet opgeheven door B.Vl.R. 1-9-2006 - B.S. 5-12-2006

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op de artikelen 3, 12° en 5 en op artikel 56ter, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2005 betreffende het onderwijs-XV;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op de artikelen 5, 13° en 7 en op artikel 74quater, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2005 betreffende het onderwijs-XV;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaiëk, inzonderheid op artikel IX.2, § 2;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs-XIV, inzonderheid op de artikelen X.40 en X.42;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 juni 2005;

Gelet op protocol nr. 570 van 15 juli 2005 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 335 van 15 juli 2005 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies van de Raad van State nr 38.914/1/V, gegeven op 23 augustus 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs

...

HOOFDSTUK II. - Wijziging aan het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs

...

HOOFDSTUK III. - Ambtshalve concordantie

Art. 20 t.e.m. 22.

[...]

B.Vl.R. 1-9-2006

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 23.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005, met uitzondering van :

1° artikel 8 en 9, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2004;

2° artikel 19 dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 1997.

Art. 24.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.