Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    23 DECEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.30/12/2005
  • datum laatste wijziging
    03/01/2008

COORDINATIE

Decr. 30-6-2006 - B.S. 13-12-2006

Decr. 22-12-2006 - B.S. 29-12-2006

Decr. 21-12-2007 - B.S. 31-12-2007

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006.

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK XII. - Recuperatiefonds Studietoelagen

Art. 21.

[§ 1. Er wordt een recuperatiefonds studietoelagen opgericht, hierna genoemd "het fonds".

§ 2. Het fonds is een begrotingsfonds type B in de zin van artikel 45 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit.

§ 3. [[Het fonds wordt gespijsd door alle ontvangsten die voortvloeien uit terugvorderingen ter uitvoering van artikelen 10, 11 en 22 van het decreet van 16 februari 2001 houdende regeling van de studietoelagen voor het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, alle ontvangsten die voortvloeien uit terugvorderingen zoals bepaald in artikelen 47 en 48 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, en alle ontvangsten die voortvloeien uit terugvorderingen zoals bepaald in artikel 62 van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.

Het fonds wordt eveneens gespijsd door de niet-geïnde studiefinanciering, schooltoelagen of studietoelagen.

§ 4. Het fonds wordt aangewend voor de betaling van school- en studietoelagen aan leerlingen en studenten overeenkomstig het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.]] ]

Decr. 30-6-2006; [[ ]] Decr. 21-12-2007

...

HOOFDSTUK XXXII. - Inwerkingtreding

Art. 85.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2006, met uitzondering van : ...