OPGEHEVEN : Decreet houdende diverse bepalingen inzake onderwijs (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    18 NOVEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.18/01/2006
  • datum laatste wijziging
    03/09/2007

COORDINATIE

impliciet opgeheven Art. 9 van ditzelfde decreet.

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende diverse bepalingen inzak onderwijs.

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK V. - Secundair onderwijs

Art. 9.

Voor de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 wordt voorzien in bijkomende financiering voor scholen en centra voor deeltijds onderwijs die opleidingen geven die leiden tot de invulling van knelpuntberoepen, ten einde de kost voor leerlingen in voormelde studierichtingen te verminderen. De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten van deze bijkomende financiering.

Art. 10.

Voor het schooljaar 2005-2006 wordt voorzien in een éénmalige, bijkomende subsidiëring voor machineparken en uitrustingsgoederen voor scholen van het voltijds gewoon secundair onderwijs voor volgende studiegebieden : auto, bouw, hout, mechanica-elektriciteit, koeling en warmte en grafische technieken. De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten van deze bijkomende subsidiëring.

...

HOOFDSTUK VI. - Inwerkingtreding

Art. 12.

De bepalingen van dit decreet treden in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 7, 9, 10 en 11 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2005 en artikel 8 dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 1999.