OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie

  • goedkeuringsdatum
    21 OKTOBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.10/02/2006
  • datum laatste wijziging
    31/08/2007

COORDINATIE

B.Vl.R. 1-9-2006 - B.S. 19-12-2006

B.Vl.R. 1-9-2006 - B.S. 22-12-2006

opgeheven door Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid de artikelen 5, § 2, 6, 9 en 41, § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 27 april 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 april 2005;

Gelet op het protocol van 8 juli 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap' van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol van 8 juli 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 39.077/1 van de Raad van State, gegeven op 29 september 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In bijlage I worden de opleidingen en de combinaties van opleidingen leidend tot een diploma secundair onderwijs vermeld.

Art. 2.

§ 1. In de bijlagen II tot XXXI wordt voor de studiegebieden algemene vorming, auto, bedrijfsbeheer, boekbinden, bouw, chemie, confectie, decoratieve technieken, diamantbewerking, fotografie, grafische technieken, handel, hout, huishoudelijk onderwijs, juwelen, kant, koeling en warmte, land- en tuinbouw, lederbewerking, lichaamsverzorging, maritieme opleidingen, mechanica - elektriciteit, meubelrestauratie en houtsnijden, muziekinstrumentenbouw, orthopedische technieken, personenzorg, smeden, textiel, toerisme en voeding de indeling in opleidingen vermeld. Deze opleidingen worden gerangschikt per onderwijsvorm en -graad.

§ 2. In de bijlage XXXII tot XXXIV wordt voor de studiegebieden bijzondere educatieve noden, Nederlands tweede taal en talen de indeling in opleidingen vermeld. Deze opleidingen worden gerangschikt per richtgraad.

Art. 3.

In de richtgraden 2 en 4 kan een lineaire taalopleiding aangevuld worden met een specialisatiejaar. Een specialisatiejaar is een éénjarige opleiding dat tot doel heeft, op een bepaald gebied, de kennis van een taal te vervolmaken en te specialiseren. Binnen één centrum kan dit specialisatiejaar verschillende inhoudelijke invullingen hebben.

Art. 4.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie wordt opgeheven.

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004.

Art. 6.

De Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Cfr. het Belgisch Staatsblad dd. 10-2-2006

De bijlagen I, II, XXXIII en XXXIV worden vervangen met B.Vl.R. 1-9-2006 - B.S. 19-12-2006

De bijlagen I, II, III, V, VI, XII, XIII, XVII, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX en XXXI worden vervangen met B.Vl.R. 1-9-2006 - B.S. 22-12-2006