Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen

  • goedkeuringsdatum
    18 NOVEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.28/02/2006
  • datum laatste wijziging
    20/09/2016

COORDINATIE

B.Vl.R. 1-9-2006 - B.S. 23-11-2006

B.Vl.R. 6-11-2010 - B.S. 5-8-2010

B.Vl.R. 30-8-2016 - B.S. 20-9-2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, en op artikel 75;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad van 23 oktober 2003 en 11 mei 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2005;

Gelet op protocol nr. 560.2 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 325.2 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 39.206/1 van de Raad van State, gegeven op 25 oktober 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden in [bijlage II tot en met IV en bijlage VI tot en met XXII]² voor de modulaire structuur van het studiegebied Talen, behorende tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, de opleidingsprofielen als volgt vastgelegd :

1°[...]²

2° in bijlage II de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds richtgraad 2";

3° in bijlage III de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds richtgraad 3";

4° in bijlage IV de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds richtgraad 4";

5°[...]²

6° in bijlage VI de modulaire opleiding "Grieks, Pools, Russisch, Turks richtgraad 2";

7° in bijlage VII de modulaire opleiding "Arabisch, Chinees, Japans richtgraad 1";

8° in bijlage VIII de modulaire opleiding "Arabisch, Chinees, Japans richtgraad 2";

9° in bijlage IX de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds Professioneel Bedrijfsgericht richtgraad 2";

10° in bijlage X de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds Professioneel Bedrijfsgericht richtgraad 3";

11° in bijlage XI de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds Professioneel Juridisch richtgraad 3";

12° in bijlage XII de modulaire opleiding "Latijns Schrift richtgraad 1";

[13° in bijlage XIII de modulaire opleiding "Andere talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds professioneel juridisch 4";

14° in bijlage XIV de modulaire opleiding "Hebreeuws richtgraad 1";

15° in bijlage XV de modulaire opleiding "Hebreeuws richtgraad 2";

16° in bijlage XVI de modulaire opleiding "Hebreeuws richtgraad 3";

17° in bijlage XVII de modulaire opleiding "Hebreeuws richtgraad 4";

18° in bijlage XVIII de modulaire opleiding "Hebreeuws educatief richtgraad 1";

19° in bijlage XIX de modulaire opleiding "Hebreeuws educatief richtgraad 2";

20° in bijlage XX de modulaire opleiding "Hebreeuws educatief richtgraad 3";

21° in bijlage XXI de modulaire opleiding "Hebreeuws educatief richtgraad 4";

22° in bijlage XXII de modulaire opleiding "Hebreeuws schrift richtgraad 1".]¹

[Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden :

1° de opleiding Duits, Engels of Frans richtgraad 3 kan voor snellerende cursisten 160 lestijden omvatten, verdeeld in twee modules Vantage 1 A/B van telkens 40 lestijden en twee modules Vantage 2 A/B van telkens 40 lestijden;

2° de opleiding Duits, Engels of Frans richtgraad 4 kan voor snellerende cursisten 160 lestijden omvatten, verdeeld in twee modules Effectiveness 1 A/B van telkens 40 lestijden en twee modules Effectiveness 2 A/B van telkens 40 lestijden.]³

[ ]¹ B.Vl.R. 1-9-2006; [ ]² B.Vl.R. 11-6-2010; [ ]³ B.Vl.R. 30-8-2016

Art. 2.

De opleidingsprofielen bedoeld in artikel 1 worden ten laatste drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's, kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende één schooljaar gebruikt worden :

1° "Leertraject Deens richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

2° "Leertraject Deens richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

3° "Leertraject Deens richtgraad 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

4° "Leertraject Deens richtgraad 4", goedgekeurd op 31 mei 2002;

5° "Leertraject Duits richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

6° "Leertraject Duits richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

7° "Leertraject Duits richtgraad 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

8° "Leertraject Duits richtgraad 4", goedgekeurd op 31 mei 2002;

9° "Leertraject Engels richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

10° "Leertraject Engels richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

11° "Leertraject Engels richtgraad 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

12° "Leertraject Engels richtgraad 4", goedgekeurd op 31 mei 2002;

13° "Leertraject Frans richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

14° "Leertraject Frans richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

15° "Leertraject Frans richtgraad 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

16° "Leertraject Frans richtgraad 4", goedgekeurd op 31 mei 2002;

17° "Leertraject Italiaans richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

18° "Leertraject Italiaans richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

19° "Leertraject Italiaans richtgraad 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

20° "Leertraject Italiaans richtgraad 4", goedgekeurd op 31 mei 2002;

21° "Leertraject Portugees richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

22° "Leertraject Portugees richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

23° "Leertraject Portugees richtgraad 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

24° "Leertraject Portugees richtgraad 4", goedgekeurd op 31 mei 2002;

25° "Leertraject Spaans richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

26° "Leertraject Spaans richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

27° "Leertraject Spaans richtgraad 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

28° "Leertraject Spaans richtgraad 4", goedgekeurd op 31 mei 2002;

29° "Leertraject Zweeds richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

30° "Leertraject Zweeds richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

31° "Leertraject Zweeds richtgraad 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

32° "Leertraject Zweeds richtgraad 4", goedgekeurd op 31 mei 2002;

33° "Leertraject Grieks richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

34° "Leertraject Grieks richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

35° "Leertraject Pools richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

36° "Leertraject Pools richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

37° "Leertraject Russisch richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

38° "Leertraject Russisch richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

39° "Leertraject Turks richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

40° "Leertraject Turks richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

41° "Leertraject Arabisch richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

42° "Leertraject Arabisch richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

43° "Leertraject Chinees richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

44° "Leertraject Chinees richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

45° "Leertraject Japans richtgraad 1", goedgekeurd op 31 mei 2002;

46° "Leertraject Japans richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

47° "Engels voor internationale handel en verkeer richtgraad 3", goedgekeurd op 1 september 1988;

48° "Frans voor internationale handel en verkeer richtgraad 3", goedgekeurd op 1 september 1988;

49° "Engels voor internationale handel en verkeer richtgraad 4", goedgekeurd op 1 september 1988;

50° "Duits voor commercieel gebruik richtgraad 4", goedgekeurd op 3 juni 1991;

51° "Engels voor commercieel gebruik richtgraad 4", goedgekeurd op 3 juni 1991;

52° "Frans voor commercieel gebruik richtgraad 4", goedgekeurd op 3 juni 1991;

53° "Spaans voor commercieel gebruik richtgraad 4", goedgekeurd op 3 juni 1991.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen XIII t.e.m. XXII worden bijgevoegd (B.Vl.R. 1-9-2006 - B.S. 23-11-2006). Zij zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen I en V worden opgeheven (B.Vl.R. 11-6-2010; Art. 2)