Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal

  • goedkeuringsdatum
    18 NOVEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.28/02/2006
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

COORDINATIE

B.Vl.R. 1-9-2006 - B.S. 6-12-2006

B.Vl.R. 24-7-2009 - B.S.21-10-2009

B.Vl.R. 28-2-2014 - B.S. 4-4-2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1 en § 2, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, en op artikel 75;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad van 23 oktober 2003 en 11 mei 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2005;

Gelet op protocol nr. 560.3 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 325.3 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 39.205/1 van de Raad van State, gegeven op 25 oktober 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden in de [bijlagen I tot en met XIV]¹ voor de modulaire structuur van het studiegebied Nederlands tweede taal, behorende tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, de opleidingsprofielen als volgt vastgelegd:

[...]³

5° in bijlage V de modulaire opleiding "NT2 Professioneel Bedrijfsgericht richtgraad 2";

6° in bijlage VI de modulaire opleiding "NT2 Professioneel Bedrijfsgericht richtgraad 3";

7° in bijlage VII de modulaire opleiding "NT2 Professioneel Juridisch richtgraad 3";

8° in bijlage VIII de modulaire opleiding "Socio-Culturele Integratie richtgraad 1";

9° in bijlage IX de modulaire opleiding "Socio-Culturele Integratie richtgraad 2";

10° in bijlage X de modulaire opleiding "Latijns Schrift richtgraad 1";

[...]²

[14° in bijlage XIV de modulaire opleiding "NT2 professioneel juridisch richtgraad 4".]¹

[ ]¹ B.Vl.R. 1-9-2006; [ ]² B.Vl.R. 24-7-2009; [ ]³ B.Vl.R. 28-2-2014

Art. 2.

De opleidingsprofielen bedoeld in artikel 1 worden ten laatste drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

Op grond van artikel 15, § 2, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs wordt in de volgende modulaire opleidingen voor bijzondere doelgroepen afgeweken van het vastgestelde minimale aantal lestijden: "NT2 Verkort R 1", "NT2 Verlengd R 1" en "NT2 Verkort R 2".

Art. 4.

De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's, kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende één schooljaar gebruikt worden:

1° "Leertraject Nederlands richtgraad 1", goedgekeurd 31 mei 2002;

2° "Leertraject Nederlands richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

3° "Leertraject Nederlands richtgraad 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

4° "Leertraject Nederlands richtgraad 4", goedgekeurd op 31 mei 2002;

5° "Socio-culturele integratie voor migranten richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002.

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

De bijlagen I t.e.m XIII zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XIV wordt toegevoegd met B.Vl.R. 1-9-2006. deze bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen XI t.e.m. XIII worden opgeheven (B.Vl.R. 24-7-2009; Art.9, 2°)

Bijlagen I t.e.m. IV worden opgeheven (B.Vl.R. 28-2-2004; Art.14)