OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

  • goedkeuringsdatum
    18 NOVEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.28/02/2006
  • datum laatste wijziging
    31/08/2007

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 19-7-2008 - B.S. 31-8-2007

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikelen 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden in bijlagen I en II voor de modulaire structuur van het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden, behorende tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, de opleidingsprofielen als volgt vastgelegd :

1° in bijlage I de modulaire opleiding "Vlaamse gebarentaal richtgraad 1";

2° in bijlage II de modulaire opleiding "Vlaamse gebarentaal richtgraad 2".

Art. 2.

De opleidingsprofielen bedoeld in artikel 1 worden ten laatste drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar in het Belgisch Staatsblad dd. 28-2-2006.