OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel

  • goedkeuringsdatum
    18 NOVEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.28/02/2006
  • datum laatste wijziging
    03/09/2007

COORDINATIE

B.Vl.R. 1-9-2006 - B.S. 26-10-2006

B.Vl.R. 1-9-2006 - B.S. 26-10-2006

opgeheven door B.Vl.R. 19-7-2007 - B.S. 28-8-2007

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, en op artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 29 juni 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2005;

Gelet op protocol nr. 560.7 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 325.7 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 39.202/1 van de Raad van State, gegeven op 25 oktober 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[§ 1.]¹ Ter uitvoering van artikelen 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden in [bijlage I tot en met VI]² voor de modulaire structuur van het studiegebied Handel, behorende tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, de opleidingsprofielen als volgt vastgelegd:

1° in bijlage I de modulaire opleiding "Informatica: Computer- en Besturingssystemen en Netwerken TSO3";

2° in bijlage II de modulaire opleiding "Informatica: Programmeren TSO3";

[ [[...]] ]¹

[5° in bijlage V de modulaire opleiding "Informatica: toepassingssoftware TSO 3";

6° in bijlage VI de modulaire opleiding "Informatica: toepassingssoftware verkort TSO 3".]²

[§ 2. Op grond van artikel 15, § 2, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs wordt in de volgende modulaire opleiding voor bijzondere doelgroepen afgeweken van het vastgestelde minimale aantal lestijden: "Informatica: Toepassingssoftware verkort TSO 3".]¹

[ ]¹ B.Vl.R. 1-9-2006; [ ]² B.Vl.R. 1-9-2006; [[ ]] B.Vl.R. 1-9-2006

Art. 2.

De opleidingsprofielen bedoeld in artikel 1 worden ten laatste drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

[§ 1.] De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's, kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende één schooljaar gebruikt worden:

1° "Informatica - computer- en besturingssystemen en netwerken TSO3", goedgekeurd op 31 mei 2004;

2° "Informatica - programmeren TSO3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

[§ 2. Het hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema kan bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende twee schooljaren gebruikt worden :

1° "Informatica toepassingssoftware TSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2003.]

B.Vl.R. 1-9-2006

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I en II zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage III en IV worden toegevoegd door B.Vl.R. 1-9-2006 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage V en VI worden toegevoegd door B.Vl.R. 1-9-2006 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.