OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Auto

  • goedkeuringsdatum
    18 NOVEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.28/02/2006
  • datum laatste wijziging
    10/09/2007

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 19-7-2008 - B.S. 10-9-2008

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 12 januari 1989, 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995, 25 maart 1996, 4 december 1996, 8 februari 1999, 19 maart 1999, 4 mei 1999, 21 maart 2000, 13 juli 2001, 22 januari 2002, 29 april 2002, 5 mei 2003, 10 juli 2003, 12 augustus 2003, 16 maart 2004, 25 april 2004, 13 september 2004, gewijzigd bij de bijzondere decreten van 24 juli 1996, 15 juli 1997, 14 juli 1998, 18 mei 1999, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, artikel 41, § 4, 2° en 3°, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003, en op artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 27 april 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2005;

Gelet op protocol nr. 560.10 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 325.10 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 39.200/1 van de Raad van State, gegeven op 25 oktober 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming :

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden in de bijlagen I tot en met XVI voor de modulaire structuur van het studiegebied Auto, behorende tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, de opleidingsprofielen als volgt vastgelegd :

1° in bijlage I de modulaire opleiding "Spuiter BSO3";

2° in bijlage II de modulaire opleiding "Plaatwerker BSO3";

3° in bijlage III de modulaire opleiding "Koetswerkhersteller BSO3";

4° in bijlage IV de modulaire opleiding "Hulpmecanicien Personen- en Lichte Bedrijfswagens BSO2";

5° in bijlage V de modulaire opleiding "Mecanicien Personen- en Lichte Bedrijfswagens TSO3";

6° in bijlage VI de modulaire opleiding "Technicus Personen- en Lichte Bedrijfswagens TSO3";

7° in bijlage VII de modulaire opleiding "Technicus Personen- en Lichte Bedrijfswagens specialiteit LPG TSO3";

8° in bijlage VIII de modulaire opleiding "Fietsenmaker BSO3";

9° in bijlage IX de modulaire opleiding "Mecanicien Bromfietsen en Tuinmateriaal BSO3";

10° in bijlage X de modulaire opleiding "Hulpmecanicien Bedrijfs- en Vrachtwagens BSO3";

11° in bijlage XI de modulaire opleiding "Mecanicien Bedrijfs- en Vrachtwagens TSO3";

12° in bijlage XII de modulaire opleiding "Technicus Bedrijfs- en Vrachtwagens TSO3";

13° in bijlage XIII de modulaire opleiding "Vrachtwagenchauffeur BSO3";

14° in bijlage XIV de modulaire opleiding "Bestuurder Heftruck BSO3";

15° in bijlage XV de modulaire opleiding "Bestuurder Reachtruck BSO3";

16° in bijlage XVI de zwevende modules.

Art. 2.

De opleidingsprofielen bedoeld in artikel 1 worden ten laatste drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

De modulaire opleidingen "Koetswerkhersteller BSO3", "Fietsenmaker BSO3" in combinatie met "Mecanicien Bromfietsen en Tuinmateriaal BSO3", "Vrachtwagenchauffeur BSO3" en "Mecanicien Personen- en Lichte Bedrijfswagens TSO3" leiden tot een diploma secundair onderwijs indien aan de voorwaarden in artikel 41, § 4, 2° of 3°, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs is voldaan.

Art. 4.

De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's, kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende één schooljaar gebruikt worden :

1° "Carrosserieherstelling BSO3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

2° "Autotechniek TSO3", goedgekeurd op 3 juni 1991;

3° "Fiets- en bromfietsmechanica BSO3", goedgekeurd op 3 november 1999;

4° "Vrachtwagenchauffeur BSO3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar in het Belgisch Staatsblad dd. 28-2-2006.