OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van bevoegdheden aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, inzake het toestaan van afwijkingen van de programmatie- en rationalisatienormen aan scholen van het basisonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    17 FEBRUARI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.17/03/2006
  • datum laatste wijziging
    09/10/2008

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 5-9-2008 - B.S. 9-10-2008

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 125, § 2, vervangen bij het decreet van 20 oktober 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie- en rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 en 5 december 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 februari 2006;

Overwegende dat de schoolbesturen in kwestie - om de interne werking optimaal te kunnen garanderen - zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht moeten worden van het al dan niet toekennen van de gevraagde afwijking;

Op voorstel van de Vlaamse minister van werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is ertoe gemachtigd met toepassing van artikel 125, § 2, van het decreet Basisonderwijs afwijkingen toe te staan van de programmatie- en rationalisatienormen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatier en de rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs en in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon onderwijs.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2006.