OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitreiking van premies aan leerlingen in studierichtingen van het secundair onderwijs die leiden naar de invulling van knelpuntberoepen

  • goedkeuringsdatum
    10 FEBRUARI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.24/03/2006
  • datum laatste wijziging
    03/09/2007

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 2 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 18 november 2005 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 15 december 2005;

Gelet op advies 39.644/1 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° ABO : alternerende beroepsopleiding;

2° betrokken personen : de meerderjarige leerling of de personen die de leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben;

3° BSO : beroepssecundair onderwijs;

4° BuSO : buitengewoon secundair onderwijs;

5° DBSO : deeltijds beroepssecundair onderwijs;

6° onderwijsinstelling : school voor voltijds secundair onderwijs of centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs;

7° tellingsdatum : 1 oktober 2005 voor wat het schooljaar 2005-2006 betreft; 1 oktober 2006 voor wat het schooljaar 2006-2007 betreft;

8° TSO : technisch secundair onderwijs.

Art. 2.

Er wordt in het schooljaar 2005-2006 een premie uitgereikt ten behoeve van leerlingen in de opgesomde studierichtingen en opleidingen van het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs, vermeld in artikel 5.

Er wordt in het schooljaar 2006-2007 een premie uitgereikt ten behoeve van leerlingen die voor de eerste keer inschrijven in de opgesomde studierichtingen en opleidingen van het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs, vermeld in artikel 5 en voor alle leerlingen van de opleidingen van het buitengewoon secundair onderwijs, vermeld in artikel 6.

Art. 3.

De premie, vermeld in artikel 2, bedraagt maximaal 250 euro per regelmatig leerling op de tellingsdatum in de studierichtingen en opleidingen, vermeld in artikel 5 en 6.

Art. 4.

De aanrekening gebeurt voor het begrotingsjaar 2005 op pr.32.1 ba 12.01 voor wat het gewoon secundair onderwijs betreft; voor het begrotingsjaar 2006 op pr.32.1. ba 12.14 voor wat het gewoon secundair onderwijs betreft en op pr. 32.2 ba 12.14 voor wat het buitengewoon secundair onderwijs betreft.

Art. 5.

Volgende studierichtingen en opleidingen van het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs worden in aanmerking genomen :

1° Slagerij en verkoopsklare gerechten BSO;

2° Slagerij en vleeswaren TSO;

3° Slagerij en vleeswarenbereiding BSO;

4° Slagerij-fijnkosttraiteur BSO;

5° Industriële vleesbewerker DBSO;

6° Slager DBSO;

7° Slagersgast DBSO;

8° Uitbener-Uitsnijder DBSO;

9° Bakkerijtechnieken TSO;

10° Banketbakkerij-chocoladebewerking BSO;

11° Brood en banket TSO;

12° Brood- en banketbakkerij BSO;

13° Brood- en banketbakkerij en confiserie BSO;

14° Bakker-patissier DBSO;

15° Bakkersgast DBSO;

16° Bankwerker-kneder-ovenman DBSO;

17° Vrachtwagenchauffeur BSO;

18° Bijzonder transport BSO;

19° Logistiek BSO;

20° Vrachtwagenchauffeur DBSO;

21° Organisatiehulp BSO;

22° Organisatie-assistentie BSO;

23° Thuis- en bejaardenzorg BSO;

24° Logistiek helper in de vezorgingsinstellingen DBSO;

25° Logistiek assistent in ziekenhuizen DBSO;

26° Bejaardenhelper DBSO.

Art. 6.

Volgende studierichtingen en opleidingen van het buitengewoon secundair onderwijs worden in aanmerking genomen :

1° Organisatie-assistentie BuSO OV4;

2° Organisatiehulp BuSO OV4;

3° Slagersgast BuSO OV3;

4° Bakkersgast BuSO OV3;

5° Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen BuSO OV3;

6° Bakkerij en banketbakkerij ABO;

7° Slagerij en spekslagerij ABO;

8° Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen ABO;

9° Slagersgast ABO;

10° Bakkersgast ABO.

Art. 7.

De toegekende middelen mogen uitsluitend worden aangewend om de financiële bijdrage van de betrokken personen voor de studies, vermeld in artikel 5 en 6, met het voorziene premiebedrag te verminderen. De betrokken personen worden via de schoolrekening expliciet van de maatregel op de hoogte gebracht. Documenten die betrekking hebben op de aanwending en de kennisgeving aan de betrokken personen worden in de school ter beschikking gehouden van de voor de controle bevoegde ambtenaren.

Art. 8.

Van de betrokken inrichtende macht zal de administratie secundair onderwijs van het Departement Onderwijs, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het deel terugvorderen van de toegekende middelen waarvan werd vastgesteld dat het niet werd aangewend conform de bepalingen van dit besluit.

Art. 9.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.