OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de leerlingencoëfficiënt voorbehouden voor trajectbegeleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs in het schooljaar 2005-2006

  • goedkeuringsdatum
    13 MAART 2006
  • publicatiedatum
    B.S.28/03/2006
  • datum laatste wijziging
    01/09/2006

COORDINATIE

opgeheven door Art. 2 van ditzelfde besluit.

De Vlaamse Regering,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 januari 1992, 9 juni 1993, 16 mei 1995, 27 mei 1997, 9 maart 2001, 21 maart 2003, 5 maart 2004, 27 mei 2005 en 13 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 6 maart 2006,

Besluit :

Artikel 1.

De omvang van de verhoging, bedoeld in artikel 11, § 2, voorlaatste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, wordt voor wat betreft het schooljaar 2005-2006 vastgesteld op 0,14 uren-leraar.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005 en houdt op uitwerking te hebben op 31 augustus 2006.