Besluit van de Vlaamse Regering houdende de controlemaatregelen inzake de aanwending van de werkingsmiddelen in het vrij gesubsidieerd onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    03 FEBRUARI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.19/04/2006
  • datum laatste wijziging
    01/01/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 7-9-2007 - B.S. 4-10-2007

B.Vl.R. 17-12-2010 - B.S. 24-6-2011

B.Vl.R. 28-10-2016 - B.S. 29-12-2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, gewijzigd bij het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid op artikel 36, § 1, tweede lid, 2°, vervangen bij het decreet van 31 juli 1990;

Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 78;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 1991 houdende de controlemaatregelen inzake aanwending van de werkingstoelagen in het gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 juli 2005;

Gelet op het advies 39.631/1 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt onder 'schoolbestuur' verstaan : de schoolbesturen in het basisonderwijs en de inrichtende machten in het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

Art. 2.

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de schoolbesturen van de gesubsidieerde scholen en internaten die de toelagen genieten, vermeld in [artikel 37 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs]¹, artikel 67 van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, [en de artikelen II.44, II.45,III.18, III.19, III.20 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs]².

[ ]¹ B.Vl.R. 17-12-2010; [ ]² B.Vl.R. 28-10-2016

Art. 3.

§ 1. Uiterlijk zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar moet het schoolbestuur de controle op de aanwending van de werkingstoelagen mogelijk maken door het voorleggen van de jaarrekening voor de schoolbesturen waarop artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, van toepassing is, en het ter beschikking houden van de bijbehorende bewijsstukken.

§ 2. Voor de schoolbesturen waarop artikel 17, § 2, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, van toepassing is, volstaat het uiterlijk zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar een financieel verslag gebaseerd op de vereenvoudigde boekhouding en de bijbehorende bewijsstukken ter beschikking te houden.

[§ 3. Uiterlijk zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar moeten de schoolbesturen waarop artikel 17, § 4, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, van toepassing is, de controle op de aanwending van de werkingstoelagen mogelijk maken door het voorleggen van een jaarrekening of een financieel verslag, gebaseerd op de vereenvoudigde boekhouding en door het ter beschikking houden van de bijbehorende bewijsstukken.]

B.Vl.R. 7-9-2007

Art. 4.

De controlerende ambtenaren dienen over hun opdrachten een verslag in bij de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs. Een afschrift ervan wordt aan het betrokken schoolbestuur toegestuurd, dat eventueel een verweerschrift bij de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, kan indienen.

Art. 5.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 1991 houdende de controlemaatregelen inzake aanwending van de werkingstoelagen in het gesubsidieerd onderwijs wordt opgeheven, wat basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs betreft, doch uitsluitend voor de schoolbesturen waarop de wet van 27 juni 1921 van toepassing is.

Art. 6.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.