OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project voor de toekenning van extra lestijden aan de scholen van het basisonderwijs in de gemeenten die grenzen aan de Brusselse randgemeenten en in de gemeenten die grenzen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • goedkeuringsdatum
    17 MAART 2006
  • publicatiedatum
    B.S.20/04/2006
  • datum laatste wijziging
    04/12/2012

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 12-10-2012 – B.S. 4-12-2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 december 2005;

Gelet op protocol nr. 591 van 13 januari 2006 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 356 van 13 januari 2006 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 39.810/1, gegeven op 16 februari 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde en gesubsidieerde scholen van het basisonderwijs in de gemeenten die grenzen aan de randgemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten die grenzen aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder leerling TNN (leerling met thuistaal niet het Nederlands) : leerling van wie de taal die gebruikt wordt voor de gangbare communicatie in het gezin niet het Nederlands is.

Art. 3.

Dit tijdelijke project heeft via de toekenning van extra lestijden tot doel de integratie van het grote aantal anderstalige leerlingen te bevorderen en een eventuele leerbedreiging en leerachterstand tegen te gaan.

Art. 4.

§ 1. Met toepassing van artikel 3 van het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs worden extra lestijden toegekend aan de scholen, vermeld in artikel 1, die op 1 februari 2005 minstens 10 % leerlingen TNN telden.

§ 2. Het binnen de begroting van de Vlaamse gemeenschap vastgestelde budget voor dit tijdelijke project bedraagt 1.442.250 euro.

§ 3. Het beantwoorden aan de in § 1 bepaalde indicator wordt bewezen aan de hand van een verklaring op eer door de ouders. De verklaringen op eer worden ten minste vijf jaar bewaard in de school.

Art. 5.

§ 1. Het aantal extra lestijden waarop de school recht heeft, wordt vastgesteld volgens de onderstaande berekening :

- elke school met ten minste 10 % leerlingen TNN op 1 februari 2005, heeft recht op een sokkel van zes extra lestijden;

- bijkomend worden aan elke school met meer dan 25 % leerlingen TNN extra lestijden toegekend door het aantal leerlingen TNN op 1 februari 2005, verminderd met 25 % van het totaal aantal leerlingen op 1 februari 2005, te vermenigvuldigen met de coëfficiënt 0,508;

- het resultaat van de berekening wordt afgerond naar de hogere eenheid indien het eerste cijfer na de komma groter is dan 4.

§ 2. Het schoolbestuur verbindt er zich toe zich te laten begeleiden door de pedagogische begeleiding.

Art. 6.

§ 1. Uit de extra lestijden kunnen volgende betrekkingen worden geput in het gewoon basisonderwijs :

1° het ambt van kleuteronderwijzer;

2° het ambt van onderwijzer.

§ 2. Uit de extra lestijden kunnen volgende betrekkingen worden geput in het buitengewoon basisonderwijs :

1° het ambt van kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming;

2° het ambt van onderwijzer algemene en sociale vorming.

Art. 7.

De extra lestijden worden toegekend voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 30 juni 2006.

Art. 8.

De onderwijsinspectie evalueert het tijdelijke project en betrekt de pedagogische begeleiding in deze evaluatie.

Art. 9.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.