OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    24 APRIL 2006
  • publicatiedatum
    B.S.17/05/2006
  • datum laatste wijziging
    12/11/2010

COORDINATIE

opgeheven door M.B. 1-10-2010 - B.S. 12-11-2010

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 40bis, § 4, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, en op artikel 47, § 2, toegevoegd bij het decreet van 21 december 1994;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 31, § 8, ingevoegd bij decreet van 1 december 1998 en gewijzigd bij decreet van 14 februari 2003 en op artikel 41, § 2, toegevoegd bij decreet van 21 december 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juni 2004 genomen ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. De mededeling aan het departement Onderwijs van iedere toelating tot de proeftijd of vaste benoeming gebeurt met ingang van 1 januari 2006 voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, door een elektronische zending via een opdrachtenpakket RL 1.

§ 2. In afwijking van § 1 gebeurt de mededeling aan het departement Onderwijs van een toelating tot de proeftijd of een vaste benoeming door de inrichtende macht voor scholen of instellingen die niet via elektronische weg communiceren met het departement Onderwijs, met ingang van 1 januari 2006 :

1° met het formulier PERS 13 gevoegd als bijlage I bij dit besluit, voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

2° met het formulier PERS 14 gevoegd als bijlage II bij dit besluit, voor de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

§ 3. In afwijking van § 1 gebeurt de mededeling aan het departement Onderwijs van een vaste benoeming door de inrichtende macht in toepassing van artikel 55 van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of artikel 44 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, met de in § 2 bedoelde formulieren.

Art. 2.

§ 1. De mededeling aan het departement Onderwijs van een vaste benoeming bij mutatie en van elke nieuwe affectatie door de inrichtende macht gebeurt voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, met ingang van 1 september 2003 door een elektronische zending via een opdrachtenpakket RL 1.

§ 2. In afwijking van § 1 gebeurt de mededeling aan het departement Onderwijs van een vaste benoeming bij mutatie en van elke nieuwe affectatie door de inrichtende macht voor scholen of instellingen die niet via elektronische weg communiceren met het departement Onderwijs, met ingang van 1 september 2003 via de in artikel 1, § 2, bedoelde formulieren.

Art. 3.

Het ministerieel besluit van 11 juni 2004 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2006 opgeheven.

BIJLAGEN

Bijlage I - PERS 13 - Mededeling van vaste benoeming - toelating tot de proeftijd - affectatie - mutatie

Bijlage II - PERS 14 - Mededeling van vaste benoeming - affectatie - mutatie