Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

 • De definitie van anderstalige nieuwkomers in punt 2 wordt verduidelijkt.
 • In punt 8. wordt duiding gegeven bij de extra toelage die in het schooljaar 2015-2016 toegekend werd in het gewoon kleuteronderwijs in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters. Deze toelage kan ook aangewend worden in het schooljaar 2016-2017.
 • In punt 9. wordt, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement, duiding gegeven bij de extra toelage die in het schooljaar 2016-2017 toegekend wordt in he t gewoon kleuteronderwijs in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters.
 • In punt 10. wordt duiding gegeven bij de hertelling van de lestijden voor het schooljaar 2016-2017 in het gewoon kleuteronderwijs in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters.

1. Omschrijving van onthaalonderwijs

Onthaalonderwijs is onderwijs dat de taalvaardigheid Nederlands én de sociale integratie van de anderstalige nieuwkomer bevordert.

Het onthaalonderwijs heeft tot doel de anderstalige nieuwkomer voor te bereiden op het instromen in het gewoon onderwijs en de doorstroming te bevorderen in de reguliere klaspraktijk en gedurende de verdere schoolloopbaan. Het onthaalonderwijs moet de anderstalige nieuwkomer in staat stellen op een efficiënte manier te functioneren in de klas, in overeenstemming met zijn leeftijd, als lerend individu en als lid van de klas- en -schoolgemeenschap.

Het onthaalonderwijs ontwikkelt bij de anderstalige nieuwkomer de nodige taal- en andere vaardigheden om de leerboodschappen, die in de toekomstige klas zullen verstuurd worden, te kunnen begrijpen en om deel te kunnen nemen aan het sociale verkeer dat in de klas en op school plaatsgrijpt. Deze vaardigheden moeten de anderstalige nieuwkomers in staat stellen zich te integreren in onze samenleving.

Het onthaalonderwijs, zowel in het onthaaljaar als in het vervolgjaar, maakt werk van de actieve integratie van de anderstalige nieuwkomer in het schoolleven, waarbij de relatie van de anderstalige nieuwkomer met de klastitularis en met leeftijdgenoten de nodige aandacht krijgt. Leren omgaan met sociale en culturele verscheidenheid is hierin van groot belang.

De aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers kunnen, vanaf 1 september 2014, ook worden aangewend voor de organisatie van een taalbad (zie omzendbrief screening niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs).

2. Definitie van anderstalige nieuwkomers en gewezen anderstalige nieuwkomers

2.1. Anderstalige nieuwkomers (afgekort als AN op het aanvraagformulier)

Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar of ouder zijn en die op de dag van de voorziene instap in de school, gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:

 • niet het Nederlands als thuistaal of als moedertaal hebben;
 • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen ;
 • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (de vakantiemaanden juli en augustus worden niet meegerekend);
 • een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.

De thuistaal is de taal die gehanteerd wordt voor de gangbare communicatie binnen het gezin. De moedertaal is de taal die het kind van kindsbeen af kreeg aangeleerd. Bij adoptiekinderen kunnen die beide verschillend zijn. Een kind dat geadopteerd wordt en geboren is in een ander land kan immers een andere taal dan het Nederlands als moedertaal hebben, terwijl de adoptieouders het Nederlands als thuistaal hebben. Deze kinderen voldoen aan de voorwaarde “niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben”.

Het vaststellen van de thuistaal of moedertaal en het bepalen of een leerling nieuwkomer is, gebeurt op grond van een schriftelijke verklaring op eer (zie bijlage 4), gedateerd en ondertekend door de ouders of door een persoon die de minderjarige leerplichtige leerling in rechte of in feite onder zijn bewaring heeft. Met deze verklaring op eer wordt voor het beantwoorden aan de voorwaarde of een leerling anderstalige nieuwkomer is geen rekening gehouden wanneer in het inschrijvings- of leerlingendossier documenten aanwezig zijn die deze verklaring tegenspreken. Deze originele verklaringen worden ter controle van de verificatie op school bijgehouden.

De vaststelling omtrent het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen, gebeurt door de school en wordt desgevallend gecontroleerd door de inspectie.

Naast deze eerste groep slaat de term “anderstalige nieuwkomer” ook op kinderen die officieel verblijven in een open asielcentrum. Voor deze kinderen blijft enkel de leeftijdsvoorwaarde behouden. De andere voorwaarden vervallen als de leerling een attest kan voorleggen van het asielcentrum waar hij verblijft. Dat betekent dus dat deze leerlingen in aanmerking komen voor onthaalonderwijs zolang ze in het asielcentrum verblijven én voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde. Voor sommige leerlingen kunnen dat dus meerdere schooljaren zijn. Het schooljaar nadat ze niet meer in het asielcentrum verblijven, komen ze in aanmerking voor het vervolgjaar.

2.2. Gewezen anderstalige nieuwkomers (afgekort als GAN op het aanvraagformulier)

Gewezen anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die in het voorafgaande schooljaar anderstalige nieuwkomers waren én onthaalonderwijs hebben genoten, met ten minste lestijden AN (cfr. 3.2.) of GAN (cfr 3.3.).

Wanneer een anderstalige nieuwkomer na het onthaaljaar van school verandert, dan moet de nieuwe school bij de oude school een verklaring opvragen waaruit blijkt dat deze leerling het voorafgaande schooljaar anderstalige nieuwkomer was én een onthaaljaar in die school heeft genoten.

3. De aanvullende lestijden

3.1. Voorwaarden voor het onthaaljaar

Om de financiering of subsidiëring van aanvullende lestijden voor beide groepen anderstalige nieuwkomers (AN en GAN) te bekomen, moeten alle volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Een voldoende aantal anderstalige nieuwkomers hebben (zie punt 3.2 en 3.3);

 • Het schoolbestuur moet voor elke anderstalige nieuwkomer een individueel werkplan organiseren. Uitgaande van de beginsituatie wordt een strategie uitgeschreven om de doelstellingen van het onthaalonderwijs, zoals onder punt 1 is beschreven, te realiseren. De evaluatie van de verschillende stappen wordt eveneens opgenomen in het individueel werkplan.

 • Het werkplan geeft dus naast leerelementen ook leerevoluties weer, zowel binnen de aparte als binnen de geïntegreerde opvang van de anderstalige nieuwkomer. In functie van de beginsituatie en van de leerevolutie van de anderstalige nieuwkomer wordt de onthaalstrategie beschreven en opgevolgd;

 • Het schoolbestuur gaat de verbintenis aan om de leerkrachten te laten deelnemen aan nascholing gericht op onthaalonderwijs. Daarbij moet elk van de volgende twee actieterreinen aan bod komen:
  - het bevorderen van taalvaardigheidsonderwijs;
  - het bevorderen van sociale integratie.

3.2. Normen voor het onthaaljaar

Scholen kiezen ervoor om te tellen per school of per scholengemeenschap. Het gelijktijdig toepassen van de beide systemen mag niet. Een school kan in één en hetzelfde schooljaar niet én op schoolniveau én op niveau van de scholengemeenschap tellen.

Het is wel mogelijk dat één of meerdere scholen van de scholengemeenschap ervoor kiezen om op schoolniveau te tellen, terwijl de overige scholen van de scholengemeenschap op het niveau van de scholengemeenschap tellen. Een individuele school mag beide systemen niet combineren.

Tijdens het schooljaar kan niet van systeem worden veranderd.

3.2.1. Per school geteld

Als er gekozen wordt om per school te tellen, worden er aanvullende lestijden voor de opvang van anderstalige nieuwkomers gefinancierd of gesubsidieerd op volgende wijze:

 • Minimum aantal anderstalige nieuwkomers


De school moet een minimum aantal anderstalige nieuwkomers hebben om aanvullende lestijden te kunnen inrichten:

 • Voor autonome kleuterscholen of autonome lagere scholen met slechts één vestigingsplaats, moeten er op de eerste schooldag van september of in de loop van het schooljaar in de school minimaal vier anderstalige nieuwkomers als regelmatige leerling ingeschreven zijn.

 • Voor alle andere scholen moeten er op de eerste schooldag van september of in de loop van het schooljaar in de school minimaal zes anderstalige nieuwkomers als regelmatige leerling ingeschreven zijn.

 • Aantal aanvullende lestijden

Van zodra het minimum aantal anderstalige nieuwkomers is bereikt, wordt het volgende aantal lestijden op het niveau van de school gefinancierd of gesubsidieerd:

 • twee aanvullende lestijden per school;
 • anderhalve aanvullende lestijd per anderstalige nieuwkomer.

 • Herbere kening

Als in de loop van het schooljaar het aantal anderstalige nieuwkomers dat als basis heeft gediend voor de vorige vaststelling met minimaal vier wordt overschreden, dan heeft de school recht op bijkomende aanvullende lestijden, nl. anderhalve aanvullende lestijd per bijkomende anderstalige nieuwkomer.

De financiering of subsidiering van aanvullende lestijden wordt stopgezet als het aantal ingeschreven anderstalige nieuwkomers minder dan twee bedraagt.

3.2.2. Per scholengemeenschap geteld

Als er gekozen wordt om per scholengemeenschap te tellen, worden aanvullende lestijden voor de opvang van anderstalige nieuwkomers op de volgende wijze gefinancierd of gesubsidieerd:

 • Minimum aantal anderstalige nieuwkomers

Er moeten op de eerste schooldag van september of in de loop van het schooljaar minimaal twaalf anderstalige nieuwkomers als regelmatige leerling zijn ingeschreven in alle scholen van de scholengemeenschap samen. Scholen die tellen op schoolniveau (3.2.1) mogen hierbij niet worden opgenomen.

 • Aantal aan vullende lestijden

Het aantal aanvullende lestijden dat wordt gefinancierd of gesubsidieerd op het niveau van de scholengemeenschap bedraagt:

 • Anderhalve aanvullende lestijd per anderstalige nieuwkomer in de scholen (die niet tellen volgens de principes van 3.2.1).

De aanvullende lestijden worden berekend op het niveau van de scholengemeenschap maar toegekend op het niveau van de scholen.

De aanvullende lestijden worden altijd aan de school toegekend, zelfs als de berekening op het niveau van de scholengemeenschap gebeurt.

 • Herberekening

Als in de loop van het schooljaar het aantal anderstalige nieuwkomers dat in de scholengemeenschap als basis heeft gediend voor de vorige vaststelling met minimaal vier wordt overschreden dan hebben de betrokken scholen recht op bijkomende aanvullende lestijden, nl. anderhalve aanvullende lestijd per bijkomende anderstalige nieuwkomer.

De financiering of subsidiëring van aanvullende lestijden wordt stopgezet als het aantal ingeschreven anderstalige nieuwkomers, minder dan vier bedraagt.

In beide gevallen wordt er geen rekening gehouden met de scholen die tellen volgens de principes vermeld onder punt 3.2.1.

3.2.3. Overdracht

Deze aanvullende lestijden voor onthaalonderwijs kunnen gedurende het volledige schooljaar worden overgedragen, om in te spelen op het soms grote verloop van onthaalleerlingen.

3.3. Normen voor het vervolgjaar (Gewezen anderstalige nieuwkomers)

Voor de opvang van gewezen anderstalige nieuwkomers wordt er voor het volledige schooljaar één aanvullende lestijd gefinancierd of gesubsidieerd per gewezen anderstalige nieuwkomer, die ingeschreven is op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar. De teldag is dus de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar.

Om deze lestijden te verkrijgen, zijn er geen minimumnormen vastgelegd. Van zodra de school één gewezen anderstalige nieuwkomer telt, heeft de school recht op één aanvullende lestijd. Die lestijd blijft behouden voor de duur van het volledige schooljaar.

3.4. Enkele voorbeelden ter verduidelijking

3.4.1. Per school geteld

 • Op 1 september wordt een anderstalige nieuwkomer ingeschreven die op 04/11 van het lopende schooljaar 5 jaar wordt. De school heeft voldoende anderstalige nieuwkomers om met onthaalonderwijs te starten (4 of 6). Het kind dat 5 jaar wordt op 04/11 kan vanaf 1 september meetellen als anderstalige nieuwkomer.

 • Op 1 september wordt een anderstalige nieuwkomer ingeschreven die op 03/02 van het lopende schooljaar 5 jaar wordt. De school heeft voldoende anderstalige nieuwkomers om met onthaalonderwijs te starten (4 of 6). Het kind dat 5 jaar wordt op 03/02 kan niet meetellen als anderstalige nieuwkomer omdat het pas 5 jaar wordt na 31/12 van het lopende schooljaar.

 • Op 15/09 zijn er 6 anderstalige nieuwkomers ingeschreven, wat recht geeft op 11 aanvullende lestijden. Op 15/10 komen er vier bij waardoor de school onmiddellijk 6 bijkomende aanvullende lestijden krijgt.

 • Op 01/09 zijn er 6 anderstalige nieuwkomers ingeschreven wat recht geeft op 11 aanvullende lestijden. Op 01/11 komen er twee bij, maar dit geeft geen aanleiding tot het verkrijgen van meer aanvullende lestijden. Op 15/11 komen er nog 2 bij waardoor de school onmiddellijk 6 bijkomende aanvullende lestijden krijgt.

 • Op 10/10/2007 wordt een leerling ingeschreven, die bijgevolg op 1/9/2008 nog kan voldoen aan de voorwaarden van anderstalige nieuwkomer. De school kan echter pas op 20/10/2008 starten met een onthaaljaar. Deze leerling behoudt zijn rechten als anderstalige nieuwkomer.
  Opgelet: Als de school de leerling op 1/10/2008 als gewezen anderstalige nieuwkomer telt, moet zij deze keuze behouden.

3.4.2. Per scholengemeenschap geteld

 • Een scholengemeenschap telt op 15/09 van het lopende schooljaar in alle scholen samen 18 anderstalige nieuwkomers. Eén school telt er 6, een andere telt er 3, de derde telt er 4 en de vierde telt er 5. De scholengemeenschap kan in zijn geheel aanvullende lestijden ontvangen voor 18 anderstalige nieuwkomers of de eerste school kan alleen van start gaan en de anderen organiseren onthaalonderwijs op het niveau van de scholengemeenschap voor 12 anderstalige nieuwkomers.

 • Een scholengemeenschap telt op 15/09 van het lopende schooljaar in alle scholen samen 18 anderstalige nieuwkomers. Eén basisschool telt er 7, een andere telt er 2, de derde basisschool telt er 4 en de vierde basisschool telt er 5. De scholengemeenschap kan in zijn geheel aanvullende lestijden ontvangen voor 18 anderstalige nieuwkomers. Wil de eerste school alleen van start gaan met haar 7 leerlingen dan tellen de andere scholen van de scholengemeenschap slechts 11 anderstalige nieuwkomers en kunnen zij geen onthaal meer organiseren op het niveau van de scholengemeenschap.

3.5. De toelage voor anderstalige nieuwkomers

Aan scholen, die aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers krijgen, wordt een toelage toegekend per anderstalige nieuwkomer. De toekenning van de toelage gebeurt als volgt: 12,5 euro per volledige maand per anderstalige nieuwkomer in de periode waarin de school het onthaaljaar organiseert.

Van zodra de school geen aanvullende lestijden voor het onthaaljaar meer kan organiseren stopt ook de toelage.

 • De uitbetaling van de toelage gebeurt eind juni van het betrokken schooljaar.

 • Voor het vervolgjaar is er geen extra toelage voorzien.

4. Mededeling aan uw schoolbeheerteam

4.1. Aanvraag van aanvullende lestijden in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers – per school geteld

Van zodra uw school voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden en beslist heeft om te tellen per school (ook in het geval ze behoort tot een scholengemeenschap) vult u het Excelformulier in dat u als bijlage 1 bij de omzendbrief vindt.

Veel gegevens worden automatisch ingevuld en de meeste berekeningen gebeuren ook automatisch. Daarnaast wordt u gewaarschuwd als u bepaalde gegevens niet heeft ingevuld, of als u gegevens invult die niet overeenkomen met de regelgeving.

Vul daarom steeds het formulier in Excel in en volg de waarschuwingen en instructies daarbij nauwgezet op .

Onder punt 14 van het formulier vindt u hoe u het formulier aan uw schoolbeheerteam kunt bezorgen.

4.2. Aanvraag van aanvullende lestijden in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers – per scholengemeenschap geteld

Van zodra uw scholengemeenschap voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, vult u het Excelformulier in dat u als bijlage 2 bij de omzendbrief vindt. Bijlage 3 bij de omzendbrief geeft u een voorbeeld over de wijze waarop punt 5 van het formulier kan worden ingevuld.

Veel gegevens worden automatisch ingevuld en de meeste berekeningen gebeuren ook automatisch. Daarnaast wordt u gewaarschuwd als u bepaalde gegevens niet heeft ingevuld, of als u gegevens invult die niet overeenkomen met de regelgeving.

Vul daarom steeds het formulier in Excel in en volg de waarschuwingen en instructies daarbij nauwgezet op .

Onder punt 9 van het formulier vindt u hoe u het formulier aan uw schoolbeheerteam kunt bezorgen.

5. Ambten

De toegekende aanvullende lestijden voor onthaalonderwijs worden steeds aangewend in het ambt van kleuteronderwijzer of van onderwijzer. Het schoolbestuur beslist of deze lestijden worden georganiseerd in het ambt van kleuteronderwijzer en/of in het ambt van onderwijzer. De aanvullende lestijden kunnen ook worden toegekend aan de directeur of de adjunct-directeur met onderwijsopdracht.

Deze keuze heeft bepaalde consequenties voor de personeelsleden. Eens gekozen voor de ambten waarin de aanvullende lestijden voor onthaalonderwijs worden aangewend, moet het schoolbestuur de regels toepassen met betrekking tot de verdeling van de betrekkingen onder de vastbenoemde titularissen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en de voorrang. Concreet wil dit zeggen dat het schoolbestuur:

 • de aanvullende lestijden voor onthaalonderwijs moet gebruiken om de betrekkingen in het gekozen ambt te verdelen onder de vastbenoemde titularissen. Op die wijze is het mogelijk dat door de aanwending van de lestijden een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking wordt vermeden,
 • de statutaire regels in verband met werving volgt als het tijdelijke personeelsleden aanstelt in de aanvullende lestijden voor onthaalonderwijs. Dat wil zeggen dat het schoolbestuur de verplichtingen inzake reaffectatie en voorrang moet naleven.

Als het schoolbestuur ervoor kiest om de aanvullende lestijden voor onthaalonderwijs toe te kennen aan een vastbenoemd personeelslid dat echter niet vast is benoemd in het ambt van kleuteronderwijzer of onderwijzer (bijvoorbeeld: leermeester lichamelijke opvoeding, leermeester godsdienst of niet-confessionele zedenleer, ...), kan dat alleen maar via het stelsel en onder de voorwaarden van het “verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)”. Meer informatie hierover vindt u in de omzendbrief “Administratieve en geldelijke toestand van vast benoemde personeelsleden die tijdelijk belast worden met een andere opdracht-TAO”. http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14616

De betrekkingen die worden ingericht op basis van de organieke lestijden voor onthaalonderwijs, komen in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming, affectatie en mutatie.

6. Mededeling aan uw werkstation

Aanstellingen in aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers meldt u elektronisch aan uw werkstation met de vakcode 436. Deze vakcode moet u steeds gebruiken in combinatie met de ambten van onderwijzer (ambtcode 33), kleuteronderwijzer (ambtcode 32) , directeur met lesopdracht (ambtcode 13) of adjunct-directeur met lesopdracht (ambtcode 70).

Voorbeeld 1:

Een school heeft 11 aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers. Een voltijds vastbenoemde onderwijzer wordt in deze lestijden aangesteld. U maakt één bericht op de begindatum van de aanstelling met daarin twee opdrachten:

 • RL 1 onderwijzer ATO 4 voor 13 u met als einddatum oneindig;
 • RL 1 onderwijzer/anderstalige nieuwkomers (vakcode 436) ATO 4 voor 11 u met als einddatum oneindig.

Voorbeeld 2:

Een school heeft 8 aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers. Een voorrangsgerechtigde tijdelijke kleuteronderwijzer wordt in deze lestijden aangesteld. Het personeelslid heeft nog twee andere aanstellingen. De drie opdrachten samen vormen een voltijdse aanstelling. U maakt één bericht op de begindatum van de aanstelling met daarin drie opdrachten:

 • RL 1 kleuteronderwijzer ATO 2 voor 4 u TADD met als einddatum 31 augustus van het lopende schooljaar;
 • RL 1 kleuteronderwijzer/anderstalige nieuwkomers (vakcode 436) ATO 2 voor 8 u TADD met einddatum 31 augustus van het lopende schooljaar;
 • RL 1 kleuteronderwijzer ATO 1 voor 12 u TADD (ter vervanging van personeelslid X, afwezig wegens ...) met de einddatum gelijk aan de einddatum van de afwezigheid van de titularis.

Voorbeeld 3:

Een school heeft 8 aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers. De directeur met 8 u lesopdracht neemt de lestijden anderstalige nieuwkomers op zich. Waar u normaal gezien de lesopdracht niet kunt meedelen, moet dat in een dergelijke situatie wel gebeuren. U maakt één bericht op de begindatum van de aanstelling met daarin twee opdrachten:

 • RL 1 directeur ATO 4 voor 16 u met einddatum oneindig;
 • RL 1 directeur/anderstalige nieuwkomers (vakcode 436) ATO 4 voor 8 u met einddatum oneindig.

7. FAQ’s

De FAQ’s m.b.t. het onthaalonderwijs in het basisonderwijs zijn terug te vinden via de volgende link:

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-in-het-basisonderwijs-veelgestelde-vragen

8. Extra toelage toegekend in het schooljaar 2015-2016 in het gewoon kleuteronderwijs in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters

8.1. Doel

Scholen in het gewoon basisonderwijs ontvingen, onder bepaalde voorwaarden, in het schooljaar 2015-2016 een extra toelage.

De extra toelage kan uitsluitend voor activiteiten in het kleuteronderwijs in het kader van initiatie in en versterking van het Nederlands voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 aangewend worden. Dit kan gebeuren via de aanstelling van personeel (zie punt 8.2.). Andere aanwendingen binnen het geschetste kader zijn echter ook mogelijk.

Het ontvangen van deze extra toelage heeft geen invloed op de toekenning van de aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers of gewezen anderstalige nieuwkomers. Deze extra toelage heeft ook geen invloed op de toelage van 12,5 euro per volledige maand per anderstalige nieuwkomer in de periode waarin de school een onthaaljaar organiseert.

8.2. Aanstelling personeelsleden met de extra toelage

Met de extra toelage taalstimulering kunnen personeelsleden aangesteld worden via het systeem “Personeel betaald ten laste van het werkingsbudget”, op basis van artikel 154 § 2 van het decreet basisonderwijs. Dat houdt concreet in dat AgODi in eerste instantie het salaris van de betrokken leerkracht uitbetaalt en de totale loonkost daarna terugvordert van het schoolbestuur. Vermits de middelen moeten gebruikt worden voor initiatie in en versterking van het Nederlands, gaat het in de eerste plaats om de aanstelling van kleuteronderwijzers.

De indiening van de dossiers gebeurt overeenkomstig omzendbrief PERS/2012/08van 15/10/2012.

Voorbeeld:

De aanstelling van een kleuteronderwijzer met 4 jaar anciënniteitvoor 1/24 voor 6 maanden (1 januari – juni 2016) heeft een kostprijs van 1 040 euro. De aanstelling voor een halftijdse betrekking van kleuteronderwijzer (12/24) voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2016 heeft een totale kostprijs van 12 487 euro.

Melding van het laatste personeelslid:

RL-1: 12 lt kleuteronderwijzer ato2 met OOM-code 16 van 01/01/2016 tot 30/06/2016

Vermits schoolbesturen voor de invulling van deze functies niet altijd nieuwe personeelsleden aantrekken, maar soms opteren voor het aanvullen van de opdrachten van deeltijds werkende personeelsleden, kunnen schooldirecties bij het ontvangen van de extra toelage, zich eerst informeren bij hun werkstation over de verwachte loonkost, op basis van de concrete gegevens van de personeelsleden die zij wensen aan te stellen (volume, periode, anciënniteit). Op die manier kunnen zij vooraf inschatten wat de mogelijkheden van tewerkstelling zijn met de ontvangen extra toelage.

Een bijkomend aandachtspunt betreft de vervanging van deze personeelsleden bij afwezigheden. Een personeelslid betaald ten laste van het werkingsbudget kan vervangen worden volgens de gewone regelgeving. Als de afwezigheid van de titularis bezoldigd is en het schoolbestuur stelt een vervanger aan, dan vordert AgoDi naast de loonkost van de titularis ook de loonkost van de vervanger terug.

9. Extra toelage toegekend in het schooljaar 2016-2017 in het gewoon kleuteronderwijs in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters

9.1. Doel

Scholen in het gewoon basisonderwijs ontvangen, onder bepaalde voorwaarden, in het schooljaar 2016-2017 een extra toelage.

De extra toelage kan uitsluitend voor activiteiten in het kleuteronderwijs in het kader van initiatie in en versterking van het Nederlands voor het schooljaar 2016-2017 aangewend worden. Dit kan gebeuren via de aanstelling van personeel (zie punt 9.4.). Andere aanwendingen binnen het geschetste kader zijn echter ook mogelijk.

Het ontvangen van deze extra toelage heeft geen invloed op de toekenning van de aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers of gewezen anderstalige nieuwkomers. Deze extra toelage heeft ook geen invloed op de toelage van 12,5 euro per volledige maand per anderstalige nieuwkomer in de periode waarin de school een onthaaljaar organiseert.

9.2. Voorwaarden om de toelage te ontvangen

De school voldoet aan één van de volgende criteria:

1° de school kent op 14 november 2016 een stijging van het aantal kleuters die voldoen aan het leerlingenkenmerk thuistaal niet de onderwijstaal t.o.v. de teldag voor de berekening van het werkingsbudget voor schooljaar 2016-2017;

2° de school telt op 14 november 2016 minstens één leerling die uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar jonger dan vijf jaar is en die op 14 november 2016, gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet:

1) hij is een nieuwkomer, dit wil zeg gen dat hij pas vanaf 1 juli 2016 of later in België verblijft;

2) hij heeft niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal;

3) hij beheerst onvoldoende de onderwijstaal om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;

4) hij is maximaal negen maanden in geschreven, vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen, in een school met het Nederlands als onderwijstaal.

9.3. Berekening van de extra toelage

De extra toelage waar de school recht op heeft, is 950 euro maal (C + (D-C)), waarbij, als D-C negatief is d it gelijkgesteld wordt aan 0.

1° C= het totale aantal kleuters in de school die uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar jonger dan vijf jaar zijn en die op 14 november 2016, gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

1) hij is een ni euwkomer, dit wil zeggen dat hij pas vanaf 1 juli 2016 of later in België verblijft;

2) hij heeft niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal;

3) hij beheerst onvoldoende de onderwijstaal om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;

4) hij is maxi maal negen maanden ingeschreven, vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen, in een school met het Nederlands als onderwijstaal.

(in het voorbeeld wordt gesproken van nieuwkomers jonger dan 5 jaar)

2° D= de totale stijging aan kleuters in de school , die voldoen aan het leerlingenkenmerk thuistaal niet de onderwijstaal op 14 november 2016 t.o.v. de teldag voor de berekening van het werkingsbudget voor schooljaar 2016-2017.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Een kleuterschool telt op 14 november 2016100 kleut ers. 25 van deze kleuters hebben als thuistaal niet de onderwijstaal en 15 van deze kleuters zijn nieuwkomers jonger dan vijf jaar.

Op de teldag voor het schooljaar 2016-2017 telde de school geen kleuters met de thuistaal niet de onderwijstaal. De school telt op 14 november 2016 25 kleuters méér met de thuistaal niet de onderwijstaal t.o.v. de teldag voor de berekening van de werkingsm iddelen voor het schooljaar 2016-2017.

De school heeft recht op 950 euro maal (15 + (25-15)) ofwel 950 euro maal 25.

De school heeft recht op 23.750 euro.

Voorbeeld 2

Een kleuterschool telt op 14 november 2016 100 kleuters. 25 van deze kleuters hebben als thuistaal niet de onderwijstaal en 15 van deze kleuters zijn nieuwkomers jonger dan vijf jaar.

Op de teldag voor het schooljaar 2016-2017 telde de school reeds 15 kleuters met de thuistaal niet de onderwijstaal. De school telt dus op 14 november 201 6 10 kleuters méér met de thuistaal niet de onderwijstaal t.o.v. de teldag voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het schooljaar 2016-2017.

De school heeft recht op 950 euro maal (15 + (10-15)). Aangezien (10-15) negatief is wordt dit gelijk gest eld met nul.

De school heeft recht op 950euro maal 15. De school heeft recht op 14.250 euro.

Voorbeeld 3

Een kleuterschool telt op 14 november 2016 100 leerlingen. 30 van deze leerlingen hebben als thuistaal niet de onderwijstaal en 10 van deze kleuters zijn nieuwkomers jonger dan vijf jaar.

Op de teldag voor het schooljaar 2016-2017 telde de school reeds 15 kleuters met de thuistaal niet de onderwijstaal. De school telt dus op 14 november 2016 15 kleuters méér met de thuistaal niet de onderwijstaal t. o.v. de teldag voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het schooljaar 2016-2017.

De school heeft recht op 950 euro maal (10 + (15-10)) ofwel 950euro maal 15.

De school heeft recht op 14.250 euro.

Voorbeeld 4

Een kleuterschool telt op 14 novembe r 2016100 leerlingen. 15 van deze leerlingen hebben als thuistaal niet de onderwijstaal en geen van deze leerlingen zijn nieuwkomers jonger dan vijf jaar.

Op de teldag voor het schooljaar 2016-2017 telde de school reeds 15 kleuters met de thuistaal niet de onderwijstaal. De school telt dus op 14 november 2016geen kleuters méér met de thuistaal niet de onderwijstaal t.o.v. de teldag voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het schooljaar 2016-2017.

De school heeft geen recht op een extra toelage.

9.4. Aanstelling personeelsleden met de extra toelage

Met de extratoelage taalstimulering kunnen personeelsleden aangesteld worden via het systeem “Personeel beta ald ten laste van het werkingsbudget”, op basis van artikel 154 § 2 van het decreet basisonderwijs. Dat houdt concreet in dat AgODi in eerste instantie het salaris van de betrokken leerkracht uitbetaalt en de totale loonkost daarna terugvordert van het sch oolbestuur. Vermits de middelen moeten gebruikt worden voor initiatie in en versterking van het Nederlands, gaat het in de eerste plaats om de aanstelling van kleuteronderwijzers.

De indiening van de dossiers gebeurt overeenkomstig omzendbrief PERS/2012/08 van 15/10/2012.

Voorbeeld:

De aanstelling van een kleuteronderwijzer met 4 jaar anciënniteitvoor 1/24 voor 6 maanden (1 januari – juni 2017) heeft een kostprijs va n 1 060,85 euro. De aanstelling voor een halftijdse betrekking van kleuteronderwijzer (12/24) voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017 heeft een totale kostprijs van 12 730,24 euro.

Melding van het laatste personeelslid:

RL-1: 12 lt kleuteronderwijzer ato2 met OOM-code 16 van 01/01/2017 tot 30/06/2017

Vermits schoolbesturen voor de invulling van deze functies niet altijd nieuwe personeelsleden aantrekken, maar soms opteren voor het aanvullen van de opdrachten van deeltijd s werkende personeelsleden, kunnen schooldirecties bij het ontvangen van de extra toelage, zich eerst informeren bij hun werkstation over de verwachte loonkost, op basis van de concrete gegevens van de personeelsleden die zij wensen aan te stellen (volume, periode, anciënniteit). Op die manier kunnen zij vooraf inschatten wat de mogelijkheden van tewerkstelling zijn met de ontvangen extra toelage.

Een bijkomend aandachtspunt betreft de vervanging van deze personeelsleden bij afwezigheden. Een personeelslid betaald ten laste van het werkingsbudget kan vervangen worden volgens de gewone regelgeving. Als de afwezigheid van de titularis bezoldigd is en het schoolbestuur stelt een vervanger aan, dan vordert AgoDi naast de loonkost van de titularis ook de loonkos t van de vervanger terug.

9.5. Registratie via Discimus

In het kader van ‘Operatie Tarra’ voor minder planlastkiest AgODi ervoor om geen papieren formulier ter beschikking te stellen, maar zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale kanalen.

Als een lee rling voldoet aan één of beide voorwaarden opgesomd in punt 9.2. in deze omzendbrief, kan u dit via Discimus registreren tot 2 december.

1° De uitwisseling van het leerlingenkenmerk thuistaal niet de onderwijstaal gebeurt al sinds juni 2013 uitsluitend vi a Discimus. Hier verandert niets aan.

2° Het vaststellen of een kleuter op 14 november 2016 gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet:

1) uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar jonger dan vijf jaar zijn;

2) hij is een nieuwkomer, dit wil zeggen dat hij pas vanaf 1 juli 2016 of later in België verblijft;

3) hij heeft niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal;

4) hij beheerst onvoldoende de onderwijstaal om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;

5) hij is maximaal negen maanden ingeschreven, vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen, in een school met het Nederlands als onderwijstaal;

gebeurt op grond van een schriftelijke verklaring op eer (opgenomen in bijlage5), gedateerd en onderteken d door de ouders of door een persoon die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder zijn bewaring heeft. Met deze verklaring op eer wordt geen rekening gehouden wanneer in het inschrijvings- of leerlingendossier documenten aanwezig zijn die deze verklaring tegenspreken. De school houdt deze originele verklaringen ter controle op school bij.

Zodra een leerling aan de 5 voorwaarden voldoet op 14 november 2016 en u ook beschikt over een schriftelijke verklaring op eer, duidt u in uw softwarepakket a an dat deze leerling een anderstalige nieuwkomer is.

Op basis van deze registraties in Discimus, kan AgODi berekenen of uw school in aanmerking komt voor de extra toelage. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door een dienstbrief met een detail van de b etalingsgegevens.

10. Herberekening lestijden voor het schooljaar 2016-2017 in het gewoon kleuteronderwijs in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters

10.1. Doel

De lestijden volgens de schalen van scholen in het gewoon basisonderwijs, met teldag 1 februari 2016 voor de omkadering van het schooljaar 2016-2017, kunnen op basis van een telling op 1 juni 2016 herberekend worden. Dit gebeurt in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters t.o.v. 1 februari 2016.

Scholen met teldag op de eerste schooldag van oktober 2016 kennen geen herberekening op 1 juni 2016.

De lestijden die verkregen worden op basis van de herberekening moeten worden aangewend voor de taalondersteuning voor de kennis van het Nederlands van anderstalige kleuters. De lestijden die verkregen worden op basis van de herberekeningworden gefinancierd of gesubsidieerd vanaf 1 september 2016 tot en met 30 juni 2017.

10.2. Berekening van de extra lestijden

Het aantal extra lestijden volgens de schalen waarop de school recht heeft, is 0,29116 lestijden maal (C + (D-C)), waarbij, als D-C negatief is dit gelijkgesteld wordt aan 0, waarbij:

1° C= de totale stijging op 1 juni 2016, ten opzichte van 1 februari 2016, van kleuters in de school die op 31 december van het lopende schooljaar jonger dan vijf jaar zijn en die op de eerste schooldag van februari 2016 gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) de kleuter is een nieuwkomer, dat wil zeggen dat hij pas vanaf 1 juli 2015 of later in België verblijft;

b) de kleuter heeft niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal;

c) de kleuter beheerst onvoldoende de onderwijstaal om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;

d) de kleuter is maximaal negen maanden ingeschreven, vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen, in een school met het Nederlands als onderwijstaal;

(in de voorbeelden wordt gesproken van nieuwkomers jonger dan 5 jaar)

2° D= de totale stijging op 1 juni 2016, ten opzichte van 1 februari 2016, van kleuters in de school die voldoen aan het leerlingenkenmerk thuistaal niet de onderwijstaal.

De lestijden die verkregen worden op basis van de herberekening, worden als volgt afgerond: als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier, wordt er afgerond naar het hogere gehele getal. Als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier wordt er afgerond naar het lagere geheel getal. M.a.w. bij een stijging van twee leerlingen die in aanmerking komen, heeft de school recht op 2 maal 0,29116 of 0,58232 of 1 lestijd. Eén leerling extra genereert geen bijkomende middelen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Een kleuterschool telt op 1 februari 2016 100 kleuters. 25 van deze kleuters hebben als thuistaal niet de onderwijstaal en 15 van deze kleuters zijn nieuwkomers jonger dan vijf jaar.

Op 1 juni 2016telt de school 35 kleuters met de thuistaal niet de onderwijstaal. 20 van deze kleuters zijn nieuwkomers jonger dan vijf jaar.

De school telt op 1 juni 2016 5 nieuwkomers jonger dan vijf jaar en 10 kleuters met de thuistaal niet de onderwijstaal méér t.o.v. 1 februari 2016.

De school heeft recht op 0,29116 lestijden maal (5 + (10-5)) ofwel 0,29116 euro maal 10 (het hoogste van beide aantallen) ofwel 2,9116.

De school heeft , na afronding, recht op 3 lestijden.

Voorbeeld 2

Een kleuterschool telt op 1 februari 2016 100 kleuters. 15 van deze kleuters hebben als thuistaal niet de onderwijstaal en 5 van deze kleuters zijn nieuwkomers jonger dan vijf jaar.

Op 1 juni 2016 telt de school 20 kleuters met de thuistaal niet de onderwijstaal. 20 van deze kleuters zijn nieuwkomers jonger dan vijf jaar.

De school telt op 1 juni 2016 15 nieuwkomers jonger dan vijf jaar en 5 kleuters met de thuistaal niet de onderwijstaal méér t.o.v. 1 februari 2016.

De school heeft recht op 0,29116 lestijden maal (15 + (5-15)). Aangezien (5-15) negatief is wordt dit gelijk gesteld met nul.

De school heeft recht op 0,29116 lestijden maal 15 (het hoogste van beide aantallen) ofwel 0,29116 euro maal 15 ofwel 4,3674.

De school heeft , na afronding, recht op 4 lestijden.

Voorbeeld 3

Een kleuterschool telt op 1 februari 2016 100 leerlingen. 15 van deze leerlingen hebben als thuistaal niet de onderwijstaal en geen van deze leerlingen zijn nieuwkomers jonger dan vijf jaar.

De school telt op 1 juni 2016 nog steeds 15 kleuters met de thuistaal niet de onderwijstaal. De school telt dus op 1 juni 2016 geen kleuters méér met de thuistaal niet de onderwijstaal t.o.v. de teldag voor de berekening van de omkadering voor het schooljaar 2016-2017. Geen van deze leerlingen zijn nieuwkomers jonger dan vijf jaar.

De lestijden volgens de schalen van de school worden dus niet herberekend.

10.3. Aanwending van de herberekende lestijden

In deherberekende lestijden in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters, kunnen in het kleuteronderwijs de volgende betrekkingen worden ingericht:

 • betrekkingen in het ambt van kleuteronderwijzer
 • tijdens het schooljaar 2016-2017 betrekkingen in het ambt van kinderverzorger.

De herberekende lestijden kunnen alleen aangewend worden voor betrekkingen in het ambt van kinderverzorger als de school geen kleuteronderwijzers vindt met een vereist of een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs of kleuteronderwijzers met een ander bekwaamheidsbewijs die de opleiding “bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs” volgen. Het schoolbestuur moet geen bewijs leveren dat ze geen geschikte kleuteronderwijzer heeft gevonden. Wanneer men bij de start van het schooljaar geen geschikte kleuteronderwijzer vindt en dus een kinderverzorger aanstelt en er zich in de loop van het schooljaar toch een kleuteronderwijzer aandient, dan loopt de aanstelling van de kinderverzorger toch door tot het einde van het schooljaar.

De betrekkingen die worden ingericht op basis van herberekende lestijden komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en het schoolbestuur kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in die betrekkingen.

De omrekening van herberekende lestijden naar uren gebeur t als volgt:

Lestijden 

Uren Kinderverzorger 

1  

2  

2  

3  

3  

5  

4  

6  

5  

8  

6  

10  

7  

11  

8  

13  

9  

14  

10  

16  

11  

17  

12  

19  

13  

21  

14  

22  

15  

24  

16  

25  

17  

27  

18  

29  

19  

30  

20  

32  

Wanneer een school een kinderverzorger aanstelt in omgezette uren kinderverzorger die een combinatie zijn van lestijden uit de basisomkadering, instaplestijden, capaciteitslestijden en herberekende lestijden in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters, moeten deze lestijden samen geteld worden vooraleer men de lestijden omzet in uren kinderverzorger.

Indien een school meerdere personeelsleden aanstelt in de omgezette uren kinderverzorger, dan moet voor elk personeelslid de omzetting naar uren kinderverzorger afzonderlijk gebeuren.

Voorbeeld

Een school heeft in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters 8 herberekende lestijden waarvoor ze geen kleuteronderwijzer heeft gevonden. Stelt de school 1 personeelslid aan in het ambt ki nderverzorger, dan kan dit personeelslid voor 13/32 kinderverzorger worden aangesteld. De school kan deze 8 instaplestijden ook over 2 personeelsleden verdelen. De volgende verdelingen zijn o.a. mogelijk:

1) Personeelslid A krijgt 4 herberekende lestijde n, na omzetting heeft dit personeelslid recht op een betrekking van 6/32 kinderverzorger. Personeelslid B krijgt eveneens 4 herberekende lestijden en heeft dus ook recht op een betrekking van 6/32 kinderverzorger. In totaal kan de school slechts 12/32 kind erverzorger inrichten met haar 8 herberekende lestijden.

2) Personeelslid A krijgt 6 herberekende lestijden, na omzetting heeft dit personeelslid recht op een betrekking van 10/32 kinderverzorger. Personeelslid B krijgt 2 herberekende lestijden en heeft d us ook recht op een betrekking van 3/32 kinderverzorger. In totaal kan de school 13/32 kinderverzorger inrichten met haar 8 herberekende lestijden.

10.4. Melding van betrekkingen ingericht in herberekende lestijden

10.4.1. Ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer

Wanneer de herberekende lestijden in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters ingericht worden in het ambt van kleuteronderwijzer, meldt u de betrekking met de herkenningscode (“vakcode”) 435. Dit is de vakcode die reeds gebruikt wordt voor de melding van betrekkingen ingericht in instaplestijden (herberekende lestijden bij de instap van kleuters vanaf de instapdag na de krokusvakantie) en die nu ook gebruikt wordt voor deze nieuwe vorm van herberekende lestijden in het kleuteronderwijs.

Voorbe eld 1:

Een tijdelijke kleuteronderwijzer wordt van 1 september 2016 tot en met 30 juni 2017 belast met 12 herberekende lestijden in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters:

RL-1: 12 lt kleuteronderwijzer ato 2 met vakcode 435 van 01/09/2016 tot 30/06/2017

Indien de betrekking uitgeoefend wordt door een vast benoemd personeelslid, gebeurt de melding via een verlof TAO.

Voorbeeld 2:

Een voltijds vast benoemd kleuteronderwijzer wordt van 1 september 2016 tot en met 30 juni 2017 belast met 6 her berekende lestijden in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters.

Eén bericht dat als volgt is samengesteld:

RL-1: 24 lt kleuteronderwijzer ato 4 einddatum oneindig met verlof TAO (DO 019) voor 6 lt tot 30/06/2017

RL-1: 6 lt kleuteronderwij zer ato 2 met vakcode 435 bij wijze van TAO van 01/09/2016 tot 30/06/2017


10.4.2. Ingericht in het ambt van kinderverzorger

Wanneer de herberekende lestijden in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters omgezet worden in uren kinderverzorger, meldt u de betrekking met de herkenningscode 435 in combinatie met de OOM-code 05. Dat is de code ‘oorsprong omkadering’ die gebruikt wordt voor overdracht en herverdeling van lestijden en die u ook gebruikt voor de omzetting van lestijden kleuteronderwijs naar uren kinderverzorging.

Voorbeeld:

Een school heeft in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters 8 her berekende lestijden waarvoor ze geen kleuteronderwijzer heeft gevonden en stelt voor 13/32 een personeelslid aan in omgezette uren kinderverzorger van 1 september 2016 tot en met 30 juni 2017:

RL-1: 13u kinderverzorger ATO 2 met vakcode 435 en met OOM-cod e 05van 01/09/2016 tot 30/06/2017

10.5. Registratie viaDiscimus

In het kader van ‘Operatie Tarra’ voor minder planlast kiest AgODi ervoor om geen papieren formulier ter beschikking te stellen, maar zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale kanalen.

Als een leerling voldoet aan één of beide voorwaarden opgesomd in punt 9.2. in deze omzendbrief, registreert u dit via Discimus.

1° De uitwisseling van het leerlingenkenmerk thuistaal niet de onderwijstaal gebeurt al sinds juni 2013 uitsluitend via Discimus. Hier verandert niets aan.

2° Het vaststellen of een kleuter op de eerste schooldag van februari 2016 gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet:

1) uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar jonger dan vijf jaar zijn;

2) hij is een nieuwkomer, dit wil zeggen dat hij pas vanaf 1 juli 2015 of later in België verblijft;

3) hij heeft niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal;

4) hij beheerst onvoldoende de onderwijstaal om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;

5) hij is maximaal negen maanden ingeschreven, vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen, in een school met het Nederlands als onderwijstaal;

gebeurt op grond van een schriftelijke verklaring op eer, gedateerd en ondertekend door de ouders of door een persoon die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder zijn bewaring heeft. Met deze verklaring op eer wordt geen rekening gehouden wanneer in het inschrijvings- of leerlingendossier documenten aanwezig zijn die deze verklaring tegenspreken. De school houdt deze originele verklaringen ter controle van de verificatie op school bij.

Zodra een leerling aan de 5 voorwaarden voldoet en u ook beschikt over een schriftelijke verklaring op eer, duidt u in uw softwarepakket aan dat deze leerling een anderstalige nieuwkomer is.

De leerlingen die in aanmerking genomen kunnen worden om de stijging van het aantal “nieuwkomers jonger dan vijf jaar” te bepalen op 1 juni 2016 ten opzichte van 1 februari 2016, moeten leerlingen zijn die op 1 juni 2016 ingeschreven zijn in de school en waarvoor een “verklaring over een nieuwkomer die jonger is dan vijf jaar” voorhanden is die aantoont dat de leerlingen aan de betrokken voorwaarden voldoen.

Een “nieuwkomer jonger dan 5 jaar” die wordt ingeschreven op 1 maart 2016 voor de rest van het schooljaar, kan in aanmerking genomen worden om de stijging van het aantal “nieuwkomers jonger dan 5 jaar” op 1/6 t.o.v. 1/2 te bepalen.

De leerling moet aan de voorwaarden voor “nieuwkomer jonger dan 5 jaar” voldoen, nl op de eerste schooldag van februari 2016 gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

1) uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar jonger dan vijf jaar zijn;

2) hij is een nieuwkomer, dit wil zeggen dat hij pas vanaf 1 juli 2015 of later in België verblijft;

3) hij heeft niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal;

4) hij beheerst onvoldoende de onderwijstaal om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;

5) hij is maximaal negen maanden ingeschreven, vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen, in een school met het Nederlands als onderwijstaal.

Op basis van deze registraties (zie 1° en 2° hierboven) in Discimus, kan AgODi berekenen of uw school in aanmerking komt voor hertelling van de lestijden. Registreer deze gegevens uiterlijk vrijdag 10 juni 2016 in DISCIMUS. Na de nodige controles zal AgODi de scholen op de hoogte brengen van een eventuele hertelling van de lestijden door een dienstbrief met een detail van de berekening.

11. Overzicht aanwending personeel

 

Anderstalige nieuwkomers 

Stijgend aantal anderstalige kleuters 

Wat 

lestijden AN 

lestijden GAN 

toelage – via PWB 

herberekening lestijden op 1/6/2016 

Wanneer 

onthaaljaar 

vervolgjaar 

1.Toegekend in het schooljaar 2015-2016 

 

Aanwendbaar in het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 

 

2.Toegekend in het schooljaar 2016-2017 

 

Aanwendbaar in het schooljaar 2016-2017  

 

 

schooljaar 2016-2017 

Ambten 

onderwijzer  

kleuteronderwijzer 

kleuteronderwijzer 

kleuteronderwijzer  

kinderverzorger bij omzetting lestijden 

Kenmerk 

vakcode 436 

OOM-code 16 

kleuteronderwijzer: vakcode 435 

kinderverzorger: vakcode 435 en OOM-code 05 

Statutair 

benoembaar 

in aanmerking voor TADD en R/W 

niet benoembaar 

wel in aanmerking voor TADD en R/W 

niet benoembaar 

wel in aanmerking voor TADD en R/W 

12. Bijlagen