Ministerieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

  • goedkeuringsdatum
    19 JUNI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.04/07/2006
  • datum laatste wijziging
    04/07/2006

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op hoofdstuk VI,

Besluit :

Artikel 1.

Volgende beoordelingsinstanties zijn voor onbepaalde duur erkend op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid :

- VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van autobuschauffeur;

- VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van autocarchauffeur;

- Strategisch Plan Kempen vzw, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van begeleider buitenschoolse kinderopvang;

- Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, Koningsstraat 45, 1000 Brussel als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van industrieel schilder;

- Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, Koningsstraat 45, 1000 Brussel als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van torenkraanbestuurder;

- ATEL VZW, Duinstraat 102, 2060 Antwerpen als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van call center operator.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.