Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

  • goedkeuringsdatum
    31 MAART 2006
  • publicatiedatum
    B.S.30/06/2006
  • datum laatste wijziging
    30/06/2006

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid artikel 87, § 1;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 15 juli 2005;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004, 15 juli 2005 en 18 november 2005;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Onderwijscommunicatie";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Onderwijsdienstencentrum Leerplichtonderwijs";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en volwassenenonderwijs";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse Overheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 augustus 2002 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming van 6 maart 2003 betreffende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 31 maart 2006;

Gelet op advies 39.977/1 van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met het oog op de operationalisering van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, treden volgende regelingen in werking op 1 april 2006 :

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Onderwijscommunicatie";

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Onderwijsdienstencentrum Leerplichtonderwijs";

3° het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en volwassenenonderwijs";

Titel IV van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, met uitzondering van de artikelen 68, 76 tot en met 85, 88 en artikel 96,2°;

5° het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs".

Art. 2.

§ 1. Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries treedt, wat het departement "Onderwijs en Vorming" betreft, in werking op 1 april 2006.

§ 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Overheid treedt, wat de intern verzelfstandigde agentschappen Onderwijsdienstencentrum Leerplichtonderwijs, Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs en Agentschap voor Onderwijscommunicatie, en het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs betreft, in werking op 1 april 2006.

§ 3. Het hoofd van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs bezit volgende specifieke delegatie: alle bestuurs- en beslissingsbevoegdheden om de opdracht van het agentschap uit te voeren, onder meer het nemen van beslissingen over het verlenen van subsidies overeenkomstig art. 5, 4°, van het decreet 7 mei 2004 tot oprichting van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en Hoofdstuk II - Infrastructuur van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, beslissingen over het verlenen van een waarborg overeenkomstig art. 17 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, over het al dan niet toestaan van de vervreemding of het bezwaren met een zakelijk recht zoals bedoeld in artikel 19, §1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, over de terugvordering van subsidies, over de bevoegdheden die worden opgesomd in artikel 6 van het vermelde decreet, over rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan hangende en toekomstige gerechtelijk procedures.

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse Overheid treedt in werking op 1 april 2006 wat betreft de personeelsleden van de Vlaamse Onderwijsraad enerzijds, en wat betreft de personeelsleden die worden toegewezen aan het departement Onderwijs en Vorming, of aan de agentschappen Onderwijsdienstencentrum Leerplichtonderwijs, Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Agentschap voor Onderwijscommunicatie en Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen anderzijds.

Art. 4.

In het opschrift en in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Onderwijsdienstencentrum Leerplichtonderwijs", worden de woorden "'Onderwijsdienstencentrum Leerplichtonderwijs" vervangen door de woorden "Agentschap voor Onderwijsdiensten".

Art. 5.

In artikel 22, § 1, van het besluit van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° Agentschap voor Onderwijsdiensten".

Art. 6.

§ 1. Het ministerieel besluit van 26 augustus 2002 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wordt opgeheven.

§ 2. Het besluit van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming van 6 maart 2003 betreffende vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2006.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.