OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    12 MEI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.17/07/2006
  • datum laatste wijziging
    01/09/2009

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 9, 5° van B.Vl.R 4-4-2003 - B.S. 25-6-2003

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel en de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs, en Vorming,

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, inzonderheid op artikel 41, § 4, c) en § 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 juli 2003, 4 juni 2004 en 12 mei 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 maart 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat door de aanhoudende zwakke economische conjunctuur het aanzwengelen van het ondernemerschap in het algemeen, en het versterken van de brugfunctie tussen het onderwijsveld en de economische leefwereld in het bijzonder, een absolute topprioriteit is, en dat de maatregel bovendien past binnen het perspectief van de ondernemingsconferentie,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs, bevat dit besluit de oproep tot indiening van de subsidieaanvragen.

Art. 2.

De subsidie-enveloppe is voor deze oproep vastgesteld op 2.500.000 euro.

Art. 3.

§ 1. Voor deze oproep speelt een project in op de specifieke beleidsdoelstellingen, vermeld in artikel 10, § 1, 5°, van hetzelfde besluit, als er sprake is van :

1° het aanzetten tot ethisch en duurzaam ondernemen;

2° het aanzetten tot internationaal ondernemen.

§ 2. Voor deze oproep speelt een project in op het actieplan 'Ondernemend Onderwijs', vermeld in artikel 10, § 1, 5°, van hetzelfde besluit, als er wat betreft het aanleren van ondernemerscompetenties sprake is van :

1° de afstemming en samenwerking met bestaande initiatieven;

2° de invulling van leemtes in het huidige onderwijs- en ondernemerslandschap.

Art. 4.

De minimumscore, vermeld in artikel 10, § 5, van hetzelfde besluit, bedraagt 60 punten.

Art. 5.

De periode voor indiening van de aanvragen, vermeld in artikel 8, § 2, van hetzelfde besluit, gaat in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit en eindigt op 25 augustus 2006 om 12 uur. Begin- en einddatum zijn in deze periode inbegrepen.

Art. 6.

Het gestandaardiseerde aanvraagformulier wordt elektronisch ingediend.

De aanvraag, vermeld in artikel 8, § 2, van hetzelfde besluit, wordt bovendien schriftelijk ingediend, overeenkomstig de modellen in de bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 7.

De indieningsdatum wordt als volgt bepaald :

1° de datum vermeld op het ontvangstbewijs bij afgifte;

2° de postdatum bij versturing per post.

Art. 8.

De aanvragen, vermeld in artikel 8, § 2, van hetzelfde besluit, worden ingediend op het volgend adres :

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Markiesstraat 1

1000 Brussel

oproep.brugprojecten@vlaanderen.be

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking op 31 mei 2006.

BIJLAGE

Het aanvraagformulier vindt u terug via http://www.vlaanderen.be/ondernemen