OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de leerlingencoëfficiënten voorbehouden voor trajectbegeleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs in het schooljaar 2006-2007

  • goedkeuringsdatum
    28 MAART 2006
  • publicatiedatum
    B.S.19/04/2006
  • datum laatste wijziging
    03/09/2007

COORDINATIE

M.B. 3-10-2006 - B.S. 19-10-2006

opgeheven door Art. 4 van ditzelfde besluit.

De Vlaamse minister Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 11, § 2, voorlaatste lid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 januari 1992 en 13 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, inzonderheid op artikel 20, § 2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 maart 2006,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit heeft betrekking op de toekenning voor het schooljaar 2006-2007 van uren-leraar aan de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, die zijn voorbehouden voor leerlingenbegeleiding onder vorm van trajectbegeleiding, georiënteerd naar werkplekervaring.

Art. 2.

Het aantal uren-leraar per in aanmerking te nemen leerling, bedoeld in artikel 11, § 2, voorlaatste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, wordt voor zowel het modulair als het nietmodulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs vastgesteld op 0,14 [voor wat betreft de maanden september en oktober van het schooljaar 2006-2007 respectievelijk 0,19 voor wat betreft de overige maanden van desbetreffend schooljaar.].

M.B. 3-10-2006

Art. 3.

Het aantal uren-leraar per in aanmerking te nemen leerling, bedoeld in artikel 20, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, wordt uitsluitend voor het modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs vastgesteld op 0,36 en aldus gevoegd bij het in artikel 2 bedoeld aantal uren-leraar.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006 en houdt op uitwerking te hebben op 31 augustus 2007.