OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVI (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    07 JULI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/2006
  • datum laatste wijziging
    03/09/2007

COORDINATIE

opgeheven door Art. IX.3 van ditzelfde decreet.

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende het onderwijs XVI.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK IX. - Autonome bepalingen

...

Afdeling III. - Experimenten deeltijds kunstonderwijs

Art. IX.3

De experimenten die toegestaan werden door de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting beeldende kunst, en op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting muziek, woordkunst en dans, die aflopen op 30 juni 2006 worden verlengd met een jaar tot en met 30 juni 2007.

...

Afdeling VII. - Inwerkingtreding

Art. IX.7.

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2006, met uitzondering van :

...

4° artikel IX.3 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2006;

...