OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    20 DECEMBER 2002
  • publicatiedatum
    B.S.31/12/2002
  • datum laatste wijziging
    29/08/2014

COORDINATIE

Decr. 22-12-2006 - B.S. 29-12-2006

Decr. 21-12-2007 - B.S. 31-12-2007

Decr. 19-12-2008 - B.S. 29-12-2008

opgeheven door Decr. 25-4-2014 - B.S. 29-8-2014

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003.

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK XVII. - Wetenschapsbeleid

Art. 74.

§ 1. De Vlaamse regering verleent subsidie-enveloppes aan projecten met het oog op basisonderzoek. De projecten worden uitgevoerd door organisaties die actief zijn in het domein van onderzoek en technologische innovatie of door een samenwerkingsverband tussen dergelijke organisaties.

De Vlaamse regering bepaalt :

1° de vorm waarin de projectaanvragen moeten gebeuren;

2° de wijze waarop de hoegrootheid van de subsidie-enveloppes wordt bepaald, rekening houdend met de wetenschappelijke kwaliteit en de utiliteitsperspectieven van de projectvoorstellen. Onder utiliteitsperspectieven wordt verstaan : de gebruiksmogelijkheden van de resultaten op langere termijn en mits vervolgonderzoek door economische, maatschappelijke of overheidsactoren;

3° de modaliteiten inzake de uitbetaling van de subsidies;

4° de modaliteiten inzake de controle van de subsidiëringsvoorwaarden, evenals de regels met betrekking tot de vermindering of de terugvordering van de subsidies als de subsidiëringsvoorwaarden niet worden nageleefd.

§ 2. Voor de toepassing van § 1 wordt onder basisonderzoek verstaan : kwalitatief hoogwaardig en op langere termijn gericht onderzoek dat het opbouwen van een wetenschappelijke of technologische capaciteit beoogt, die de basis vormt voor economische en/of maatschappelijke toepassingen, die bij de opstart van het onderzoek nog niet duidelijk kunnen worden gedefinieerd en waarvan de ontwikkeling noopt tot vervolgonderzoek.

[Art. 74bis.

[[§ 1. De Vlaamse Regering verleent subsidie-enveloppes aan de Industriële Onderzoeksfondsen, zijnde interne bestemmingsfondsen van een universiteit of, voor zover daartoe beslist wordt op grond van artikel 100 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, van een associatie. Bij een universiteit of associatie kan slechts één Industrieel Onderzoeksfonds worden opgericht.

De Vlaamse Regering verleent jaarlijks, binnen de perken van de begrotingskredieten, subsidies aan de Industriële Onderzoeksfondsen. De partners bij een associatie kunnen op elk moment beslissen om aanvullende middelen in het Industrieel Onderzoeksfonds in te brengen.

Het globale bedrag wordt onder de universiteiten of associaties verdeeld a rato van het procentuele aandeel van de universiteit in de som van de door de Vlaamse Regering omschreven en gewogen parameters. Deze parameters hebben betrekking op de prestaties van de universiteiten inzake wetenschappelijk onderzoek, contractonderzoek en valorisatie van onderzoeksresultaten.

§ 2. De middelen van een Industrieel Onderzoeksfonds worden aangewend voor het strategisch basisonderzoek en het toegepaste onderzoek bij de partners van de associatie.

§ 3. Een Industrieel Onderzoeksfonds wordt, naargelang het geval, beheerd op de wijze bepaald door een reglement, vastgesteld door het universiteitsbestuur, dan wel door het algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement van de associatie, als bedoeld in artikel 101bis van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Het toepasselijke reglement voorziet ten minste in :

1° de oprichting van een Industrieel Onderzoeksfonds-raad die het universiteits- of associatiebestuur adviseert over de besteding van de middelen van het Industrieel Onderzoeksfonds;

2° een omschrijving van de onderzoeksactiviteiten die in aanmerking komen voor een toelage op grond van de middelen, vermeld in § 1, tweede lid;

3° een omschrijving van de criteria op grond waarvan de onderzoeksactiviteiten vermeld in 2°, worden geselecteerd;

4° een bezwarenregeling die aanvragers van een toelage in staat stelt om op te komen tegen een beslissing waarbij de toelage geweigerd, verminderd of ingetrokken wordt, of waarbij de toegekende toelage kleiner is dan het bedrag dat werd aangevraagd.

§ 4. De middelen uit een Industrieel Onderzoeksfonds worden, naargelang het geval, toegekend door het universiteits- of associatiebestuur, middels een open oproep binnen de universiteit en de hogeschool of hogescholen die partner zijn bij de betrokken associatie.

§ 5. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regelen met betrekking tot :

1° de inhoud van het in § 3 bedoelde reglement;

2° de aanwending van de middelen uit een Industrieel Onderzoeksfonds;

3° het betalingsritme van de subsidies aan de Industriële Onderzoeksfondsen;

4° de subsidiëringsvoorwaarden en de controle op de naleving daarvan;

5° de samenstelling van de Industrieel Onderzoeksfonds-raad; 6° de periodieke evaluatie van de werking van de Industriële Onderzoeksfondsen.]] ]

Decr. 29-12-2006; [[ ]] Decr. 19-12-2008

HOOFDSTUK XVIII. - Slotbepalingen

Art. 75.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2003 met uitzondering van : ...