OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Voeding

  • goedkeuringsdatum
    26 JANUARI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.13/03/2007
  • datum laatste wijziging
    01/10/2008

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 10-7-2008 - B.S. 1-10-2008

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, op artikel 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, op artikel 41, § 4, 20 en 3°, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003, en op artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 december 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 oktober 2006;

Gelet op protocol nr. 615 van 1 december 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 380 van 1 december 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 41.949/1 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied Voeding, dat behoort tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, vastgelegd in bijlage I tot en met XVIII, die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

De modulaire opleidingen "Brood en banket TSO 3" en "Slagerij en vleeswaren TSO 3" leiden tot een diploma secundair onderwijs als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3°, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, is voldaan.

Art. 4.

De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende één schooljaar gebruikt worden :

1° "Broodbakker BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2004;

2° "Ambachtelijk ijsbereider BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2004;

3° "Ambachtelijk chocoladebewerker BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2004;

4° "Banketbakker BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2004;

5° "Uitsnijder - uitbener BSO 2", goedgekeurd op 31 mei 2004.

Art. 5.

De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende twee schooljaren gebruikt worden :

1° "Slager-vleeswarenbereider-fijnkosttraiteur BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2001;

2° "Culinair traiteur-slager BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2004;

3° "Bakkersgast BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2004;

4° "Ambachtelijk brood- en banketbakker BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2004.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2007.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.