Ministerieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

  • goedkeuringsdatum
    15 DECEMBER 2006
  • publicatiedatum
    B.S.26/03/2007
  • datum laatste wijziging
    27/03/2007

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op hoofdstuk VI;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2005 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt,

Besluit :

Artikel 1.

Volgende beoordelingsinstanties zijn voor onbepaalde duur erkend op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid :

- UBK/UCB vzw, Zuidstationstraat 3, bus 206, 9000 Gent, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van kapper;

- UBK/UCB vzw, Zuidstationstraat 3, bus 206, 9000 Gent, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van kapper-salonbeheerder;

- OCMW Gent - Opleidings- en Tewerkstellingscentrum, Van Bockxtaelstraat 51, 9050 Ledeberg, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van verhuizer-drager;

- OCMW Gent - Opleidings- en Tewerkstellingscentrum, Van Bockxtaelstraat 51, 9050 Ledeberg, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van verhuizer-inpakker.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.