OPHGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitreiking van premies voor het schooljaar 2006-2007 aan leerlingen in bepaalde studierichtingen van het eerste leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs die leiden naar tewerkstelling binnen de horecasector.

  • goedkeuringsdatum
    02 MAART 2007
  • publicatiedatum
    B.S.05/04/2007
  • datum laatste wijziging
    03/09/2007

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 2 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 18 november 2005 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 december 2006;

Gelet op advies 42.027/1 van de Raad van State, gegeven op 18 januari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° betrokken personen : de meerderjarige leerling of de personen die de leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben;

2° BSO : beroepssecundair onderwijs;

3° DBSO : deeltijds beroepssecundair onderwijs;

4° onderwijsinstelling : school voor voltijds secundair onderwijs of centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs;

5° tellingdatum : 2 oktober 2006;

6° TSO : technisch secundair onderwijs.

Art. 2.

Er wordt in het schooljaar 2006-2007 een premie uitgereikt ten behoeve van leerlingen die ingeschreven zijn in :

1° hetzij het eerste leerjaar van de tweede graad van de volgende studierichtingen en opleidingen :

a) hotel TSO

b) Restaurant en keuken BSO

c) Hulpkok DBSO

2° hetzij de module basis keuken of de module basis zaal van het studiegebied voeding, zoals bepaald in de bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel.

Art. 3.

De in artikel 2 bedoelde premie wordt toegekend binnen de beschikbare begrotingskredieten en bedraagt maximaal 250 euro per regelmatige leerling op de tellingdatum in de in artikel 2 opgesomde studierichtingen en opleidingen.

Art. 4.

De aanrekening gebeurt op pr. 32.1 ba 12.14 van de algemene uitgavenbegroting 2006.

Art. 5.

De toegekende middelen mogen uitsluitend worden aangewend om de financiële bijdrage van de betrokken personen voor de studies, vermeld in artikel 2, met het voorziene premiebedrag te verminderen. De betrokken personen worden via de schoolrekening expliciet van de maatregel op de hoogte gebracht. Documenten die betrekking hebben op de aanwending en de kennisgeving aan de betrokken personen worden in de school ter beschikking gehouden van de voor de controle bevoegde ambtenaren.

Art. 6.

Van de betrokken inrichtende macht zal het departement Onderwijs en Vorming het deel terugvorderen van de toegekende middelen waarvan werd vastgesteld dat het niet werd aangewend conform de bepalingen van dit besluit.

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang vanaf 1 september 2006.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.