Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen "informatie- en communicatietechnologie" in het basis- en secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    09 MAART 2007
  • publicatiedatum
    B.S.06/04/2007
  • datum laatste wijziging
    10/04/2007

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet tot bekrachtiging van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen "informatie- en communicatietechnologie" in het basis- en secundair onderwijs.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen, vermeld in artikel 2, hebben uitwerking vanaf het schooljaar 2007-2008.