Ministerieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

  • goedkeuringsdatum
    03 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.24/07/2007
  • datum laatste wijziging
    25/07/2007

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op hoofdstuk VI,

Besluit :

Artikel 1.

Volgende beoordelingsinstanties zijn voor onbepaalde duur erkend op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid :

-VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van bestuurder mobiele kraan;

- VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van platwever;

- VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van stikster;

- Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, Koningsstraat 45, 1000 Brussel als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van stellingbouwer;

- Vormelek, Heizel Esplanade BDC35, 1020 Brussel als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van koelmonteur;

- Belgische Kamer der Verhuizers, Picardstraat 69, 1080 Brussel als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van verhuizer-drager;

- Belgische Kamer der Verhuizers, Picardstraat 69, 1080 Brussel als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van verhuizer-inpakker.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.