OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel.

  • goedkeuringsdatum
    22 JUNI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.03/08/2007
  • datum laatste wijziging
    19/03/2014

COORDINATIE

B.Vl.R. 28-11-2008 - B.S. 15-1-2009

B.Vl.R. 26-11-2010 - B.S. 25-1-2011

B.Vl.R. 8-7-2011 - B.S. 5-8-2011

B.Vl.R. 7-10-2011 - B.S. 25-11-2011

B.Vl.R. 15-6-2012 - B.S. 17-7-2012

opgeheven door B.Vl.R. 7-2-2014 - B.S. 19-3-2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 25, § 2 en § 3; gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004 en 16 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004, 1 juli 2005, 21 april 2006, 20 juli 2006 en 16 februari 2007;

Gelet op het positief oordeel van de Erkenningscommissie van 27 april 2007 van de aanvragen tot wijziging van de benaming, de onderwijstaal of de aard van een opleiding ingevolge artikel 33 van het decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, ingevoegd in artikel 64, § 4 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;

Gelet op de erkenning van de opleidingen in het kader van het Europese Erasmus Mundus-programma;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juni 2007;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De lijst die bij dit besluit is gevoegd, bevat de volgende opleidingen :

1° de bacheloropleidingen waarbij degene die gerechtigd is de titel van bachelor te voeren ook de titel, vermeld in de lijst, mag voeren als hij de desbetreffende opleiding heeft voltooid;

2° de masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding waarbij degene die gerechtigd is de titel van master te voeren ook de titel, vermeld in de lijst, mag voeren als hij de desbetreffende opleiding of afstudeerrichting heeft voltooid.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2005-2006.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsbladdd. 3-8-2007, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

In de bijlage wordt aan het studiegebied Toegepaste wetenschappen bij de K.U.-Leuven de volgende rij toegevoegd : European Master in Engineering Rheology / Burgerlijk ingenieur (m.i.v. academiejaar 2008-2009)

In de bijlage bij hetzelfde besluit worden in het studiegebied Wetenschappen/Toegepaste wetenschappen/Toegepaste biologische wetenschappen bij de K.U.-Leuven in de tweede kolom de volgende wijzigingen aangebracht (m.i.v. academiejaar 2005-2006) :

1° in rij 7 worden de woorden "Master in de aardobservatie" vervangen door de woorden "Master in de aardobservatie - afstudeerrichting "bio-ingenieur" ";

2° in rij 8 worden de woorden "Master of Earth Observation" vervangen door de woorden "Master of Earth Observation - afstudeerrichting "bioscience-engineering" " (B.Vl.R. 28-11-2008)

Talrijke wijzigingen in deze bijlage met B.Vl.R. 26-11-2010 en raadpleegbaar via het Belgisch Staatsbladdd. 25-1-2011, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

1° in het studiegebied Gezondheidszorg wordt bij elke instelling instellingen telkens de volgende rij toegevoegd :

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenhuisverple(e)g(st)er

Uitwerking met ingang van 1 januari 2011 (B.Vl.R. 8-7-2011; Art. 1 en 2, tweede lid).

2° in het studiegebied Toegepaste wetenschappen worden bij de KULeuven volgende rijen toegevoegd :

Master of Engineering : Biomedical Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Engineering : Chemical Technology

burgerlijk ingenieur

Master of Engineering : Energy

burgerlijk ingenieur

Erasmus Mundus Joint Master in Economics and Management of Network Industries

burgerlijk ingenieur

EIT - KIC Master in Energy

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen

burgerlijk ingenieur

3° de rijen van het studiegebied Onderwijs worden opgeheven.

Treden in werking vanaf het academiejaar 2011-2012 (B.Vl.R. 8-7-2011; Art. 1 en 2, eerste lid).

In het studiegebied Gezondheidszorg wordt bij elke instelling het woord "ziekenhuisverple(e)g(st)er" telkens vervangen door het woord "ziekenverple(e)g(st)er". (B.Vl.R. 7-10-2011; Art. 1)

Aantal wijzigingen in deze bijlage met B.Vl.R. 15-6-2012 en raadpleegbaar via het Belgisch Staatsbladdd. 17-7-2012, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.