OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de leerlingencoëfficiënt voorbehouden voor trajectbegeleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs in het schooljaar 2007-2008.

  • goedkeuringsdatum
    21 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.07/08/2007
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

opgeheven door Art. 3 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 11, § 2, voorlaatste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006 en 15 juni 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 juni 2007,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit heeft betrekking op de toekenning voor het schooljaar 2007-2008 van uren-leraar aan de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, die zijn voorbehouden voor leerlingenbegeleiding onder vorm van trajectbegeleiding, georiënteerd naar werkplekervaring.

Art. 2.

Het aantal uren-leraar per in aanmerking te nemen leerling van het deeltijds beroepssecundair onderwijs wordt vastgesteld op 0,19.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007 en houdt op uitwerking te hebben op 31 augustus 2008.