OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de berekening van de puntenenveloppe voor het ondersteunend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    13 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.27/08/2007
  • datum laatste wijziging
    16/10/2009

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 4-9-2009 - B.S. 16-10-2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, inzonderheid op artikel 96, § 2bis en § 3bis, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006;

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende het onderwijs XVI, inzonderheid op artikel III.38;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 66 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het administratief personeel en het opvoedend hulppersoneel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs met uitzondering van de internaten of semi-internaten, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 463 van 25 september 1986, de wet van 1 augustus 1988, de decreten van 5 juli 1989, 31 juli 1990, 28 april 1993, 25 februari 1997 en 14 juli 1998 en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 1994 en 14 juni 2002;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 13 december 2006;

Gelet op protocol nr. 620 van 2 februari 2007 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 385 van 2 februari 2007 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies nr. 42.385/1 van de Raad van State, gegeven op 15 maart 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs, met uitzondering van de internaten.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet van 14 juli 1998 : het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs;

2° BuSO-school : een instelling voor buitengewoon secundair onderwijs, met uitzondering van de internaten.

HOOFDSTUK II. - Berekening van de puntenenveloppe

Afdeling I. - BuSO-scholen die behoren tot een scholengemeenschap

Art. 3.

Een scholengemeenschap heeft met toepassing van artikel 96, § 2bis, van het decreet van 14 juli 1998 voor elk van de BuSO-scholen die deel uitmaken van de scholengemeenschap, jaarlijks recht op een puntenenveloppe die als volgt is samengesteld :

1° elke BuSO-school heeft recht op 82 punten;

2° boven op de punten, vermeld in 1°, wordt voor elke BuSO-school een aantal punten toegekend dat verkregen wordt door de som van het aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar van de BuSO-school te vermenigvuldigen met een coëfficiënt, zoals hieronder is bepaald :

Coëfficiënt

80 tot en met 129 leerlingen

1,025

130 tot en met 159 leerlingen

0,98

160 tot en met 219 leerlingen

1,025

220 tot en met 319 leerlingen

0,95

320 tot en met 399 leerlingen

0,97

400 tot en met 449 leerlingen

0,98

450 tot en met 549 leerlingen

0,96

550 tot en met 649 leerlingen

0,94

650 tot en met 679 leerlingen

0,92

680 tot en met 699 leerlingen

0,88

700 tot en met 729 leerlingen

0,87

730 tot en met 759 leerlingen

0,85

760 tot en met 799 leerlingen

0,84

vanaf 800 leerlingen

0,83

Het verkregen product wordt wiskundig afgerond op de eenheid.

Afdeling II. - BuSO-scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap

Art. 4.

Een BuSO-school die niet behoort tot een scholengemeenschap, heeft met toepassing van artikel 96, § 3bis, van het decreet van 14 juli 1998, jaarlijks recht op een puntenenveloppe die als volgt is samengesteld :

1° een BuSO-school heeft recht op 82 punten;

2° boven op de punten, vermeld in 1°, wordt aan elke BuSO-school een aantal punten toegekend dat verkregen wordt door de som van het aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar van de BuSO-school te vermenigvuldigen met een coëfficiënt, zoals hieronder is bepaald :

Coëfficiënt

80 tot en met 129 leerlingen

1,025

130 tot en met 159 leerlingen

0,98

160 tot en met 219 leerlingen

1,025

220 tot en met 319 leerlingen

0,95

320 tot en met 399 leerlingen

0,97

400 tot en met 449 leerlingen

0,98

450 tot en met 549 leerlingen

0,96

550 tot en met 649 leerlingen

0,94

650 tot en met 679 leerlingen

0,92

680 tot en met 699 leerlingen

0,88

700 tot en met 729 leerlingen

0,87

730 tot en met 759 leerlingen

0,85

760 tot en met 799 leerlingen

0,84

vanaf 800 leerlingen

0,83

Het verkregen product wordt wiskundig afgerond op de eenheid.

HOOFDSTUK III. - Opheffingsbepaling

Art. 5.

Het koninklijk besluit nr. 66 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het administratief personeel en het opvoedend hulppersoneel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs met uitzondering van de internaten of semi-internaten wordt opgeheven voor het buitengewoon secundair onderwijs, met uitzondering van artikel 10 dat van kracht blijft voor de toepassing van artikel 96en 98 van het decreet van 14 juli 1998.

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.