Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    19 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/2007
  • datum laatste wijziging
    10/04/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 25-4-2008 - B.S. 7-7-2008

B.Vl.R. 17-10-2008 - B.S. 4-12-2008

B.Vl.R. 24-7-2009 - B.S. 21-10-2009

B.Vl.R. 4-9-2009 - B.S. 14-10-2009

B.Vl.R. 11-6-2010 - B.S. 5-8-2010

B.Vl.R. 10-9-2010 - B.S. 22-10-2010

B.Vl.R. 21-9-2012 - B.S. 22-11-2012

B.Vl.R. 1-3-2013 - B.S. 5-4-2013

B.Vl.R. 6-9-2013 - B.S. 8-10-2013

B.Vl.R. 28-2-2014 - B.S. 4-4-2014

B.Vl.R. 5-9-2014 - B.S. 5-12-2014

B.Vl.R. 27-2-2015 - B.S. 8-4-2015

B.Vl.R. 24-4-2015 - B.S. 4-6-2015

B.Vl.R. 25-9-2015 - B.S. 5-11-2015

B.Vl.R. 30-8-2016 - B.S. 20-9-2016

B.Vl.R. 10-3-2017 - B.S. 10-4-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 40, 41, § 4, 2° en 3°, op artikel 42, 182, § 2, en op artikel 183;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.254/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 40 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de modellen van de studiebewijzen vastgelegd in [bijlage I tot en met V en bijlage VII] die bij dit besluit zijn gevoegd.

Aan cursisten die voldaan hebben aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en in het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, wordt het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer uitgereikt. Het model van dit getuigschrift is opgenomen in bijlage III die bij dit besluit is gevoegd.

[Aan cursisten die met goed gevolg een opleiding hebben beëindigd die gebaseerd is op een erkende beroepskwalificatie, wordt een certificaat uitgereikt waarop onder het opschrift "Certificaat" de volgende bepaling toegevoegd wordt: "Bewijs van beroepskwalificatie niveau ... van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau ... van het Europees kwalificatiekader". Naargelang van het geval wordt in die bepaling als niveau "2", "3", "4" of "5" vermeld.]

B.Vl.R. 25-9-2015

[Art. 1/1.

Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden in het model opgenomen in de respectieve bijlagen enerzijds de woorden 'directeur van bovenvernoemd centrum' vervangen door de woorden 'gemandateerde van het centrumbestuur van bovenvernoemd centrum' en anderzijds, onderaan, de woorden 'De directeur' vervangen door de woorden 'De gemandateerde van het centrumbestuur'.]

B.Vl.R. 11-6-2010

Art. 2.

De modellen van de studiebewijzen bevatten de minimumvermeldingen die op het studiebewijs moeten voorkomen. Het centrum mag het studiebewijs aanvullen met een opsomming van de modules van de opleiding, het behaalde resultaat in punten of procenten, de behaalde graad en titel.

[Voor de specifieke lerarenopleiding [[...]] mag het centrum het studiebewijs aanvullen met de omvang van de opleiding en het behaalde resultaat, uitgedrukt in studiepunten.]¹

[...]²

[Bij een modulaire opleiding van het hoger beroepsonderwijs waarvoor nog geen door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel beschikbaar is, wordt een eenheid bekrachtigd met een attest en een submodule met een deelcertificaat. De modellen van het deelcertificaat en het attest zijn opgenomen in bijlage I en VII, die bij dit besluit zijn gevoegd.]²

Het bestuur van het centrum reikt de studiebewijzen uit aan de cursisten uiterlijk op het einde van de tweede maand na het afsluiten van de evaluatie.

[ ]¹ B.Vl.R. 25-4-2008; [ ]² B.Vl.R. 25-9-2015; [[ ]] B.Vl.R. 4-9-2009

[Art. 2bis.

[[...]] ]

B.Vl.R. 4-9-2009; [[ ]] B.Vl.R. 27-2-2015

[Art. 2ter.

Voor het deelcertificaatsupplement, vermeld in artikel 41, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, gelden de volgende modaliteiten :

Omwille van de herkenbaarheid binnen het volwassenenonderwijs dient het deelcertificaatsupplement informatie te verstrekken over de hiernavolgende zes onderdelen en dit conform de opgegeven volgorde. Voor het overige is het bestuur van een [[Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs]] vrij om de opmaak van het deelcertificaatsupplement te bepalen :

1° Informatie over de identiteit van de cursist :

a) naam;

b) voornaam;

c) geboortedatum;

d) cursistnummer bij het [[Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs]].

2° Informatie over de aard van het deelcertificaat :

a) "deelcertificaat van een open module";

b) het [[leergebied of studiegebied]];

c) de officiële naam van het [[Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs]].

3° Informatie over het niveau van het deelcertificaat :

a) [["basiseducatie of secundair volwassenenonderwijs"]];

b) de duur van de open module, uitgedrukt in lestijden.

4° Informatie over de open module en de behaalde studieresultaten :

a) onderwijsvorm : organisatie van de open module in de vorm van contactonderwijs of gecombineerd onderwijs;

b) inhoud van de open module : een opsomming van de geselecteerde eindtermen of basiscompetenties uit een van de [[leergebieden van de basiseducatie of studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs]];

c) het evaluatiesysteem en het behaalde individuele evaluatieresultaat.

5° Informatie over de functie van de open module :

a) gegevens in verband met de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen.

6° Authenticiteit van het deelcertificaatsupplement :

a) datum;

b) handtekening;

c) de functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent;

d) zegel van het [[Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs]];

e) facultatief : extra authenticiteitmaatregelen.

Het deelcertificaatsupplement wordt steeds uitgereikt samen met het deelcertificaat van een open module als vermeld in artikel 25bis van hetzelfde decreet.]

B.Vl.R. 4-9-2009; [[ ]] B.Vl.R. 25-9-2015

Art. 3.

Ter uitvoering van artikel 42 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs leiden de opleidingen die zijn vastgelegd in bijlage IX, die bij dit besluit is gevoegd, tot een diploma secundair onderwijs als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, is voldaan.

[Voor al de opleidingen vastgelegd in bijlage IX waarvoor een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel beschikbaar is, geldt dat als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3° van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs is voldaan, het diploma secundair onderwijs kan uitgereikt worden vanaf de datum waarop de betreffende opleiding van kracht is.]

B.Vl.R. 11-6-2010

[Art. 3bis.

[[...]] ]

B.Vl.R. 25-4-2008; [[ ]] B.Vl.R. 25-4-2008

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007. [...]

B.Vl.R. 25-9-2015

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage I

MODEL DEELCERTIFICAAT

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

DEELCERTIFICAAT VAN DE MODULE

........................................................................ (1)

Benaming en adres van het centrum (2) : .........................................................................................................

Ondergetekende, ........................................................................................................................................... (3)

directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

....................................................................................................................................................................... (4)

geboren te ................................................................., op .............................................................................. (5)

deze module met vrucht heeft beëindigd in het bovengenoemd centrum.

De module omvat in totaal ...................................................................... lestijden .......................................... (6)

en maakt deel uit van de opleiding ................................................................................................................... (7)

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ................................................................. op .............................................................................. (8)

De houder,

De directeur (9)

(1) Benaming van de module zoals vastgelegd in het door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofiel van de opleiding.

(2) Centrum voor Volwassenenonderwijs of Centrum voor Basiseducatie, aangevuld met benaming en adres.

(3) Naam en eerste voornaam van de directeur.

(4) Naam en eerste voornaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte.

(5) Geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters.

(6) Het totale aantal lestijden van de module zoals vastgelegd in het door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofiel van de opleiding.

(7) Benaming van de opleiding.

(8) Datum van uitreiking.

(9) Naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht.

Bijlage II

MODEL CERTIFICAAT

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

CERTIFICAAT VAN DE OPLEIDING

................................................................... (1)

Benaming en adres van het centrum (2) ..................................................................................................................

Ondergetekende, ............................................................................................................................................. (3)

directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

........................................................................................................................................................................ (4)

geboren te................................................................, op ................................................................................. (5)

deze opleiding met vrucht heeft beëindigd in het bovengenoemd centrum.

De opleiding omvat in totaal ..................................................................... lestijden ...........................................(6)

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ..................................................................... op ............................................................................ (7)

De houder,

De directeur (8)

Nota's

(1) Benaming van de opleiding zoals vastgelegd in het door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofiel.

(2) Centrum voor Volwassenenonderwijs of Centrum voor Basiseducatie, aangevuld met benaming en adres.

(3) Naam en eerste voornaam van de directeur.

(4) Naam en eerste voornaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte.

(5) Geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters.

(6) Het totale aantal lestijden van de opleiding zoals vastgelegd in het door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofiel.

(7) Datum van uitreiking.

(8) Naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht.

Bijlage III

MODEL GETUIGSCHRIFT OVER DE BASISKENNIS VAN HET BEDRIJFSBEHEER

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT OVER DE BASISKENNIS VAN HET BEDRIJFSBEHEER

Benaming en adres van het centrum (1) : ..............................................................................................................

Ondergetekende, ............................................................................................................................................ (2)

directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

....................................................................................................................................................................... (3)

geboren te .............................................................., op ................................................................................. (4)

voldaan heeft aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in :

1° de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;

2° het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ..................................................................... op .......................................................................... (5)

De houder,

De directeur (6)

Nota's

(1) Centrum voor Volwassenenonderwijs, aangevuld met benaming en adres.

(2) Naam en eerste voornaam van de directeur.

(3) Naam en eerste voornaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte.

(4) Geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters.

(5) Datum van uitreiking.

(6) Naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht.

Bijlage IV

MODEL DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van het centrum (1) : .............................................................................................................

Ondergetekende, .......................................................................................................................................... (2)

directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat ........................................................................................ (3)

geboren te ............................................................................., op ................................................................ (4)

de opleiding .................................................................................................................................................. (5)

met vrucht heeft beëindigd in het bovengenoemd centrum.

De opleiding omvat in totaal .............................................................. lestijden .............................................. (6)

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ......................................................................... op .....................................................................(7)

De houder,

De directeur (8)

Nota's

(1) Centrum voor Volwassenenonderwijs, aangevuld met benaming en adres.

(2) Naam en eerste voornaam van de directeur.

(3) Naam en eerste voornaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte.

(4) Geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters.

(5) Benaming van de opleiding.

(6) Het totale aantal lestijden zoals vastgelegd in het door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofiel.

(7) Datum van uitreiking.

(8) Naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht.

Bijlage V

[MODEL DIPLOMA VAN LERAAR

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

DIPLOMA VAN LERAAR

Benaming en adres van het centrum (1) : .............................................................................................................

Ondergetekende, .......................................................................................................................................... (2)

directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

..................................................................................................................................................................... (3)

geboren te ............................................................................., op ................................................................ (4)

de specifieke lerarenopleiding met vrucht heeft beëindigd in het bovengenoemd centrum.

De opleiding omvat in totaal ................................................................................................................. lestijden.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ............................................................................ op ................................................................. (5)

De houder,

De directeur (6)

(1) centrum voor Volwassenenonderwijs, aangevuld met benaming en adres.

(2) naam en eerste voornaam van de directeur.

(3) naam en eerste voornaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte.

(4) geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters.

(5) datum van uitreiking.

(6) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht.]

B.Vl.R. 11-6-2010

Bijlage VI

[...]

B.Vl.R. 27-2-2015

Bijlage VII

MODEL ATTEST

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

ATTEST VAN EEN EENHEID

...................................................................................................................................................................... (1)

Benaming en adres van het centrum (2) : ..............................................................................................................

Ondergetekende, .........................................................................., op .......................................................... (3)

directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

....................................................................................................................................................................... (4)

geboren te ...................................................................................., op ........................................................... (5)

deze eenheid met vrucht heeft beëindigd in het bovengenoemd centrum.

De eenheid omvat in totaal .......................... lestijden en maakt deel uit van de opleiding (6) ................................

en is gerangschikt als ....................................................................................................................................... (7)

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te .................................................................................... op .............................................................(8)

De houder,

De directeur (9)

Nota's

(1) Benaming van de eenheid zoals vermeld op het structuurschema.

(2) Centrum voor Volwassenenonderwijs, aangevuld met benaming en adres.

(3) Naam en eerste voornaam van de directeur.

(4) Naam en eerste voornaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte.

(5) Geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters.

(6) Benaming van de opleiding.

(7) Algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs van de tweede of derde graad richtgraad 1, 2, 3 of 4 hoger beroepsonderwijs.

(8) Datum van uitreiking.

(9) Naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht.

Bijlage VIII

[...]

B.Vl.R. 25-9-2015

Bijlage IX

DIPLOMAGERICHTE OPLEIDINGEN IN HET SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage I, die bij B.Vl.R. 25-4-2008 is gevoegd.

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage III, die bij B.Vl.R. 17-10-2008 is gevoegd.

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage I, die bij B.Vl.R. 24-7-2009 is gevoegd.

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage IV, die bij B.Vl.R. 11-6-2010 is gevoegd.

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage III, die bij B.Vl.R. 10-9-2010 is gevoegd

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage 2, die bij B.Vl.R. 21-9-2012 is gevoegd en raadpleegbaar is via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage 3, die bij B.Vl.R. 1-3-2013 is gevoegd en raadpleegbaar is via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage 2, die bij B.Vl.R. 6-9-2013 is gevoegd en raadpleegbaar is via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage 2, die bij B.Vl.R. 28-2-2014 is gevoegd en raadpleegbaar is via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage 2, die bij B.Vl.R. 5-9-2014 is gevoegd en raadpleegbaar is via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage 2, die bij B.Vl.R. 24-4-2015 is gevoegd en raadpleegbaar is via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage 2, die bij B.Vl.R. 30-8-2016 is gevoegd en raadpleegbaar is via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage IX wordt vervangen door bijlage 2, die bij B.Vl.R. 10-3-2017 is gevoegd en raadpleegbaar is via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

[BIJLAGE X

[[...]] ]

B.Vl.R. 25-4-2008; [[ ]] B.Vl.R. 25-4-2008